De val van Canada, het gevaar in de VS

Datum:
 • maandag 21 februari 2022
 • in
 • Categorie:

 • Wat de vernietiging van de Canadese democratie betekent voor de rest van de wereld

  De val van Canada, het gevaar in de VS


  (Door: Dr. Naomi Wolf – Vertaling: “Jan”)


  De wereld heeft met pijn in het hart toegekeken hoe beelden van politiegeweld uit Ottawa, en een oproep tot Canadese tirannie (dat ik die woorden ooit zou schrijven!) de wereld rond flitsten. Zoals gewoonlijk haat ik het om Cassandra te zijn, maar het schaakbord dat voor ons ligt, is maar al te duidelijk. Op 12 februari 2022 waarschuwde ik, tijdens een optreden in Steve Bannon’s WarRoom, dat we ons nu allemaal schrap moeten zetten voor een periode waarin de machten, die er nu duidelijk op uit zijn om onze planeet tot slaaf te maken en onze menselijke soort te onderwerpen, taferelen zullen uitzenden van civiel-maatschappelijke chaos en van schokkend geweld tegen demonstranten.

  Ik voorspelde ook dat er voedseltekorten zouden zijn en andere economische schade die in de schoenen van de protesterende truckers zou worden geschoven, en ik waarschuwde ook dat mensen hun bankgegevens en alle andere liquide middelen moesten uitprinten, omdat er cyberaanvallen op financiële instellingen zouden komen en rekeningen bevroren zouden worden. Dat alles vond natuurlijk plaats in de week die volgde.

  Onlangs ontving ik een vriendelijk bericht op de sociale media, waarin ik werd bedankt voor mijn bulletins over de nabije toekomst, omdat het mensen hielp, zo legde de schrijver uit, om de schok en desoriëntatie te weerstaan. Ik heb het er vaak over gehad hoe tirannen juist deze effecten van schok en desoriëntatie gebruiken om een doelgroep ” murw te maken “, dus ik zal u allen blijven waarschuwen voor de nabije toekomst, hoe onaangenaam die taak ook kan zijn.

  In dit essay wil ik daarom uitleggen, vooral aan de Canadezen, wat de staat van beleg werkelijk is, en hoe gevaarlijk die is, omdat veel leiders daar, vooral parlementariërs, in de verraderlijke katertoestand lijken te verkeren dat ze nog steeds in de oude wereld leven die stierf toen Justin Trudeau de noodwet afkondigde. Ik wil ook waarschuwen voor wat er historisch gezien gebeurt op dit moment in de neergang van een voorheen democratische natie, en wat de dood van de Canadese democratie – althans voor nu – betekent voor de rest van de wereld.

  De parlementsleden in Canada lijken niet te begrijpen dat hun voormalige collega, Justin Trudeau, nu niet alleen truckers kan arresteren, wier wettige protest illegaal is verklaard, maar ook de parlementsleden zelf. Dit is, helaas, de volgende stap in dit soort drama’s, historisch gezien. Het is een buitengewoon gevaarlijk teken dat het parlement niet vergadert. Toen het Australische parlement werd geschorst, waren zijn bevoegdheden drastisch ingeperkt tegen de tijd dat het weer bijeenkwamen. Tirannen proberen de bijeenkomst van parlementen te normaliseren als “facultatief” of de normale parlementaire procedures lang genoeg op te schorten om de overlegbevoegdheden van een wetgevend lichaam uit te hollen, en ervoor te zorgen dat wanneer en als een parlement (of een congres, wat dat betreft) weer bijeenkomt, het slechts een ceremoniële vergadering zal zijn.

  Parlementariërs in Canada lijken ook niet te begrijpen dat “dictator” niet langer retorisch is. Een parlementslid werd de mond gesnoerd toen hij deze scheldnaam uitriep, maar feit is dat dit op dit moment geen scheldwoord is. Justin Trudeau is nu per definitie in feite een dictator.

