Auteur: David Wojick.

Vertaling: Martien de Wit.

De EPA (U.S. Environmental Protection Agency) heeft een voorstel voor omvangrijke maatregelen gepubliceerd, gericht tegen de olie- en aardgasindustrie en noemt dat ‘klimaatherziening’.

De volledige titel van het voorstel is “Standards of Performance for New, Reconstructed, and Modified Sources and Emissions Guidelines for Existing Sources: Oil and Natural Gas Sector Climate Review“.

Het webadres voor het geven van commentaar is hier.

De EPA heeft een heleboel trucjes gebruikt bij de manier waarop het voorstel tot stand is gekomen. Ten eerste is dit wat nu een “holiday rule making” wordt genoemd, waar de EPA bekend om staat. De commentaarperiode duurt slechts 60 dagen en valt samen met de vakantieperiode van Thanksgiving, Kerstmis en Nieuwjaar.

Ten tweede bestaan de meeste belangrijke voorstellen uit slechts een paar documenten. Gewoonlijk alleen het voorstel zelf plus een of twee technische ondersteunende documenten. In dit geval zijn er maar liefst 184 verschillende documenten en er is geen tijd meer om ze allemaal te lezen.

Hoewel op de webpagina staat dat tot op heden ongeveer 16.000 reacties zijn ontvangen, zijn er slechts 30 gepubliceerd. Het is echter heel goed mogelijk dat de andere de steeds weer gekopieerde groene junk e-mails zijn die EPA-commentaren vaak teisteren.

Een serieus vroeg commentaar van het American Petroleum Institute (API) spreekt over de complexiteit van het voorstel. API zegt het volgende:

“Het voorstel bevat substantiële wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving en omvat meerdere gebieden waarop de EPA om commentaar vraagt. Wij wijzen erop dat extra tijd nodig is om de voorgestelde regels te bestuderen en erop te reageren. Er zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de implicaties van de regels te analyseren en te begrijpen, en om constructief commentaar te leveren. Voorts heeft het EPA uitdrukkelijk om feedback gevraagd op meer dan 200 specifieke punten, die allemaal tijd zullen vergen om te analyseren, de nodige gegevens te verzamelen en doordachte antwoorden te formuleren. Een verlenging van de commentaarperiode met ten minste 30 dagen zal nodig zijn om op de voorgestelde regels te reageren”.

API zegt ook:

“Met betrekking tot de uitvoering van de regels dringen wij er bij het EPA op aan zorgvuldig rekening te houden met de beschikbaarheid en de kosten van apparatuur, arbeid en andere vereiste middelen die nodig zijn om aan de voorgestelde normen te voldoen. Deze aspecten zijn vooral van cruciaal belang bij het vaststellen van werkbare tijdschema’s voor de uitvoering, gezien de honderdduizenden bestaande bronnen die mogelijk moeten worden aangepast, en de huidige goed gedocumenteerde tekorten in de toeleveringsketen.”

Waarom valt de EPA de olie- en aardgasindustrie aanwat ons allen duur zal komen te staan als die kosten aan de consument worden doorberekend? Hier is hun dwaze redenering:

“Dit voorstel voor een reeks maatregelen betekent een belangrijke stap voorwaarts in het beperken van klimaatontwrichtende vervuiling en het beschermen van de volksgezondheid door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en vluchtige organische stoffen (VOS) door de olie- en aardgasindustrie, in het bijzonder de broncategorie ruwe olie en aardgas. De olie- en aardgasindustrie is in de Verenigde Staten de grootste industriële uitstoter van methaan, een zeer krachtig broeikasgas. Door menselijke activiteit veroorzaakte emissies van methaan zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de opwarming als gevolg van goed gemengde broeikasgassen en vormen na kooldioxide de belangrijkste opwarmingsoorzaak als gevolg van menselijke activiteit (een goed gemengd gas is een gas met een atmosferische levensduur van meer dan een jaar of twee, waardoor het gas over de hele wereld kan worden gemengd, wat betekent dat de plaats waar het gas wordt uitgestoten, weinig belang heeft voor de effecten ervan). Volgens de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) is een sterke, snelle en aanhoudende vermindering van de uitstoot van methaan van cruciaal belang om de verstoring van het klimaatsysteem op korte termijn te beperken en vormt zij een essentiële aanvulling op de verminderingen van andere broeikasgassen die nodig zijn om de omvang van de klimaatverandering en de destructieve gevolgen daarvan op lange termijn te beperken”.

Let op de onzinnige alarmistische retoriek: “klimaatontwrichtende vervuiling” en “verstoring van het klimaatsysteem” en “destructieve gevolgen”. Ik schreef eerder over dit methaan pseudo-probleem.

Zie mijn eerder publicatie hier.  .

Recent onderzoek van Happer en van Wijngaarden wijst uit dat toename van methaan een verwaarloosbaar effect zal hebben op de temperatuur op aarde, dus evenmin op het klimaat. Methaan is onschadelijk.

Zie hier. 


Kortom: EPA stelt voor ons basis energiesysteem af te breken zonder wetenschappelijke onderbouwing. Zoals API uitlegt:

“Onze leden produceren, verwerken en distribueren het grootste deel van de energie van het land. De industrie ondersteunt meer dan 10 miljoen Amerikaanse banen en bijna 8% van de Amerikaanse economie.”

Dit is echt methaan waanzin.

***

David Wojick, Ph.D. is een onafhankelijk analist die werkt op het snijvlak van wetenschap, technologie en beleid. Voor meer dan 100 eerdere artikelen voor CFACT zie hier.

***