Raadsvergadering Hollands Kroon 16 september

Datum:
 • donderdag 16 september 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Donderdag 16 september Raadsvergadering

  Raad

  donderdag 16 september 2021

  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Ontmoeting
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De publieke tribune is gesloten. U kunt de raadsvergadering volgen via de website van de gemeenteraad.
  Inspreken kan op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.

  Agendapunten

  Door het ontslag van de heer E. Annaert is een tussentijdse vacature in de gemeenteraad ontstaan. De heer M.A. Hruska is benoemd als raadslid. De gemeenteraad moet een besluit nemen over de toelating van de heer Hruska, waarna de heer Hruska wordt uitgenodigd de belofte af te leggen.

  Op 29 juni 2021 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ vastgesteld. De provincie Noord-Holland heeft een reactieve aanwijzing op dit bestemmingsplan gegeven. Het college stelt voor beroep in te stellen tegen dit besluit.

  Ingekomen stukken (+ memo's)
  Titel
  01. Aangenomen amendement Uitgeest inzake RES 1.0
  02. Motie VVD D66 CDA RES - zoekgebied 13 zon en wind en 600meter afstandnorm AANGENOMEN
  03. Amendement_LDW_ea_Regionale Energiestrategie NHN_raadsvergadering_8_juni_2021
  04 correspondentie aan raad lichtemissie Agriport.
  05. huurwoningen in Hollands Kroon
  06. Memo raad 21-06-29 Eerste kwartaalrapportage 2021 OD NHN.
  07. Memo raad 21-06-29 Stroeërkoogweg Wieringen
  08. Memo raad 21-06-29 JV kinderopvang 2020
  09.Memo raad 21-06-29 Leerlingenvervoer.
  10. Memo raad 21-06-29 Mobipunte
  11. Besluitvorming RES 1.0 NHN diverse gemeenten.
  12. Persbericht DEI over uitspraak Raad van State - De uitspraak van de Raad van State legt de ondeugdelijkheid van besluitvorming, ook van de RES bloot
  13. mail aan raad Stinkt het.
  14. Brief Dorpswerk Noord-Holland voor alle raadsfracties, vooruitblik verkiezingen GR2022
  15. Memo raad 21-07-06 enquete bermbeheer
  16. Memo raad 21-07-06 enquete openbare ruimte
  17. Memo raad 21-07-06 meicirculaire 2021
  18. Memo raad 21-07-06 fasebeslisdocumenten campus de terp
  19. Memo raad 21-07-06 herinrichting buitenruimte MFA
  20. Memo raad 21-07-06 landschappelijke inpassing A7
  21. Memo raad 21-07-06 zwembad De Rijd juli 2021
  22. Memo Update: Onderzoek Veerburg inclusief korte termijnplanning
  23. Vijfde tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus maart-mei 2021
  24. GGupDate voor gemeenten 4
  25. Memo raad 21-07-13 jaarverslag VTH 2020
  26. Memo raad 21-07-13 Q-informatie IHK
  27. Memo raad 21-07-13 verlenging opdracht HbA 2021
  28. Werkzaamheden Regietafel inzake uitvoering besluit Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen NHN
  29. Inspectierapport over de jeugdbescherming in de regio Amsterdam en Noord-Holland
  30. Veilig Thuis in GR GGD NHN
  31. Raadsinformatiebrief Aanpak communicatie crisisdienstverlening-RMT.pdf
  32. Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2022 - ‘Benut vitale betekenis van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen
  33. gemeenteraadsverkiezingen en thema laaggeletterdheid
  34. Afschrift Motie vreemd over borstonderzoek bij vrouwen
  35, Jaarverslag Team Sportservice & Podcast Hoe en waarom van Sport & Bewegen in het verkiezingsprogramma.docx
  36. Het dorp Wieringerwaard (incl reactie Hollands Kroon)
  37. Werkzaamheden Regietafel inzake uitvoering besluit Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen NHN
  38. Mkb-maakindustrie en gemeente:
  39. Vergunningaanvraag Z-306714 huisvesting tijdelijke medewerkers Industrieweg 50 Middenmeer
  40. Jaarstukken RHCA 2020 incl controleverklaring
  41. AANGENOMEN Motie Vreemd Gemeentebelangen Borstonderzoek Vrouwen 20210713.pdf
  42. Motie vreemd GBS borstonderzoek vrouwen
  43.Adviesrapport - effecten van Corona op jongeren binnen Hollands Kroon
  44. Min BZK Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming.
  45. Memo raad te nemen stappen na reactieve aanwijzing
  46. Memo Veiligheidsregio introductieactiviteiten.
  47. agenda en stukken huishoudelijk deel ALV VNHG 3 september
  49. Memo raad 21-08-17 reactieve aanwijzing datacenter B1
  50. Memo raad 21-08-24 tweede wijziging Nota tarieven 2021
  51. Memo raad 21-08-24 vrijwilligerswaardering
  52. Memo raad 21-08-24 subsidie LINK en WPW vertrekken 4 jr
  53. Memo raad 21-08-24 huishoudelijke hulp - augustus.
  54. Memo raad 21-08-24 lobbydocument Een bereikbaar Noord-Holland noord
  55. brief aan raad : wethouder duurzaamheid.
  56. brief aan raad Input verkiezingsprogramma.
  57. Verzoek om behandeling ingekomen stuk
  58. Brief Gemeente Hollands Kroon huisvesting Internationale Werknemers
  59. Brief aan raad inzake arbeidsmigranten
  60. brief aan raad inzake Baggeren grachten in de Elshof
  61. Motie Screening Borstonderzoek elke 2 jaar van levenbelang - Gemeente Kerkrade
  62. brief gemeente grootschalige woonfunctie.
  63. Koersdocument Agrarische sector, KAS.
  64. brief gemeente grootschalige woonfunctie
  65. brief-gemeente
  66. Brief bezwaar huisvesting Gemeenteraad
  67. Gemeente fts.
  68.brief aan raad Verbijstering over vergunning huisvesting arbeidsmigranten Middenweg 61b
  69. Informatiebrief Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen aan de raden in NHN
  70. Raadslidmaatschap.