  In dit stadium van de geschiedenis ga je niet zonder arrestaties terug naar een eerdere staat van orde in de burgermaatschappij, hoewel je dat hopelijk wel zonder burgeroorlog kunt doen. Historisch gezien is het zo dat wanneer een would-be dictator dit punt van opschorting van democratische processen heeft bereikt en dit niveau van machtsgreep heeft nagestreefd, zijn arrestaties van de leiders van de oppositie, op grond van verzonnen beschuldigingen, het volgende punt zijn. Op dit moment worden ook vakbondsleiders, uitgesproken leden van de clerus en onafhankelijke journalisten en redacteuren gearresteerd.

  Pas op voor het woord “opruiing”; de volgende fase is een edict dat kritiek op wat Trudeau doet als een misdaad of een daad van geweld bestempelt.

  In dit stadium van de geschiedenis staat ook de identiteit van de veiligheidstroepen ter discussie. Wie zijn die angstaanjagende met gasmaskers, geüniformeerde, extreem gewelddadige mannen die in de straten van Ottawa als politie worden voorgesteld? Wie zijn trouwens de gemaskerde, zwart geüniformeerde extreem gewelddadige mannen die worden voorgesteld als politie die de demonstranten in Parijs een week geleden in elkaar sloegen?

  Het is niet gemakkelijk om de politie en het leger zover te krijgen dat zij geweld afdwingen tegen hun eigen mensen, hun eigen buren en gemeenschapsleden. Een reëel gevaar op dit punt bij het omverwerpen van een democratie (want dat is wat er de afgelopen week in Canada is gebeurd) is het inzetten van milities die geen verantwoording verschuldigd zijn aan het volk, maar aan de nieuwbakken dictator. Dit gebeurde in Italië toen Mussolini de macht wilde grijpen, in Duitsland toen de nationaalsocialisten de macht wilden grijpen, enzovoort. Vergeet niet dat er over de hele wereld huurlegers zijn, zoals die van Xe, het vroegere Blackwater; vergeet niet dat de zuidgrens van de Verenigde Staten wijd open is en dat veel waarnemers een massale toestroom hebben gemeld van jonge volwassenen van militaire leeftijd die alleen reizen.

  Met een open grens in Noord-Amerika kan een huurlingenleger niet alleen Canada binnenstromen, indien toegestaan door grenswachten onder leiding van een would-be dictator; het kan ook op strategische punten in de Verenigde Staten binnendringen.

  Maar parlementsleden en provinciehoofden in Canada moeten zich ervan bewust zijn dat die gewelddadige entiteiten in de straten van Ottawa tegen hen kunnen worden losgelaten, evenals tegen andere ongelukkige burgers die proberen gebruik te maken van hun Handvest van Rechten en Vrijheden. Het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden garandeert uiteraard de vrijheid van meningsuiting, vreedzaam protest en vergadering. Het Handvest van Rechten en Vrijheden garandeert de Canadezen ook het recht op een democratie zelf, dus wat Justin Trudeau heeft gedaan is op het eerste gezicht onwettig. Canadezen, elke Canadees, kan hem volgens het Handvest voor de rechter dagen, omdat hij hun democratie op onwettige wijze heeft opgeschort.

  Er staat ook een strafrechtelijke aanklacht op het spel. Justin Trudeau zou wel eens schuldig kunnen zijn aan een daad van landverraad, die in de Canadese wet wordt gedefinieerd als het voorbereiden van een oorlog tegen Canada, wat ik persoonlijk zie in de Ottawa livestreams; en landverraad wordt in de Canadese wet ook op andere brede manieren gedefinieerd, waaronder dit: “(a) gebruikt geweld of geweld met het doel de regering van Canada of een provincie omver te werpen”;

