Afbeelding: Ap Cloosterman (2020). In deze afbeelding staat nog 49% i.p.v.de vernieuwde 55%.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 en een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050.

De plaatsing van windmolens voor minder CO2-uitstoot, die Nederland doorvoert, welke honderden miljarden Euro’s kosten (windmolenparken), worden volledig teniet gedaan door de uitstoot van de grote CO2-emittenten (China en India). Zie onderstaande grafiek, waarin duidelijk is te zien dat het CO2-gehalte in onze atmosfeer alleen maar is toegenomen. Met de realiteit van een economische terugval en de daarmee enorme kostenstijgingen tot gevolg, had ons geld beter besteed kunnen worden.  Daarom is actie geboden: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Opvallend is dat EU-commissaris Timmermans nu zonder enig probleem “het gas er op houdt, akkoord gaat met kerncentrales en kolen uit de kolenkit haalt”. Dat had hij ook eerder kunnen bedenken, want dan hadden we geleidelijk kunnen overschakelen op kerncentrales en alle overlast met windmolens zouden er dan niet geweest zijn.

Er bestaat zo langzamerhand geen verschil in opvattingen over de nadelen van windturbines wat betreft ons welzijn en gezondheid. Maar ondanks dat, gaat het bij plempen van windmolens gewoon door! Op dit gebied noem ik nog eens de volgende, reeds veel genoemde punten. Immers “herhaling geeft kracht aan de boodschap”:

 •  Windturbines in het landschap worden als storend en lelijk ervaren. Door hun hoogte en hun spanwijdte ter grootte van een voetbalveld zijn de turbines op een afstand van tientallen kilometers zichtbaar. Bovendien leidt het tot aanzienlijk waardeverlies c.q. on-verkoopbaarheid van woningen van omwonenden.
 • De windsnelheid is zeer veranderlijk: windkracht is een instabiele bron voor energie opwekking.
 • Voor de productie van windturbines zijn staal en aluminium nodig. De winning en productie hiervan is een kostbaar, vervuilend en een energievretend proces.
 • Voor de productie van de magneten in de windturbines is het kostbare en moeilijk te winnen aardmetaal Neodymium nodig. In Baotou (China) moet Neodymium gescheiden worden van Uranium en Thorium. Samen met andere giftige chemicaliĆ«n wordt het afval in bassins en meren gedumpt. Grondwater wordt besmet en de lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen. Een ernstige aantasting van het milieu! De bouw van de in het energieakkoord genoemde windturbines kost aan honderden Chinese arbeiders het leven en maakt duizenden mensen ernstig ziek.
 • Elke windturbine doodt naar schatting gemiddeld 20 vogels per jaar. Vleermuizen komen om door de drukverschillen bij rotorbladen.
 • Slagschaduw en/of lichtschitteringen kunnen hinderlijk zijn voor de bewoners. De slagschaduw ontstaat als de zon op de ronddraaiende wieken schijnt, wat een ‘flikkering’ kan opleveren. 2,5 tot 14 flikkeringen per seconde kunnen zeeziekte of epilepsie opwekken bij wie daarvoor gevoelig is.
 • Windturbines veroorzaken een laag frequent geluid. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NL VOW) waarschuwt voor laag frequente geluiden, dat door het menselijk gehoororgaan wordt ervaren als een trilling of zware bromtoon. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft vastgesteld dat bronnen van geluidsoverlast, waaronder windturbines, een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid zijn.
 • Windturbines zenden elektromagnetische straling uit. Bij omwonenden leidt dit tot allerlei gezondheidsklachten.
 • Er is sprake van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, slapeloosheid, depressie en een toename in gebruik van antidepressiva en slaapmedicatie.(1)
 • Er kan sprake zijn van beĆÆnvloeding van het weer: door turbulentie van achter elkaar draaiende turbines worden hogere en lagere luchtlagen gemengd, waardoor op grondniveau meer wind en warmte kan ontstaan.
 • Windturbines op zee kunnen gevaarlijke obstakels voor de scheepvaart zijn. Het lawaai van de turbines verspreidt zich onder water over grote afstanden. Het gevolg kan zijn, dat vissen deze gebieden mijden.

Voor onze regering, de politiek, de plaatselijke overheden en de 30 RES-organisaties vormen deze nadelige en gezondheidsgevaarlijke items geen enkele belemmering om door te gaan met de onverantwoordelijke kolossale uitbreidingen van windmolenparken.