  De verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021 gaat over de bekostiging van het vervoer van leerlingen van en naar scholen. De vorige verordening is in 2015 vastgesteld. Omdat er sinds die tijd zijn veel ontwikkelingen in het sociaal domein en in het passend onderwijs zijn geweest, is de verordening geactualiseerd.

  Het advies van de Wmo adviesraad wordt uiterlijk 15 september toegevoegd.

  Er is een plan om woningen te bouwen rondom het Lelypark . Door de negatieve eindwaarde van de ontwikkeling kan het hele plan niet aan de markt worden aangeboden. Het advies is om voor dit ontwikkelgebied een nieuwe grondexploitatie te openen.

  Op de locatie van het voormalige gemeentehuis van Wieringen, aan de Elft 15 in Hippolytushoef, worden 19 woningen gebouwd. Om dit plan mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan aangepast worden.

  De aanvrager wil zijn loonbedrijf in Wieringerwerf verplaatsen naar de Schagerweg 45 in Middenmeer. Om dit plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan daar aangepast worden.

  De aanvrager heeft een agrarisch bedrijf in Wieringerwaard. De aanvrager wil het bouwvlak vergroten zodat alle bebouwing binnen het bouwvlak komt te liggen en een landwinkel en een kapperszaak realiseren in een bestaande loods. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Het facet-bestemmingsplan is een planologische regeling die de definitie van de term 'logies' in alle bestemmingplannen met horecabestemmingen aanpast.

  In de Kop van Noord-Holland is een groeiend netwerk van Mobipunten opgezet. Op een Mobipunt zijn deelauto’s, fietsparkeren en/of collectief vervoer aanwezig. Voor de continuïteit wordt een besloten vennootschap (BV) opgericht samen met Den Helder en Schagen.

  Aan het ‘Reglement van orde van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2019’ wordt artikel 7.8 Inlichtingen, voor het indienen en het behandelen van een verzoek tot inlichtingen, toegevoegd.

  0 reacties :

  Een reactie posten