Raadsvergadering Hollands Kroon 14 juli

Datum:
 • maandag 11 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon -  Donderdag 14 juli Raadvergadering in de Verbinding

  Raad

  donderdag 14 juli 2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Indien u wilt inspreken, kunt u gebruik maken van het inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.

  Agendapunten

  1. De toetsingskamer heeft onderzoek laten doen naar de efficiëntie van het proces van subsidieverstrekking en de effectiviteit van de verstrekte subsidies bij Hollands Kroon. Op papier heeft de gemeente de boel goed op orde. In de praktijk is er nog ruimte voor verbetering, daarvoor worden aanbevelingen gegeven.

  2. De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor kwalitatief hoogstaande huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten voor een uitzendbureau voor een periode van maximaal 10 jaar, ter overbrugging van een permanente huisvestingsoplossing. Deze arbeidsmigranten worden vanuit het uitzendbureau voor het grootste gedeelte in de nabije omgeving van de gewenste huisvestingslocatie ingezet.

   Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan en de huidige standaardregels uit de ‘Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon’. Het past niet binnen het beleid omdat het hier om een perceel voor grootschalige huisvesting gaat dat niet is gelegen op of aansluitend aan een bedrijventerrein (artikel 5). Hierdoor wordt dit principeverzoek in het kader van artikel 6 voorgelegd aan de gemeenteraad.

  3. De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van zorg en ondersteuning aan inwoners die het niet zelf meer kunnen oplossen op eigen kracht. Door de hulp bij het huishouden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Hollands Kroon met ingang van 1 januari 2023 te wijzigen kunnen we de inwoners van Hollands Kroon in de toekomst blijven ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en participeren in de maatschappij.

  4. Besluitenlijst 30 juni 2022 volgt later.

  5. Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Actieplan Coöperatief wonen
   Brief aan raad Weereweg 55 te Lutjewinkel.
   Brief FNV t.b.v. het College en de Gemeenteraad: onderwerp Kostendelersnorm onder de 27 jaar
   Hoe betrekken jullie burgers bij de gemeente Vier de Dag van de Inspreker
   Jaarverslag 2021 Archeologie West-Friesland
   Memo raad 22-06-21 aantal bedden arbeidsmigranten
   Memo raad 22-06-21 omgevingsvisie Hollands Kroon.
   Memo raad 22-06-21 onderhoud Kunstwerken openbare ruimte
   Memo raad 22-06-21 rapportage Greenports
   Memo raad 22-06-27 aanvulling beroepsschrift B1.
   Memo raad 22-06-27 ALV VNG 29 juni 2022
   Memo raad 22-06-27 bestuursopdracht en vervolgproces Crisisfunctie Jeugd.
   Memo raad 22-06-27 jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021
   Memo raad 22-06-27 meicirculaire 2022.
   Memo raad 22-06-27 motie M 2021 17 Sport en bewegen
   Memo raad 22-06-27 uitvoering motie toegankelijke speeltuinen.
   Memo raad 22-06-27 Vergunningen Toezicht en Handhaving
   Memo raad 22-06-27 VTH UP OD NHN 2022
   NVVK90jaar- jubileumonderzoek
   Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders in onze gemeente.
   Publicatie jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021
  6. Voor de locatie van de voormalige Oude Beurs in Middenmeer is een verzoek binnengekomen voor vier woongebouwen met in totaal 34 appartementen. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan 'Oude Beurs Middenmeer' ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het                                                                          GML-bestand NL.IMRO.1911.bpmiddenmeer03-va01 en dat voor de locatie van de                                                        geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend                                                                        aan de  Basisregistratie  Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  7. De initiatiefnemer heeft een plan ingediend om op de Molenvaart 12-14 twee nieuwe woongebouwen te realiseren bestaande uit drie bouwlagen met in totaal 22 sociale huurappartementen. De ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Er zijn drie zienswijzen en een petitie ingediend. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het plan.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de Nota zienswijzen;
   2. het bestemmingsplan Molenvaart 12-14 Anna Paulowna, conform de Nota zienswijzen, ongewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.OVBPKAP2012004-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  8. Er is een beleidskaart Archeologie Hollands Kroon opgesteld. De kaart geeft een overzicht van de archeologische waarden en geeft voor elke locatie in onze gemeente aan hoe om te gaan met archeologie bij ruimtelijke ingrepen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt onnodig archeologisch onderzoek of vernietiging van waardevolle archeologische resten. Voor het opstellen van het omgevingsplan is het ook van belang om een actueel en deskundig archeologiebeleid te hebben vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de beleidskaart Archeologie Hollands Kroon vast te stellen.

