Sigrid Kaag. Foto: Shutterstock.Em. Prof. Dr. W.J. Witteman geldt als een expert op het gebied van CO2. Hij werkte aan de Universiteit van Twente en heeft ruim 239 publicaties op zijn naam staan. Witteman volgt het klimaatdebat op de voet. Jan van Friesland zocht contact.

Hoe bent u zo gegrepen geraakt door CO2? 

Tijdens mijn beroepswerk heb ik veel onderzoek aan CO2 gedaan. In mijn loopbaan op het Natuurkundig Laboratorium van Philips heb ik me vooral beziggehouden met de ontwikkeling van de CO2-laser. Kennis van de interactie van infraroodstraling met CO2 was hierbij essentieel. Deze kennis is ook van belang om de opwarming van de aarde door CO2 te kunnen begrijpen. Ik was de laatste jaren erg verbaasd dat er zoveel beweerd werd over de opwarming van de aarde door CO2 zonder het mechanisme duidelijk te maken. Veel informatie haalde men uit statistische gegevens van CO2 concentraties en temperatuurverdelingen over het aardoppervlak gedurende lange perioden. Stralingsinteracties, convectiestromingen enz. werden in rekening gebracht door gebruikmaking van ondoorzichtige computerprogramma’s. Deze studies waren niet erg overtuigend. Vandaar mijn motivering om erover na te denken. Ik ben van mening dat de kern van het probleem is te weten hoe de energieoverdracht van warmtestraling via het aanwezige CO2-gas plaatsvindt en vervolgens de atmosfeer opwarmt. Deze relatief eenvoudige analyse zal antwoord geven op de vraag in hoeverre meer CO2 meer opwarming zal geven.

Het klimaatdebat lijk volledig in het teken te staan van CO2. Een belangrijk gas – waar wij niet zonder kunnen zo leerden wij op school – blijkt met de humane uitstoot ineens levensbedreigend voor velen. Kunt u dat verklaren?

Inderdaad in onze jeugd werd ons al op school verteld dat CO2 door de planten wordt opgenomen en essentieel is voor de groei. Van het opgenomen CO2 wordt m.b.v. zonlicht het koolstofgedeelte als bouwstof verwerkt en de zuurstof weer vrij in de atmosfeer gebracht. Voor het leven op aarde dus van wezenlijk belang. Nu in onze tijd is de aandacht voor CO2 meestal negatief omdat door de toename van CO2 door menselijk toedoen volgens velen de aarde zo zeer gaat opwarmen dat ons leven onmogelijk zal worden. Met dit rampscenario worden we helaas dagelijks in de media geconfronteerd. De oorsprong van deze angst is volgens mij het gevolg van de onheilspellende klimaatrapporten die de V.N. al enige decennia in omloop brengt, ofschoon de inhoud van deze rapporten en de integriteit van de samenstellers erg in twijfel kan worden getrokken. Overheden met veel respect voor de instituties van de V.N. zijn door deze rapporten overtuigd dat levensbedreigende klimaatveranderingen gaan komen.

Kinderen gaan de straat op, raken er van in paniek. D’66 leider Kaag stelde in haar H.J. Schoo-lezing: ‘Het is nu of nooit. Do or die’. Hoe kwalificeert u dit soort uitspraken?

Zo’n ongefundeerde uitspraak van ‘Het is nu of nooit. Do or die’ is zeer verwerpelijk omdat het kan leiden tot onverantwoorde, onzinnige en zeer kostbare maatregelen. Kaag vergroot nog eens met deze uitspraak de maatschappelijke onrust met angst. Waarschijnlijk meent zij dat deze angst nodig is om haar beoogde gigantische maatschappelijke ombouw bekostigd te krijgen.

De klimaatwetenschap verkeert in een ernstige crisis.

Hoe is volgens u de relatie tussen CO2 en temperatuur?

Uit mijn onderzoek vond ik dat bij een verdubbeling van het CO2-gehalte de opwarming van de atmosfeer en daarmee van het aardoppervlak slechts in zeer geringe mate zal toenemen. Dit komt omdat de absorptie van warmtestraling door de nu aanwezige CO2-concentratie al verzadigd is. Verdubbeling van CO2 leidt slechts tot zeer geringe absorptie-toename.

