NC10 crossterrein: het spel van de hoge hoeden en de konijnen

Datum:
 • dinsdag 3 september 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - 

  De soap over het aanleggen van een motorcrossterrein aan de Groetweg in Middenmeer is een nieuwe fase ingegaan:
  2-9-2019


  De soap over het aanleggen van een motorcrossterrein aan de Groetweg in Middenmeer is een nieuwe fase ingegaan: Hollands Kroon (HK) heeft op 28 augustus 2019 een advies met aanbevelingen gezonden aan de ontwikkelaars van het NC10 crossterrein. Dit naar aanleiding van de door de ontwikkelaars opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarna door 202 lokale personen/instanties een ‘zienswijze’ bij HK werd ingediend. Wellicht dat dit grote aantal reflectanten HK aan het denken heeft gezet, want plotseling komen er wat konijnen uit de hoge hoed. 

  Ook de motorcrossers (bij monde van de heer Meereboer) reageren begripvol en toveren ook nog wat konijnen te voorschijn. Want laten we de situatie eens nagaan en kijken wat er in de jarenlange geschiedenis van NC10 is gebeurd. 

  In 2007 (!!) koopt de Provincie NH (!!) met gemeenschapsgeld (!!) een terrein aan de Groetweg ten behoeve van de aanleg van een crossterrein (!!). Dan begint het getouwtrek. Het betreffende gebied is landelijk (agrarisch) gebied, waarvoor volgens de Wet geluidhinder (Wgh) een omgevingsgeluidnorm van max. 40 dBA voor de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) geldt. Terecht schreef HK deze grenswaarde toentertijd voor als maximaal toegestaan geluidniveau ter plaatse van de gevels van de omliggende woonbebouwing. Maar er ontstaan problemen: de crossers kunnen niet aan die geluideis voldoen, want crossmotoren produceren immers zeer hoge geluidniveaus. En zo begint HK, enthousiast ondersteund door de Provincie, in 2013 de koehandel over het geluid van het toekomstige crossterrein.

  Passages uit het verslag van de Raadsvergadering 19 december 2013

  Toelichting: Geluidstechnische randvoorwaarden motorcrossterrein Een andere belangrijke voorvraag is in hoeverre een locatie in het buitengebied van de plattelandsgemeente Hollands Kroon geschikt gemaakt kan worden voor een permanent motorcrossterrein. Een motorcrossterrein is geen natuurlijk element en vergt bij situering in een landelijk gebied de nodige aanpassingen qua geluidsreducerende maatregelen en landschappelijke inpassing. (…) Een motorcrossterrein waar langer dan acht uur per week motorcrossactiviteiten plaatsvinden wordt geluidstechnisch aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein waarbij de geluidwaarde LAr,LT buiten de zone de 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Daarnaast wordt er een geluidwaarde voor piekgeluiden opgenomen (LAmax). De definitieve ligging van de geluidzone (50 dB(A)-contour) wordt bepaald aan de hand van het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek. 

  Opmerking onzerzijds: Het gestelde in deze toelichting is niet juist; een motorcrossterrein wordt niet aangemerkt als een ‘gezoneerd industrieterrein’, maar het is andersom: een crossterrein mag alleen op een gezoneerd industrieterrein worden aangelegd (zie Wet geluidhinder). 

  Op die raadsvergadering wordt onder meer het besluit genomen de geluidgrenswaarden te versoepelen. De raad besluit ‘Het geluidsniveau op de locatiegrenzen te beperken tot een max. van 50 dBA.‘ 

  Opmerking onzerzijds: Het staat er wat onschuldig, maar bedoeld wordt dat de geluidniveaus op de grenzen van het toekomstige crossterrein niet hoger mogen zijn dan 50 dBA, wat nu heel toevallig dezelfde grenswaarde is als die van een ‘gezoneerd industrieterrein’ (omschreven in de Wgh: ‘industrieterrein met grote lawaaimakers’). En dat komt goed uit, want crossterreinen mogen alleen op gezoneerde industrieterreinen worden aangelegd (vastgelegd in de Wgh). Zo is dus het kale knollenland bij de Groetweg plotseling (fictief) een gezoneerd industrieterrein geworden en kan er (volgens HK) wel een crossterrein komen. Bovendien geeft dit de gelegenheid om (met ontheffing) de geluidnorm nogmaals met 5 dBA – naar 55 dBA – te versoepelen (zie het gestelde in NRD)! 

