Bewoners Reijerscop en Rijnenburg eisen van college onmiddellijke stopzetting steun aan windturbines

Datum:
 • donderdag 4 februari 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • De gemeente Utrecht negeert met de plannen om windturbines in Reijerscop en Rijnenburg te plaatsen Europese regelgeving en handelt daarmee onrechtmatig. En de gemeente brengt met het faciliteren van de turbines de gezondheid van de bewoners ernstig in gevaar.

  Door 


  Dat is in hoofdlijnen het betoog van de bewoners, verenigd in de stichting i.o “Geen klap van de Molen Reijerscop en Rijnenburg”  dat gisteren naar het college van B & W is gezonden. In een brief van zeven pagina’s wordt het college gesommeerd om iedere medewerking aan vergunningverlening, de bouw, realisatie en eventuele exploitatie van windturbines per direct te staken en gestaakt te houden. Gebeurt dit niet dan stellen zij de gemeenten aansprakelijk voor aanmerkelijke materiële  en immateriële schade. In de sommatie wordt gesproken over vele miljoenen.

  De door de bewoners ingeschakelde jurist Bernard Tomlow, Legal, wijst er in de sommatie op dat volgens het Europese Hof van Justitie plannen en programma’s (waaronder windturbines) met aanzienlijke milieugevolgen op straffe van nietigheid vooral plan-m.e.r. getoetst dienen te worden. Daar is volgens de sommatie nu geen sprake van.  

  “U bent mede aansprakelijk, omdat u medewerking heeft verleend aan de betreffende plaatsing.” 

  “Als u een vergunning afgeeft – wat u fanatiek van plan bent – tot het plaatsen van een windturbine en u niet vooraf – op Europese voorschriften vereiste wijze – onderzocht heeft of de windturbines concreet schade veroorzaken aan de gezondheid van de aldaar wonende bewoners (binnen de bovengenoemde straal van tenminste 10 maal de tiphoogte), dan is een eventueel afgegeven omgevingsvergunning voor de bouw van zo’n windturbine onrechtmatig afgegeven en bent u mede aansprakelijk, omdat u medewerking heeft verleend aan de betreffende plaatsing.” 

  De bewoners verwijten de gemeente geen onderzoek te hebben gedaan naar de gezondheidsschade die de bewoners ondervinden van de windturbines. 

  “Doe je dat onderzoek niet, dan is de vergunning ondeugdelijk tot stand gekomen en handel je dus onrechtmatig als exploitant en ook degenen die op een of andere wijze medewerking hebben verleend aan de totstandkoming en exploitatie van de windturbines, waaronder u als vergunningverlener.” 

  Zij zouden een regelrechte aantasting zijn van hun gezondheid 

  De bewoners benadrukken dat ze geen tegenstander zijn van windturbines maar wel op de wijze zoals nu door de gemeente beoogd. Een windturbine op 200 meter afstand van de achtergevel met een tiphoogte van 230 meter (twee keer de Dom). Zij zouden een regelrechte aantasting zijn van hun gezondheid.  

  Zij wijzen daarbij op een recent rapport van DEI (Democatrisch Energie Initiatief ) waarin het volgende wordt gesteld: 

  “Windturbines kunnen enorme gezondheidsschade veroorzaken als gevolg van infrasone trillingen (dus beneden 20 Hz). Het blijkt dat deze trillingen een individu (voor gevaar) waarschuwen zonder dat hij zich daarvan scherp bewust is. Zij worden onbewust vertaald als alarmsignalen. Als het lichaam continu aan deze trillingen wordt blootgesteld – en zeker als dit signaal voortdurend wisselt, zoals bij windturbines door veranderende windsterkte, windrichting en resonantie – slaat het lichaam continu onbewust alarm. Zo zorgen deze trillingen voor een chronische stressreactie. Dit effect en deze reacties in het lichaam treden vooral op bij langdurige blootstelling aan laagfrequente geluidsgolven.” 

  In de brief wordt ook gewezen op de manco van inspraak bij het proces. Dit zou  naadloos aansluiten bij de constatering van voormalig ombudsman mr. Brenninkeijer dat dit soort projecten tot weerstand leiden en burgers vaak buiten spel staan, omdat zij zich niet gehoord voelen en inspraak een wassen neus is. Veelal is het ‘tekenen bij het kruisje’ 

  Brenninkmeijer is door minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat  aangesteld is als voorzitter van een onafhankelijke expertcommissie. Deze club van negen deskundigen gaat onderzoeken hoe burgers beter bij de energietransitie betrokken kunnen worden. 

  Lees hieronder de sommatie en hier het rapport van DEI.  
  0 reacties :

  Een reactie posten