Van een onzer correspondenten.

Nu het stof van het protest tegen het eredoctoraat aan Eurocommissaris Frans Timmermans is neergedaald op de Technische Universiteit Delft zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. In de eerste plaats is het wetenschappelijke debat over klimaatverandering nu weer voorzien van een wetenschappelijk uitgangspunt: wetenschappelijke twijfel. Dit impliceert dat alle aannames, ook die van de menselijke broeikashypothese, fundamenteel aan kritiek moeten kunnen blootstaan. Dat een toonaangevend wetenschappelijk instituut als de Technische Universiteit dit opnieuw erkent kan ook niet zonder gevolgen blijven voor het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Ook de Minister van Onderwijs en Wetenschappen Dr. Robbert Dijkgraaf zal zich hierover moeten uitspreken, gezien zijn eerdere uitlatingen over de oorzaken van klimaatverandering.

Onder TUD alumni ontstaan allerlei spontane initiatieven om tot een open debat te komen, zoals ‘de eerste aanzet’ van Ir. Willem Spaans. Hij wil kennisinstituten bijelkaar brengen om tot een Inter-universitair Symposium te komen. Climate Gate.nl kreeg deze eerste aanzet toegestuurd:

Eerste aanzet

Inter-universitair Symposium

Klimaat en Transitie tussen Hoop en Vrees

Van, voor en door onderzoekers, alumni, docenten en studenten van

Kennisinstituten TNO, KNMI, RIVM

TU-Delft, TU-Twente, WUR, Stichting Clintel

Medio 2022

Doelstelling

Welke consensus is er in het debat over het te voeren beleid rond zowel klimaatverandering als energietransitie, en wat is daadwerkelijk controversieel? Doel is te komen tot het formuleren welke maatregelen daadwerkelijk voor de samenleving noodzakelijk of wenselijk zijn (no-regret) en welke vooralsnog onwenselijk zijn. Ofwel de afbakening en formulering van relevante onderzoeks-uitdagingen rond zowel klimaat als transitie.

Met in het verlengde de rol en taak die (technische) universiteiten en organisaties hierin dienen te hebben, op korte en middellange termijn.

  • State of the art: Huidige kennis en kunde over klimaat en opwarming;
  • Energie transitie: stabiliteit, milieu, ontwikkeling en kosten, haalbaarheid doelstellingen;
  • Relevantie van voorspellingen gebaseerd op waarnemingen, trends en modellen;
  • CO2 en stikstof, groeigas versus gifgas;
  • De bijdrage van de EU aan het wereldklimaat en energie voorziening;
  • Waar zijn we het met elkaar eens, waar liggen de knelpunten;
  • Aanbevelingen voor maatregelen, prioriteit van onderzoek en publieke meningsvorming.


Organisatie en facilitering ligt in principe bij de TU-Delft, gesteund door het minsterie van Economische Zaken en Klimaat. Inhoudelijk en organisatorisch ondersteuning door TU-Twente, UW&R en Clintel. Het Symposium (Studium Generale) kan plaatsvinden op meerdere locaties met bijdragen van relevante kennisinstituten alsmede gastsprekers als William Happer, Salomon Kroonenberg en Robbert Dijkgraaf. Het symposium is ook integraal via Internet (ZOOM) te volgen. Dit geldt dus ook voor deelname aan de discussies.

Voor reacties: tudelftprotest@gmail.com

***