  9. Er is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor het primair onderwijs opgesteld met daarin de investeringen die de komende 14 jaar nodig zijn om de onderwijshuisvesting in Hollands Kroon op peil te houden. Voor de financiering van nieuwbouw en renovatie wordt voorgesteld af te zien van de huidige VNG-normering (sober en doelmatig) en over te stappen op het basisreferentieniveau van Ruimte OK (Energie Neutrale Gebouwen). Als gevolg hiervan is de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting aangepast en wordt deze ter vaststelling aangeboden.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2036 als richtinggevend                                                                              kader vast te stellen;
   2. in te stemmen met aanpassing van de normvergoedingen voor nieuwbouw en                                                                        renovatie om het niveau Energie Neutrale Gebouwen te bereiken                                                                        (basisreferentieniveau in plaats van VNG-norm);
   3. het college opdracht te geven de in het integraal huisvestingsplan genoemde                                                                  voorzieningen in overleg met de betrokken schoolbesturen uit te voeren met                                                                                daarbij de ruimte om het moment van uitvoering daar waar nodig te vervroegen of     uit te stellen als daartoe aanleiding bestaat;
   4. bij de behandeling van de begroting jaarlijks de benodigde kredieten voor uitvoering van het IHP vast te stellen;
   5. jaarlijks de benodigde investeringen voor nieuwbouw en renovatie bij de begrotingsbehandeling te indexeren met de BDB -indexatie en voor overige investeringen met de indexatie van de VNG-normering;
   6. de Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Hollands Kroon 2022 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hollands Kroon 2018.
  10. De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de kwaliteit van de informatiebeveiliging. Uit het jaarverslag blijkt dat de organisatie in 2021 adequate beheersmaatregelen heeft getroffen volgens de ENSIA-methodiek en de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO).

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   het Jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 vast te stellen.

  11. De toetsingskamer heeft onderzoek laten doen naar de efficiëntie van het proces van subsidieverstrekking en de effectiviteit van de verstrekte subsidies bij Hollands Kroon. Op papier heeft de gemeente de boel goed op orde. In de praktijk is er nog ruimte voor verbetering, daarvoor worden aanbevelingen gegeven.

  12. De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor kwalitatief hoogstaande huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten voor een uitzendbureau voor een periode van maximaal 10 jaar, ter overbrugging van een permanente huisvestingsoplossing. Deze arbeidsmigranten worden vanuit het uitzendbureau voor het grootste gedeelte in de nabije omgeving van de gewenste huisvestingslocatie ingezet.

   Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan en de huidige standaardregels uit de ‘Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon’. Het past niet binnen het beleid omdat het hier om een perceel voor grootschalige huisvesting gaat dat niet is gelegen op of aansluitend aan een bedrijventerrein (artikel 5). Hierdoor wordt dit principeverzoek in het kader van artikel 6 voorgelegd aan de gemeenteraad.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   in beginsel positief te staan tegenover de gevraagde ontwikkeling voor de huisvesting 

   van 100 arbeidsmigranten op het perceel Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp, voor 

   maximaal 10 jaar, mits aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de overige algemene 

   regels uit het beleid (artikel 2).

  13. De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van zorg en ondersteuning aan inwoners die het niet zelf meer kunnen oplossen op eigen kracht. Door de hulp bij het huishouden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Hollands Kroon met ingang van 1 januari 2023 te wijzigen kunnen we de inwoners van Hollands Kroon in de toekomst blijven ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en participeren in de maatschappij.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de Verordening tot derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning                                                                         2019 gemeente Hollands Kroon vast te stellen.

  14. Voor de commissie die klankbordgesprekken met de burgemeester voert, kan de raad 3 tot 5 leden uit zijn midden aanwijzen. Op 30 maart jl. zijn drie leden benoemd. Voor één van de vacatures heeft de heer A.W. Philipsen zich kandidaat gesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de heer A.W. Philipsen (SHK) te benoemen als lid van de commissie                                                                                klankbordgesprekken burgemeester

  15. Fracties in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid om per fractie één fractieondersteuner voor benoeming door de raad voor te dragen.
   Door de fractie van CDA is de heer J. Andringa voorgedragen.
   Door de fractie van D66 is de heer H.J. Cornelissen voorgedragen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de volgende personen te benoemen tot fractieondersteuner:
   - J. Andringa (CDA)
   - H.J. Cornelissen (D66)

  16. Door de benoeming van mevrouw Peters en de heer Versluis als wethouder geldt dat een aantal vacatures ontstaan in door raadsleden in te vullen functies. Met dit voorstel wordt voorzien in de vervulling van de openstaande vacatures.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   Te benoemen als:
   1. 2e waarnemend voorzitter van de raad:
       (naam) ......................
   2. Leden van de auditcommissie/toetsingskamer:
       J.H.D. de Git (D66)
       J. Laagland (GL)
   3. Plaatsvervangende leden van de Regionale raadscommissie Noordkop
      J.H.D. de Git (D66)
      J. Laagland (GL)
   4. Plaatsvervangend lid commissie geloofsbrieven:
       J.H.D. de Git (D66)

  0 reacties :

  Een reactie posten