LADA stelt vragen 'Lozen zout koelwater datacenters'

Datum:
 • zaterdag 29 mei 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon -  E
  r is sprake van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.


  29-5-2021


  POLITIEKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


  Naam gemeenteraadsfractie LADA

  Datum 29-05-2021

  Volgnummer

  Onderwerp: Lozen zout koelwater datacenters


  Geachte leden van het college,

  Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.

  In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw in dit gebied de belangrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten met zout water. Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing.

  Op pagina 12 lezen we:

  ….geen verslechtering van de zoetwaterbeschikbaarheid accepteren bij het inpassen van nieuwe ontwikkelingen…..


  1. Hoe is dit te rijmen met het lozen van zout water op oppervlakte water?

  2. Is hierover overleg geweest met de landbouworganisaties?

  3. Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?

  4. Zo nee, waarom niet?

  5. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van dit zoute water op flora en fauna?

  6. Zo ja, wat is daarvan de conclusie en waarom is dit aan de raad verstrekt?

  7. Zo nee, waarom niet?

  8. Welke zouten zitten er in het koelwater (graag de chemische naam) en hoe hoog zijn de concentraties?

  In een eerder gesprek van ons met het Hoogheemraadschap kregen wij te horen dat het afvalwater van Google op het oppervlaktewater geloosd wordt en dat Microsoft het per tankwagen afvoert naar de zuiveringsinstallatie. Uit de beantwoording van de vragen door GS is dat niet op te maken.

  9. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen of loost Microsoft ook op het oppervlaktewater?


  Tot slot.

  Wij willen deze vragen en de eerder gestelde vragen over de veiligheid (PV2127) voor 17 juni beantwoord hebben ter voorbereiding op de beeldvormende vergadering die op deze datum geagendeerd is.


  Met vriendelijke groet,

  Henk van Gameren


  0 reacties :

  Een reactie posten