Huisvesting tijdelijke medewerkers (arbeidsmigranten)

Datum:
 • maandag 25 november 2019
 • in
 • Categorie: ,


 • Hollands Kroon -  Op 28 november op de agenda van de raadsvergadering van Hollands Kroon.  Reactie in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 23 november 2019.

  _________________________________________


  Huisvesting tijdelijke medewerkers (arbeidsmigranten)
  Op 28 november a.s. wordt aan de Raad van Hollands Kroon voorgesteld om in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een grootschalige logiesaccommodatie op het perceel Nieuwesluizerweg 42, het ‘Voormalig Joods werkdorp Nieuwesluis te Slootdorp’.

  Het plan om voor 280 tijdelijke medewerkers logies te ontwikkelen, ontmoet niet alleen weerstand van omwonenden, maar is ook in strijd met het geldende bestemmingsplan; de Provinciale ruimtelijke verordening (Prv) en de beleidsregels die in oktober door de Raad zijn vastgesteld.

  De keuze voor deze accommodatie in het buitengebied, is onbegrijpelijk als we weten dat in 2006 binnen het Bestemmingsplan Agriport A7 een woongebied (Nova Grandpré) voor minstens 50 woningen is opgenomen.

  In dit woongebied tussen het Wagenpad en de Medemblikkersluisweg zijn slechts enkele villa's gebouwd zodat er nog voldoende ruimte is voor de huisvesting van medewerkers. Met het gemak waarmee in deze gemeente ruimte wordt gegeven aan ontwikkelingen die strijdig zijn met bestemmingsplannen, moet het aanpassen van enkele regels die gelden voor dit woongebied geen probleem zijn. Of hinken de tuinders die in een brief aan de Raad de NIMBY- gedachte (Not In My Backyard) aan de kaak stellen, ook zelf op deze NIMBY- gedachte ?

  Het College stelt dat Nut en Noodzaak is aangetoond op basis van het in 2017/2018 op regionaal niveau uitgevoerde onderzoek naar de instroom van arbeidsmigranten en de gerealiseerde en geplande logiesaccommodaties.
  (CONCLUSR, rapport Huisvesting arbeidsmigranten in de Kop/Noord-Holland)
  Het onderzoek concludeert dat de vraag naar huisvesting aanzienlijk hoger is dan aanvankelijk aangenomen.
  Voor Hollands Kroon zou dit een tekort aan 1.580 vergunde plaatsen betekenen.

  Volgens genoemd rapport van CONCLUSR werken in 2017 in De Kop, 4.446 buitenlandse werknemers.
  Van die 4.446 wonen 800 werknemers elders.  Dus 4.446 – 800  = 3.646 werknemers wonen en werken in de Kop.

  Volgens het rapport wonen in De Kop 6.563 buitenlandse werknemers. Daarvan werken er 2.912 elders.
  Er wonen dus 6.563 – 4.446 = 2.117 meer arbeidsmigranten in de Kop dan er werken.
  De Kop geeft dus ruimschoots voldoende huisvesting aan de 4.446 in de regio werkzame buitenlandse werknemers.

  In het rapport vinden we ook gegevens per gemeente die hieronder in de tabel zijn weergegeven.

   Gemeente
  Benodigde huisvesting capaciteit
  Opgave gemeenten van de vergunde huisvesting
  Opgave gemeenten van de ingeschreven arbeidsmigranten
  Niet vergunde huisvesting (verschil kolom 2 en 3)
  Opmeer
  300
  plusminus 265
  200
  35

  Schagen
  2.055
  plusminus 900
  416
  1.155

  Den Helder
  720
  plusminus 370
  300
  350

  Hollands Kroon
  3.525
  plusminus 1.945
  877
  1.580

  Totaal
  6.600
  plusminus 3.480
  1.793
  3120


  Binnen genoemde vier gemeenten zijn naar eigen opgave ongeveer 3.480 vergunde huisvestingsplaatsen.
  Het gewenste aantal legale huisvestingsplaatsen binnen De Kop komt uit op zo’n 6.600 waaruit kan worden afgeleid dat het contingent vergunde huisvestingsplaatsen in de komende periode met 3.120 zou moeten groeien.

  Combineren we deze cijfers dan blijkt dat volgens de opgave van de 4 gemeenten van de 6.563 medewerkers die in de Kop wonen, er slechts 1.793 zijn ingeschreven.

  Er is dus een dubbel probleem:
  Nog geen 30 % van de werknemers is ingeschreven en bijna 50% van de huisvesting is niet vergund.

  De totaal benodigde huisvestingscapaciteit (6.600) wijkt weinig af van het aantal in de regio woonachtige medewerkers (6.563).
  Alleen is volgens opgave van de gemeenten nog geen 30 % van deze medewerkers ingeschreven en is bijna 50 % van de huisvesting niet vergund.

  Het probleem is dus niet het aantal bedden maar de administratie van de medewerkers en de vergunningverlening rond de huisvesting. Zolang die niet in orde zijn, is elk beleid en elke actie gebouwd op drijfzand.

  Arjen Voogt


  0 reacties :

  Een reactie posten