LTO geeft minister nog één kans om in gesprek te blijven over nieuw mestbeleid

Datum:
 • zaterdag 26 september 2020
 • in
 • Categorie: ,
 •  LTO Nederland wil een gesprek met minister Schouten over haar plannen voor het toekomstige mestbeleid. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan dreigt LTO de gesprekken af te breken en via de politiek de druk op de minister op te voeren.

  Tekst: Caroline van der Plas 25-9-2020


  De insteek van LTO in het overleg met Schouten zal liggen op de interactie tussen het bodem-en-watersysteem en het behalen van doelen door het vakmanschap van de ondernemer centraal te stellen. „We waken er voor om tijd en energie te steken in gesprekken met de ambtenaren over de uitwerking, als we bij voorbaat al weten dat dat géén zin heeft", zegt Michael van der Schoot, Themaspecialist Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland.

  Vertrouwen

  LTO is niet te spreken over de Kamerbrief ‘contouren toekomstig mestbeleid’ van 8 september. „We zijn in staat om fosfine – een fosforverbinding – in de atmosfeer van Venus vinden, maar omdat ‘adequate metingen en handhaving nog niet mogelijk zijn’ durft minister Schouten het niet aan om de komende tien jaar verder te werken aan een doelgericht beleid met bedrijfsspecifieke verantwoording voor stikstof en fosfaat. We missen het vertrouwen van de minister in de sector”, zegt Van der Schoot.

  Akkerbouw

  De vakgroep Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is ook niet positief over de plannen. „We hebben als sector actief deelgenomen aan de gesprekken over de herbezinning van het mestbeleid. Onze insteek is altijd geweest om het mestbeleid te zien vanuit de verbetering van de bodemkwaliteit en vanuit bodembeheer.” Het leek er lang op dat het ministerie deze lijn zou gaan volgen, maar dat blijkt nu niet zo te zijn. De minister kiest voor een voortzetting van het huidige mestbeleid, aldus de vakgroep in een verklaring. „Dat sluit niet aan bij de behoefte van onze sector., zoals onder andere onbewerkte mest en een ‘gereedschapskist’ met oplossingen. De beschikbaarheid hiervan wordt over de hele linie een probleem, maar vooral bij akkerbouwers en telers op grote(re) afstand van de veehouderijgebieden.”

  LTO mist in het nieuwe mestbeleid de individuele verantwoordelijkheid voor ondernemers om te werken aan doelen. „Dit doet géén recht aan de grote diversiteit in onze sector. Ook vindt LTO dat de contouren van minister Schouten haaks staan op haar eigen visie ‘Kringlooplandbouw’. De inzet van onbewerkte dierlijke mest op eigen grond of in de eigen omgeving is volgens LTO in veel gevallen namelijk een cruciale- en onmisbare schakel binnen de Kringlooplandbouwgedachte. „Zeker in het licht van het verhogen van het organische stofgehalte van onze landbouwbodems, waar we vanwege de klimaatadaptatie, -mitigatie en het vergroten van de biodiversiteit stappen in aan het zetten zijn.”

  Ondernemers worden door de plannen van Schouten volgens LTO noodgedwongen in een keurslijf gestopt. „Verder is het zo dat het voorgestelde structuurbeleid (100 procent grondgebondenheid voor extensieve bedrijven enerzijds, 100 procent mestverwerking voor intensieve bedrijven anderzijds) in onze optiek geen enkele winst oplevert voor de waterkwaliteit. En dat is wel één van de belangrijkste kaders die vooraf zijn gesteld voor deze herbezinning van het mestbeleid", zegt Van der Schoot.

  Verboden

  Verder is LTO bezorgd dat er in de uitwerking van de voorgestelde plannen diverse ge- en verboden bij gaan komen. „Maar we zien het op korte termijn niet gebeuren dat er wetten en regels worden geschrapt. Dit voorgestelde beleid versterkt in onze optiek helaas de term ‘kalenderlandbouw’, terwijl wij hier graag vanaf wilde stappen.”

  0 reacties :

  Een reactie posten