Verkeersbesluit op de Balgweg, te Breezand

Datum:
 • maandag 10 juni 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Met het besluit wordt beoogd de vrijheid van het verkeer te waarborgen.


  ___________________________________________________________

  Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

  Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
  Hollands KroonStaatscourant 2019, 31676Verkeersbesluiten
  Verkeersbesluit voor het opheffen van de adviessnelheid van 
  30 km/u en de voorrangsregeling op de Balgweg, te Breezand
  Logo Hollands Kroon

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn op grond van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
  Vereiste van besluit
  Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
  Motivering
  Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is het gewenst om op de Balgweg, te Breezand, op verschillende locaties de borden A430, F5 en F6 te verwijderen. E.e.a. zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit. De borden geven een voorrangsregeling en een adviessnelheid aan, omdat het hier om een 60 km/u zone gaat, zijn deze borden overbodig. Met het verwijderen van deze borden wordt de voorrangsregeling overgelaten aan het wegverkeer.
  Met het bovenstaande wordt beoogd de vrijheid van het verkeer te waarborgen.
  Belangenafweging
  Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.
  Advies politie
  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er op 30-04-2019 via mailcontact overleg geweest met de gemandateerde van de politiechef, eenheid Noord-Holland, en deze kan instemmen met bovengenoemde maatregel. 
  Awb-procedure
  Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen.
  Besluit
  Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de adviessnelheid van 30 km/u en de voorrangsregeling op de Balgweg, te Breezand, op te heffen.
  Bezwaar
  Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken met ingang van de dag na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Ook bestaat, indien onverwijlde spoed dat vereist, de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Deze voorziening kunt u richten aan: rechtbank Noord-Holland (Afdeling Publiekrecht, sectie bestuursrecht) postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
  Afschriften
  Politie Noord-Holland
  Ondertekening
  Namens burgemeester en wethouders van Hollands Kroon 
  J. Koops
  Medewerker team Bedrijvigheid
  Onderdeel Verkeer en Vervoer

  0 reacties :

  Een reactie posten