Akkoord over besteding € 3 miljard voor sterke natuur

Datum:
 • woensdag 9 december 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De provincie Noord-Holland heeft samen met het Rijk en de 11 andere provincies een akkoord bereikt over de besteding van bijna € 3 miljard voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar.

  (08 december 2020)


  Natuurlandschap in Noord-Holland

  Dit is een extra investering, bovenop de middelen die de provincie al krijgt op grond van de afspraken uit het Natuurpact uit 2013. Vanuit het ‘Programma Natuur’ werken overheden, natuurbeheerders en particuliere en agrarische grondeigenaren samen aan regionale en landelijke maatregelen. De plannen, onderdeel van de structurele stikstofaanpak, omvatten onder meer het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuurgebieden. 

  Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur dat alle provincies en het Rijk overeenkwamen. Het exacte bedrag dat beschikbaar komt voor Noord-Holland is nog onbekend. Begin 2021 maakt de provincie concrete afspraken met het Rijk over de plannen en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Vooralsnog gaat het om 5 tot 10 procent van € 3 miljard. Na aftrek van de kosten voor landelijke maatregelen, blijft daarvan € 30 tot € 60 miljoen over voor de komende 3 jaar. Een aanzienlijk bedrag dat de gebiedsgerichte aanpak stikstof in de provincie een grote impuls geeft. 

  Speerpunten in Noord-Holland zijn het herstel van natuurlijke processen in de duinen, zoals het stuiven van duin. Daarnaast versterkt de provincie het Natuurnetwerk Nederland in de binnenduinrand en verbetert ze de waterhuishouding in de laagveengebieden in de Oostelijke Vechtplassen en Laag Holland. Een lijst van maatregelen die in de eerste 3 jaar daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd is Noord-Holland aan het voorbereiden, in overleg met de terreinbeheerders en waterschappen.

  Stijging vergoeding

  Ter versterking van de natuur nemen Rijk en provincies ook nationale maatregelen. Zo stijgen de vergoedingen voor natuurbeheer naar 84% van de kostprijs (momenteel 75%). Ook worden bomen die vanaf 2017 zijn gekapt (of die gekapt gaan worden) voor natuurbeheer (bijvoorbeeld om bos om te vormen naar open duin) gecompenseerd. Dat komt ook te staan in de bossenstrategie.

  De maatregelen ter versterking van de natuur komen bovenop de inzet voor stikstofreductie bij de bron, klimaat en kringlooplandbouw.

  Agenda Natuurinclusief

  Het Programma Natuur draagt eraan bij dat de Nederlandse natuur in de toekomst in een blijvend goede staat verkeert. Daarvoor is ook aandacht nodig voor het versterken van natuur buiten natuurgebieden, zoals in steden, op het platteland en in de grote wateren. Daarom werken Rijk en provincies de komende maanden aan de Agenda Natuurinclusief, wat een visie zal zijn voor de koers naar een natuurinclusieve samenleving. 
   

  0 reacties :

  Een reactie posten