Wim Hermans: ‘Een raadslid is niet gebonden aan het coalitieakkoord’

Datum:
 • donderdag 21 mei 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA – Gepensioneerd marineofficier Wim Hermans houdt zich intensief bezig met de politiek én de zorg in Hollands Kroon.


  21-5-2020
  Hij is de medeoprichter van SHK en heeft flinke kritiek op het beleid in het Sociaal Domein in Hollands Kroon. Ik spreek hem op anderhalve meter afstand, zoals door minister president Rutte wordt geadviseerd.
  Hermans houdt zich al langere tijd bezig met de zorg voor ’ouden van dagen’, zoals hij met een ouderwets begrip de steeds grotere groep ouderen aanduidt. Toen hij op vakantie was in de Verenigde Staten en daar met de ouderenzorg in aanraking kwam bij het bezoeken van de bejaarde vader van zijn gastheer, viel hem op dat het empathische vermogen van het verzorgende personeel groot was, maar de directie zeer zakelijk met de ouderen omging. Ook constateerde hij hetzelfde verschil in Nederland, waar men nog veel zakelijker met ouderen omging. Hij besloot zich in de zorg voor ouderen te verdiepen. 
  Inmiddels kwam hij veel in ‘Vreedenhoff’ (een bejaardenhuis in zijn buurt) over de vloer en in het ‘Wapen van Holland’ om te biljarten met mannelijke bewoners, veelal met een agrarische achtergrond. Velen van hen hadden zich ’afgebeuld’ op de bollenvelden volgens Hermans. ”Altijd maar klooien op je knieën op het land en zware manden met bollen tillen en lange dagen maken,” omschrijft Hermans de werkzaamheden van de nu bejaarde boeren, landarbeiders en bollentelers. Die mannen hadden bijzonder hard gewerkt.
  D66
  Hermans hoorde veel klachten over de zorg. Daarom besloot hij eens een raadsvergadering bij te wonen. Toenmalig burgemeester Den Ouden zat de vergadering voor. Destijds was er nog sprake van de gemeente Anna Paulowna met een 9 koppen tellende raad. Hij besloot lid te worden van D66, maar merkte dat deze partij niet erg standvastig was. ”Ze beloofden de kiezer van alles, maar als het op stemmen aankwam lieten ze de burger vallen,” zegt hij op verwijtende toon. Het lidmaatschap van D66 was dan ook van korte duur.
  Commissies
  Wat hem toen erg beviel was de manier waarop de burger zijn zaak kon bepleiten voor een commissie. Op vrijwel elk gebied was een commissie ingesteld die burgers in staat stelde hun woordje te doen. Hermans over de huidige gang van zaken: “Thans is dat veel minder het geval, het zogenaamde BOB model heeft zijn intrede gedaan met als uitgangspunten dat er eerst een Beeldvormende vergadering wordt gehouden waarbij het vraagstuk verkend en afgebakend wordt, het maatschappelijke veld gehoord wordt en de knelpunten en keuzes geïnventariseerd worden. Het onderwerp moet goed ‘tussen de oren’ gaan zitten. De raadsleden moeten goed te weten komen wat er speelt. Vervolgens komt er een Oordeelsvormende vergadering, dat is een debat tussen de diverse fracties. Maar er is dan ook ruimte voor insprekers en het uitwisselen van argumenten, waarbij ‘doorgevraagd’ wordt om tot een goede afweging te komen van de voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp. Tenslotte vindt er een Besluitvormende vergadering plaats, waarbij het de bedoeling is kwalitatief goede besluiten te nemen. Het politieke debat en de besluitvorming vinden dan plaats.”
  Hermans geeft een vernietigend oordeel over het huidige vergadermodel: “Het resultaat van dit vergadermodel is voor de burger bedroevend omdat de burger meestal niet gewend is om in het openbaar te spreken. Bovendien wordt hij regelmatig door de voorzitter gemaand ‘om het kort te houden’. Van de vragenronde wordt door de fracties nauwelijks gebruik gemaakt. Uiteindelijk is in de besluiten weinig tot niets terug te vinden van de argumenten van de sprekers.” Hermans pleit dan ook vurig voor het weer instellen van raadscommissies.
  SHK
  Een ontmoeting met de heer Piet Bruijstens legde de basis voor een ouderenpartij. Samen hebben ze SHK (Senioren Hollands Kroon) opgericht, een partij die voor alle ouderen in Hollands Kroon zou moeten opkomen. Vooral voor de kwetsbare ouderen. Hermans werd geen raadslid. ”We hebben in Nederland een duaal stelsel,” verduidelijkt hij de verhouding raadslid – partijbestuur. De partij draagt de standpunten uit, waaraan de raadsleden zich moeten conformeren. ”En dat is nu niet meer het geval. De fractie maakt nu de dienst uit. En dat is de omgekeerde wereld,” zegt hij. ”Het coalitieakkoord beschadigt de democratie en het geloof van de burger in de politiek wordt er sterk door aangetast.”