Is de wetenschap vatbaar voor uw argumentatie en die van anderen?

De klimaatwetenschap verkeert in een ernstige crisis. Dit om twee redenen. Ten eerste: De opgedrongen bewering dat de waargenomen klimaatverandering het gevolg is van CO2-toename veroorzaakt door menselijk handelen. Dit is niet bewezen en op z’n best zou je het een hypothese kunnen noemen. De geloofwaardigheid van deze bewering vindt vooral steun door de waarneming dat zowel de temperatuur als ook het CO2-gehalte de laatste decennia zijn toegenomen. Het verband is daarmee evenwel niet bewezen.

De tweede reden is dat deze wetenschap is gepolitiseerd. In het algemeen steunen universiteiten en wetenschappelijke organisaties alleen klimaatonderzoek dat politiek correct is m.a.w. dat laat zien dat meer CO2 zal leiden tot een hogere temperatuur en als we niet drastisch ingrijpen dit zal leiden tot een fatale opwarming van de aarde. Onderzoekers die bovenstaande beweringen bekritiseren of laten zien dat er andere mogelijkheden zijn om klimaatveranderingen te verklaren zijn ook niet welkom in gerenommeerde tijdschriften. Meestal worden hun artikelen standaard geweigerd. Het lijkt wel of Iedere opvatting die het politiek correcte rampscenario niet onderschrijft de beoogde bestrijding ondermijnt.

Een artikel van uw hand over de rol van CO2 is geweigerd door een gezaghebbend tijdschrift. Wat was uw conclusie?

[Zie: https://principia-scientific.org/the-absorption-of-thermal-emitted-infrared-radiation-by-co2/]

Mijn artikel paste niet in het gekozen profiel van enkele gerenommeerde tijdschriften. De redacteuren van deze tijdschriften zien een publicatie met een sterk afwijkende mening als een blamage voor het wetenschappelijke prestige van het tijdschrift. Kennelijk menen zij ook dat hun lezers al zo zeer overtuigd zijn van de gangbare opvattingen dat zij daar alleen maar in bevestigd willen worden. Ik zou graag in discussie gaan met anderen over de fysische argumenten in mijn artikel.

Spelen sentimenten een rol in de wetenschap op dit punt?

Sentimenten kunnen een rol spelen bij beleidsmakers en bestuurders die het mechanisme van CO2 met betrekking tot de opwarming niet doorzien en op het kompas varen van anderen.

Krijgen in uw optiek de juiste wetenschappelijke argumenten wel een waardering in het politieke debat?

Beslist niet. Het mechanisme van het klimaat is uiterst complex zodat het vrijwel onmogelijk is om betrouwbare voorspellingen te doen over de temperatuur en extreme weersomstandigheden. Dus voorspellingen zijn zeer moeilijk of misschien wel onmogelijk. Daar komt bij dat de politiek in directe zin wordt geïnformeerd door klimaatwetenschappers, maar wel wordt geadviseerd door mensen van het KNMI, die op hun beurt weer de IPCC-rapporten van de VN gebruiken. Omdat een betrouwbare wetenschappelijke basis ontbreekt berust het beleid op hypotheses en kan men niet spreken van juiste wetenschappelijke argumenten.


Het KNMI is in de analyses sterk (humaan-) ‘CO2-driven’ bij de verklaring van het klimaat? Is dat terecht?

Inderdaad: het KNMI gebruikt de IPCC-klimaatmodellen en adviseert op die basis onze overheid. Deze modellen bestuderen klimaatverandering slechts als gevolg van menselijk toedoen.

Het KNMI stelt bijvoorbeeld dat de humane factor alleen telt: ‘Variaties in de zonnestraling, vulkaanuitbarstingen en natuurlijke schommelingen in de temperatuur op aarde hebben nauwelijks bijgedragen aan de opwarming in de laatste 150 jaar.’ Hoe waardeert u dit soort conclusies?

Dit is natuurlijk niet juist. Er zijn veel relevante studies gemaakt over het effect van zonerupties, oceaanstromingen, kosmische stralingen en vulkaanuitbarstingen op het klimaat. Het is ongetwijfeld moeilijk de bijdragen hiervan op het klimaat te bepalen maar door ze te verwaarlozen is de onzekerheid in de gepresenteerde klimaatmodellen nog groter.

***