  Hoogverraad

  46 (1) Een ieder pleegt hoogverraad die, in Canada,

  (a) Hare Majesteit doodt of tracht te doden, of haar enig lichamelijk letsel toebrengt dat de dood of de vernietiging ten gevolge heeft, haar verminkt of verwondt, of haar gevangen neemt of in bedwang houdt;

  (b) tegen Canada oorlog voert of enige daad ter voorbereiding daarvan verricht, of

  (c) bijstand verleent aan een vijand die in oorlog is met Canada, of aan strijdkrachten waartegen de Canadese strijdkrachten in vijandelijkheden zijn gewikkeld, ongeacht of er al dan niet een oorlogstoestand bestaat tussen Canada en het land waarvan de strijdkrachten deel uitmaken.

  Kanttekening: Verraad

  (2) Een ieder pleegt verraad, die in Canada

  (a) geweld gebruikt met het oogmerk de regering van Canada of van een provincie omver te werpen

  (b) zonder wettig gezag aan een vertegenwoordiger van een andere staat dan Canada militaire of wetenschappelijke informatie of enige schets, plan, model, artikel, nota of document van militaire of wetenschappelijke aard meedeelt of ter beschikking stelt, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze door die staat kan worden gebruikt voor een doel dat nadelig is voor de veiligheid of de verdediging van Canada;

  (c) met iemand samenspant om hoogverraad te plegen of om iets te doen als bedoeld in punt a)

  (d) de intentie heeft iets te doen dat hoogverraad is of dat in punt a) wordt genoemd, en van deze intentie blijk geeft door een openlijke handeling, of

  (e) met iemand samenzweert om iets te doen als bedoeld onder b), of de intentie heeft iets te doen als bedoeld onder b) en van die intentie blijk geeft door een openlijke handeling.

  Wat ik tot mijn oprechte spijt moet zeggen, is dat het op dit moment in de geschiedenis een situatie is van “arresteren of gearresteerd worden”. Ik pleit er niet voor; ik beschrijf alleen een consistent patroon in de geschiedenis.

  Op dit punt in een machtsgreep moeten parlementsleden en patriottische militaire leiders ofwel een uit de hand gelopen leider die een democratie omver wil werpen vreedzaam arresteren, of anders moeten zij zich ervan bewust zijn dat de geschiedenis leert dat hun eigen arrestaties nabij kunnen zijn.

  Ik constateer ook dat wij ten zuiden van de Canadese grens verre van veilig zijn. Het is alarmerend dat onze eigen president zich niet heeft uitgesproken tegen Justin Trudeau’s militaristische machtsgreep, of tegen zijn geweld tegen vreedzame demonstranten die hun wettelijk beschermde vrijheden van meningsuiting en vergadering uitoefenen. Het is nog alarmerender dat de regering-Biden onze eigen noodtoestand wil uitbreiden.

  De Covid-19 noodtoestand in de VS werd bijna twee jaar geleden afgekondigd, aan het begin van de pandemie; nu het virus “endemisch” is, is de noodtoestand tegen alle wetenschap en rede in verlengd.

  Deze situatie – dat de Verenigde Staten opereren onder noodbevoegdheden – is het grootste onderbelichte verhaal van de eeuw tot nu toe. Noodwetgeving betekent dat president Biden bevoegdheden heeft die hij niet heeft onder niet-noodwetgeving; in het bijzonder de Covid-19 noodwetgeving, die al acht keer is verlengd, geeft de HHS bevoegdheden die het voorheen niet had. President Biden verklaarde een jaar geleden de:

  “Voortzetting van de Nationale Noodtoestand afgekondigd door Proc. Nr. 9994

  Notice of President of the United States, dd. 24 feb. 2021, 86 F.R. 11599, bepaalde:

  […] Om deze reden moet de nationale noodtoestand die op 13 maart 2020 is afgekondigd en op 1 maart 2020 is ingegaan, ook na 1 maart 2021 van kracht blijven. Daarom zet ik, overeenkomstig sectie 202(d) van de National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)), de in Proclamatie 9994 afgekondigde nationale noodtoestand met betrekking tot de COVID-19-pandemie voort.