Er moet dus zwaarder geschut in stelling gebracht worden en dat is er nu! Enkele weken geleden is er een rapport uitgebracht door een aantal medici (milieuartsen en toxicologen) en een hoogleraar gezondheidszorg over een nieuw aspect qua aantasting van de gezondheid door windturbines (2)

Het onderwerp betreft erosie. Erosie wordt veroorzaakt o.a. door wind waardoor er vergruizing tot fijnstof van rotsen kan ontstaan. Dit proces gebeurt ook bij de slijtage van de wieken van windmolens door wind, regen, sneeuw en hagel. In ongeveer 15 tot 20 jaar zijn de wieken van polyester en polyurethaan versleten en moeten vervangen worden.

Een wiek van een 4MW windturbine weegt 15.700 kg. Per wiek is er een gewichtsverlies van 60 kg per jaar. Per windturbine is dit dus 180 kg per jaar aan fijnstof. In Nederland staan inmiddels een kleine 3000 windmolens en heb je het over West-Europa dan is er sprake van tienduizenden windmolens.

Het fijnstof, dat ontstaat vormt op zichzelf al een gezondheidsprobleem, maar het fijnstof bevat ook nog eens BISFENOL A. Bisfenol A is een zeer schadelijk hormoon-verstorende stof met effecten op de voortplanting, de stofwisseling, het immuunsysteem en de ontwikkeling van kinderen. Volgens het RIVM kunnen deze effecten zelfs optreden bij heel kleine hoeveelheden.(3)

Dat windmolens de waarborg zijn voor het welzijn van onze kleinkinderen, blijkt dan volledig een fake te zijn. Immers we moeten allereerst zorg dragen dat de huidige generatie, die voor de voortplanting moeten zorgen, gezond blijft en verder dat de ontwikkeling van onze (klein)kinderen geen gevaren lopen.

Gebroken / versleten windturbineblad, offshore wind, in vervanging. 

Stoffen als Bisfenol A en soortgelijke stoffen brengen zeer grote schade toe aan de voortplanting van de meeste organismen en bij ons mensen. (4) Er is een zeer verontrustende studie die aantoont dat Bisfenol A genetische schade veroorzaakt voor meerdere generaties zoals al gebeurd is bij de regenboogforel. We riskeren ook onherstelbare schade aan het hele milieu, zowel op het land als op zee, als we het gebruik van dergelijke stoffen niet beperken of stoppen, en dan met name door het stoppen met nieuwe windmolenparken.

Een ander punt is het verwerken of opbergen van de versleten wieken. Deze kunnen niet gerecycled worden en worden daarom ondergronds begraven. (5)

In 2030 zullen er 52.000 wieken moeten worden begraven.

Het 8 pagina’s tellende “Veiligheid informatieblad Bisfenol A” vermeldt uitdrukkelijk dat Bisfenol A absoluut niet in de bodem terecht mag komen. Niemand weet welk afbraakproces in de bodem zal plaatsvinden en het kan dus zo maar gebeuren dat het Bisfenol A het grondwater verontreinigd: Het toekomstig drinkwater van onze (klein)kinderen.

Ap Cloosterman.

Het zijn de milieubewegingen Urgenda en Milieudefensie, die via de rechter de Overheid en grote bedrijven op korte termijn dwingen tot stoppen met fossiele brandstoffen met als gevolg de enorme uitwas van windmolens (en zonnepanelen). En dan te weten, dat hun belangrijkste sponsoring afkomstig is van de Overheid en de Postcode Loterij. Het gaat hier om miljoenen Euro’s, die door belasting en opbrengst voor goede (??) doelen afkomstig is van burgers en bedrijven. Onbegrijpelijk !

Mijn ervaring met de Overheid is, dat alarmering over gezondheidsproblemen met windmolens geen reactie oplevert of wordt afgedaan met de mededeling dat het voor kennisgeving is aangenomen. Het moet nu toch duidelijk zijn, dat de Overheid op dit onderwerp haar verantwoordelijkheid moet nemen.

***

Verwijzing naar literatuur en rapporten

1. Microsoft Word – Raadsadres Gezondheidseffecten windturbines definitief 29-03-2021- zonder namen ondertekenaars.docx (nederwind.nl)

2. Microsoft Word – Windwiki overzicht gezondheidsonderzoek.docx

3. Fact sheet Bisfenol A (BPA) | RIVM

4. Bisfenol A in windturbines beschadigt de menselijke vruchtbaarheid – Bergensia

5. 
Wat zijn de wieken van oude windturbines waard? – NRC

***