  Alleen moet later nog even het bestemmingsplan worden gewijzigd en de NC10 locatie worden bestempeld als een’ industrieterrein met grote lawaaimakers’, in plaats van als ‘ landelijk agrarisch gebied’ en dan kan het crossterrein er komen… 

  Maar de problemen zijn nog niet opgelost: de motorcrossers kunnen nog steeds niet aan de versoepelde geluideisen van HK voldoen. Dus gaat HK op zoek naar een oplossing en vindt die door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) om advies te vragen. Dat komt goed uit want de HK wethouder, die zo graag een crossterrein wil, zit in het algemeen bestuur van de RUD. In 2018 geeft de RUD een advies voor een oplossing, dat op een raadsvergadering in feb. 2018 wordt besproken: 

  Passages uit het verslag van de Besluit Raadsvergadering 22 februari 2018: 

  Toelichting: Door de raad zijn aanvullende geluideisen gesteld, die strenger zijn dan het wettelijk kader. De belangrijkste hiervan is dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) op de inrichtingsgrens niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. Uit de uitgevoerde akoestische onderzoeken is gebleken dat ook met vergaande maatregelen zoals 12 meter hoge geluidwallen niet aan deze eis kan worden voldaan. 

  Het Advies van de RUD is: Indien wordt besloten om de voorwaarden te verruimen wordt geadviseerd om ter plaatse van de woningen aan de Groetweg en de Groetpolderweg uit te gaan van een geluidnorm voor LAr,LT van 40 dB(A) in de maatgevend dagperiode. Voor de woningen Alkmaarseweg 27 en 25 van 43, respectievelijk 44 dB(A) en voor de Oudelanderweg 53 van 46 dB(A) in de maatgevende dagperiode (beoordelingshoogte 1,5 meter). De in de toekomst vast te leggen geluidzone voor het benodigde gezoneerde industrieterrein dient hierop te zijn afgestemd. Binnen de vast te stellen geluidzone mogen geen woningen aanwezig zijn. 

  Hiermee zijn we nog steeds strenger dan de wettelijke normen. Het is aan uw raad om te beoordelen of daarmee aan uw intenties wordt voldaan. 

  Besluit van Raadsvergadering 22 feb. 2018: 
  Rekening houdend met de wens van de raad en het belang van de omwonenden stellen wij de volgende openingstijden voor: 

  1. voor de beoogde motorsportlocatie op de hoek Groetweg/Alkmaarseweg in Middenmeer te besluiten dat met in achtneming van het advies van de Regionale Uitvoeringsdienst NH, in afwijking van het raadsbesluit van 19 december 2013: 

  a. ter plaatse van de woningen aan de Groetweg en de Groetpolderweg wordt uitgegaan van een geluidnorm voor LAr,LT van 40 dB(A) in de maatgevend dagperiode; 
  b. voor de woningen Alkmaarseweg 27 en 25 van 43, respectievelijk 44 dB(A) en voor de Oudelanderweg 53 van 46 dB(A) in de maatgevende dagperiode (beoordelingshoogte 1,5 meter); 
  c. de in de toekomst vast te leggen geluidzone voor het benodigde terrein hierop wordt afgestemd; 
  d. binnen de vast te stellen geluidzone geen woningen aanwezig mogen zijn. 

  2. de volgende openingstijden voor de motorcrosslocatie vast te stellen:

  a 26 zon- en feestdagen per jaar van 12.00 tot 18.00 uur; 
  b. vier dagen per week van 7.00 tot 19.00 uur en maximaal zes uur per dag met dien verstande dat de raad in de Mer-rapportage aanleiding kan zien de openingstijden aan te passen; 

  3. in te stemmen met het opstarten van de vervolg procedures. Ter plaatse van de woningen in het gemengd gebied (woningen langs de N242) bedraagt de geluidbelasting maximaal 46 dB(A) op 1,5 meter hoogte. Aan de norm voor de ruimtelijke toets voor gemengd gebied van 50 dB(A) wordt ruim voldaan. 

  Opmerking onzerzijds: De geluidbelasting voor de woningen rond NC10 zijn dus inmiddels versoepeld van 40 dBA in de periode voor 2013 tot max. 46 dBA en dit zonder toepassen van de, in de Wgh genoemde, toeslagfactor van 5 dB voor tonaal geluid (vaak gebruikelijk voor crossterreinen; bij de Commissie MER moet worden aangetoond dat deze factor eventueel niet behoeft te worden toegepast). 

  Bovendien wordt met trots vermeld dat aan de norm van 50 dBA (voor een industrieterrein) ruim wordt voldaan. Hier gaat HK weer in de fout want die norm van 50 dBA geldt voor/op het crossterrein en niet voor de omliggende woningen,waar in principe 40 dBA geldt. 

  Maar het proces gaat door; er komen tal van geluidonderzoeken met van elkaar afwijkende resultaten (maar geen enkel resultaat voldoet aan de 40 dBA eis) en er wordt door de crossers o.a. een NRD opgesteld met daarin de resultaten van geluidberekeningen (gemaakt door DGMR). Het resultaat is dat er nog steeds niet aan de inmiddels 2x versoepelde geluidseis kan worden voldaan en zeker niet als ook de 5 dB toeslag voor tonaal geluid in rekening zou worden gebracht. 

  De overschrijdingen van de normen worden op een, zeer druk bezochte, voorlichtingsavond op 9 juli 2019 getoond (maar zijn nergens op het internet terug te vinden). 

  Nog even voor de goede orde: van 2013 tot en met begin juli 2019 konden de crossers niet aan de maximale geluidbelasting van 40 dBA bij de woonbebouwing voldoen. 