  Deze mededeling wordt gepubliceerd in het Federal Register en toegezonden aan het Congres.”

  En de huidige verklaring van president Biden, sinds deze week, dat de noodwet moet worden verlengd, gaat over een wet met een onbepaalde duur.

  Wat deze verklaring doet, het Congres omzeilend, is doorgaan met het toekennen van miljarden dollars aan HHS, miljarden die in feite naar kiesdistricten stromen om een enorme economische stimulans te creëren voor belanghebbenden om het drama van de pandemie, inclusief gedwongen mondkapjes, druk voor vaccin-paspoorten, de mogelijkheid om bedrijven weer te sluiten, en alle ellende van de afgelopen twee jaar, voor altijd voort te laten duren. Een noodtoestand stelt de president ook in staat om in de toekomst de volgende wet op de noodbevoegdheden bij te werken, met het soort opschorting van democratische processen dat we verder in het noorden hebben gezien.

  We bevinden ons in een uiterst precaire situatie in de VS als het gaat om het herstel van de rechtsstaat.

  Sorry voor dit sombere bericht, maar zo staan we er nu eenmaal voor in de wereld. Wat er in Ottawa en Parijs gebeurt, loopt twee tot drie weken voor op wat er in de Verenigde Staten tegen ons zal worden geprobeerd.

  De gezondheidsraad van de staat Washington probeerde een verordening aan te nemen om een detentiekamp op te richten voor mensen die aan een besmettelijke ziekte zijn blootgesteld; felle druk van burgers, onder meer van lezers van mijn site DailyClout.io, heeft die actie gestopt.

  Daarna probeerde de noodwet van de staat New York eenzelfde soort verordening aan te nemen. Ze zullen niet ophouden ons aan te vallen.

  Boards of Health zijn bevoegd om te doen wat nodig wordt geacht door – Boards of Health, onder de Covid-19 Emergency Powers Act. Zij zijn ons paard van Troje. Als we op dit moment hier in de VS op de knieën worden gedwongen, zal dat gebeuren via deze nietszeggende agentschappen en het hoofdagentschap, de HHS.

  Pas op voor de focus, die nu verschuift naar “geestelijke gezondheid”, want het machtigen van gezondheidsraden met detentiebevoegdheden, met de focus op het bewaken van geestelijke gezondheid, betekent dat uw en mijn onwelgevallige commentaar ertoe kan leiden dat we in de nabije toekomst verstrikt raken in deze hyper-machtige en nu onwettige organisaties.

  In elke richting heeft het WEF zijn alumni en sprekers in nationale leiderschapsfuncties geplaatst, of, zoals in Boston, aan het roer van het lokale leiderschap; in elke richting leggen zij de totalitaire zweep via “gezondheid” of, in Canada, via de “noodtoestand” van wettig vreedzaam protest.

  De massale non-conformiteit van het volk, het leiderschap van de oppositie in het opnemen tegen tirannen, en hopelijk ook de snelle kennis van het volk van zijn eigen grondwet, zijn eigen handvest van rechten, en zijn eigen wetgevingsprocessen, kunnen ons allen alleen redden.

  Het beeld van het grote conflict van de jaren ’60 was dat van een jonge vrouw die een madeliefje in een geweerloop plaatste. Het beeld van ons grote conflict is dat van tientallen truckers op hun knieën, in de sneeuw, biddend, omringd door onbekend schorem.

  We zijn hier eerder geweest. God hebbe medelijden met ons, en wat ons mannen en vrouwen betreft, mogen we ons op tijd herinneren dat we vrije mensen zijn.

  Bron:
  frontpagemagazine.com
  Door: Dr. Naomi Wolf

  Vertaald uit het Engels door:
  “Jan”

  (voor www.ejbron.wordpress.com) 

  0 reacties :

  Een reactie posten