  De wethouders en de ambtenaren maken nu de dienst uit doordat de raad veel zaken delegeert naar het college. SHK ging langzaam maar zeker een liberale koers varen, mede door het fractievoorzitterschap van Jip Pankras. ”De fractievoorzitters hebben als lid van het presidium veel voorkennis en bepalen de agenda van de raad,” zegt hij. Hierdoor zijn de overige fractieleden minder op de hoogte van zaken. En dat zie je terug in het beleid van Hollands Kroon volgens Hermans. 
  Thuiszorgarme gemeente
  In 2016 wilde de coalitie bezuinigen op de ouderenzorg. Met name de Wmo werd stevig gekortwiekt. Onder verantwoordelijkheid van wethouder Mary Van Gent (SHK) werd een groot deel van de huishoudelijke hulp geschrapt. Hermans zag dat met lede ogen gebeuren. Toen de FNV een tent bij ’de Ontmoeting’ neerzette vond hij dat een goede zet. Een bezetting van het gemeentehuis door FNV leden en thuiszorgers bracht de toenmalige burgemeester Jaap Nawijn ertoe om de politie opdracht te geven de bezetters eruit te zetten. Hermans: ”We (inclusief de door ons gekozen raadsleden) slikken nu alles voor zoete koek, maar we kunnen als inwoners van deze gemeente zeggen dat we dat maar even niet meer doen.” Hij heeft het over de praktische uitwerking van bijvoorbeeld de Wmo, die volgens SHK-raadslid Jeff Leever bij Hollands Kroon ’over de schutting werd geworpen’. 
  Leever vond dat Hermans met zijn kritiek op het bezuinigingsbeleid van Van Gent ’als een olifant in een porseleinkast tekeer ging’. Uiteindelijk werd Van Gent door de rechter teruggefloten en moest haar maatregelen terugdraaien. Kwetsbare ouderen kregen weer een schoon huis. Hermans stapte uit SHK omdat er beslissingen werden genomen die indruisten tegen wat de burger was beloofd. Hij kon daar niet in meegaan. Vooral over wat er in de zorg gebeurde was zeer teleurgesteld. Zijn verdwijnen uit SHK heeft destijds geen publiciteit gekregen. Hij vond en vindt negatieve belangstelling niet nodig.
  Maatschappelijke verordening
  Maar hebben we niet een Wmo adviesraad in Hollands Kroon? ”Die is in de huidige vorm totaal overbodig,” vindt Hermans en vervolgt met: “Het is een raad die weliswaar gevraagd en ongevraagd advies mag geven aan de wethouder maar de impact daarvan is niet merkbaar. In de omschrijving van zijn taak staat dat er geen zaken gedaan wordt in individuele gevallen. Dat is vreemd, want in alle gevallen gaat het toch om individuele personen? Het functioneren van zo’n raad kan veel beter en aan de website is nauwelijks enige dynamiek te bespeuren. Dat kan ook beter. Het zou goed zijn deze groep te hernoemen als raad voor de Sociale Samenleving, met een brede opdracht waarbij de belangen van de burgers worden behartigd en met name die van de zorgvragers onder hen.” 
  Hermans is bezig de maatschappelijke verordening Wmo 2019 te bestuderen en kwam tot de ontdekking dat Incluzio Hollands Kroon niet conform deze maatschappelijke verordening handelt. Het gemeentebestuur heeft een houding van ’het gaat toch allemaal goed?’ Er zijn wel fracties die mopperen over een tekort aan controle, maar volgens het college, dat steunt op de meerderheid van de raad, functioneert Incluzio prima. Tenslotte zijn Incluzio en Hollands Kroon dan ook één volgens wethouder Van Gent. Burgemeester Nawijn zei ook iets dergelijks.
  Kortgeleden heeft Hermans de maatschappelijke verordening 2020 aangevraagd bij de griffie om te kijken of er verbeteringen in zijn aangebracht. Hij denkt dat er al in een vroeg stadium is gekozen voor een zeer brede opdracht aan een commercieel bedrijf nadat de eerste kandidaat G4S was afgevallen.
  Giraffe
  Over de raad zegt hij tenslotte: ”Bij belangrijke beslissingen moet de raad eigenlijk individueel stemmen. Op dit moment is het unaniem aannemen van voorstellen erg populair bij deze raad. En dat hoort niet thuis in een representatieve volksvertegenwoordiging. Ieder zit er namens de kiezer en is aangesteld om hun belangen te behartigen. Ook al door de royale coalitieomvang lijkt de oppositie het maar zo te laten.” Hermans wijst in dit verband op de Grondwet waarin vermeld staat dat de leden van het parlement (dus ook de gemeenteraad) ’zonder last’ mogen stemmen. Dat betekent dat ze ieder voor zich een eigen afweging mogen maken en niet gebonden zijn aan een coalitieakkoord. Er is geen juridische grondslag voor raadsleden om te stemmen zoals de coalitie het wil. Ieder raadslid is vrij om te stemmen zoals hij of zij dat wil.
  Hermans is bijna 80 jaar en is naar eigen zeggen niet meer ’de olifant in de porseleinkast’, maar ziet zichzelf meer als een giraffe die vanuit de hoogte ’de politiek’ observeert en analyseert. Dat doet hij nu als lid van de OBB (Onafhankelijke Betrokken Burgers). Nieuwsgierig geworden naar het streven van Wim Hermans en de OBB? Meer weten over zijn beweging? www.onafhankelijkebetrokkenburgers.nl .   
  Via mediapartner: Noordkop Centraal
  Hollands Kroon Actueel

  0 reacties :

  Een reactie posten