  Zienswijze 

  En dan kan de ‘bevolking’ in juli 2019 haar commentaar op de NRD geven, waarop 202 reacties bij HK worden ontvangen. Wellicht viel dat grote aantal reacties toch een beetje tegen, want plotseling wijzigt HK de koers en vindt weer een konijn in de hoge hoed: in een advies aan de motorcrossers van 28 aug. 2019 stelt HK dat de grenswaarde nu… 40 dBA is. De acties en versoepelingen van de afgelopen jaren en de raadsbesluiten van 2013 en 2018 zijn plotseling vergeten en we zijn weer terug bij hoe het begonnen is. Een goede zaak dus. 

  Daar is ongetwijfeld eerst nog even overleg tussen HK en de crossers geweest, want op 30 aug. vertellen de crossers totaal niet verrast te zijn door de (nieuwe) grenswaarde en wordt met stelligheid beweerd dat aan de eis van 40 dBA bij de woonbebouwing en van 50 dBA op de terreingrens zal worden voldaan… 

  En dit ondanks het feit dat het hoogheemraadschap het met 2 m afgraven van het crossterrein niet toestaat en de 5 dB tonale toeslag nog ‘in de lucht hangt’. 

  Waarom dan zo moeilijk gedaan in de jaren 2013 – 2019 ? 

  Nou, misschien omdat de crossers op dit moment poker-bluf spelen, want jarenlang was 40 dBA absoluut geen haalbare kaart (zelfs niet zonder 5 dB toeslag) en in augustus 2019, terwijl het met 2 m verlagen van de bodem niet is toegestaan, blijkt 40 dBA geen enkel probleem te zijn. Ook niet terwijl de RUD in jan. 2018 een geluidbelasting voor de omliggende woningen berekent van 40 – 46 dBA op 1,5 m hoogte en 42 – 50 dBA op 5 m hoogte (ook weer zonder de 5 dB toeslag in rekening te brengen, zodat de geluidbelasting nog 5 dB hoger zou kunnen zijn). Dat schept weinig vertrouwen in de uitlatingen van de heer Meereboer. 

  Inpasbaarheid in het landschap

  Nog een opmerking over de inpasbaarheid van het crossterrein in het landschap. Gesproken wordt over geluidwallen/-schermen van 12 m hoogte. Die vallen in dat relatief kale gebied aan de Groetweg nogal op. Maar daar is in de NRD een oplossing voor : je zet een rijtje bomen neer. Dat heeft echter een heel naar neveneffect, naast het feit dat bomen niet plotseling 12 m hoog zijn: bomen achter een geluidscherm verstrooien het geluid. De bedoeling van de wallen en schermen is dat de geluidgolven deels tegengehouden worden en deels omhoog worden afgebogen. De te planten bomen naast de geluidswal zullen het geluid echter weer naar de grond afbuigen/verstrooien. Hiermee wordt de geluidreducerende werking van de wallen/schermen weer voor een deel teniet gedaan. 

  Huiswerk voor de partijen 

  Er is dus voor de diverse partijen nog enig huiswerk te doen: Motorcrossfederatie: 

  –1. Aannemelijk maken waarom nu wel aan 40 dBA kan worden voldaan, terwijl dat jarenlang onmogelijk was. 
  –2. Aannemelijk maken onder welke condities de 40 dBA kan worden gerealiseerd (bedrijfsduur, bronniveau, spectrum en verhouding tussen twee/viertakt motoren, luidsprekerinstallatie, berekeningen voor trekker-trek en drones, etc.). 
  –3. Aannemelijk maken hoe aan de 50 dBA op de terreingrens kan worden voldaan. De 50dBA ligt volgens het RUD-rapport bij de huidige opzet ver buiten de terreingrens. 
  –4. De 5 dB toeslag voor tonaal geluid in rekening brengen, of aantonen dat die factor niet van toepassen is (eis van de Commissie MER). 
  –5. De verstrooiende werking van toekomstige bomen in rekening brengen. 

  Gemeente HK:

  Het is prijzenswaardig dat HK het licht heeft gezien en de norm weer op 40 dBA heeft gesteld. Er is echter nog een probleem: de Wgh schrijft voor dat een crossterrein alleen op een gezoneerde industrieterrein mag worden aangelegd. Het zo vredige ‘knollenlandje aan de Groetweg’ moet dus (conform de Wgh) nog even als ‘gezoneerd industrieterrein met grote lawaaimakers’ worden bestempeld. Daar is (wijziging van) een bestemmingsplan voor nodig en komt de gemeenteraad weer eens aan bod. Het valt te bezien of binnen die raad hiervoor een meerderheid te vinden is in deze tijd van zorg voor het milieu en van stikstofproblematiek.

  Eens afwachten welke fracties bereid zijn het milieu op te offeren voor de motorsport van een groepje mensen. 

  Een hoopvol gestemde inwoner van Winkel

  NC10 Terrein

  Informatie verzamelsite NC10 terrein Groetweg
  0 reacties :

  Een reactie posten