Uitbreidingsplannen Agriport++ valt totaal verkeerd in Westfriesland, ‘teleurstellend, verrast, niet volgens afspraak’

Datum:
 • dinsdag 30 april 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • MIDDENMEER – De enorme uitbreidingsplannen van buurgemeente Hollands Kroon met Agriport A7 is in het verkeerde keelgat geschoten bij de gemeenten in Westfriesland. De beschuldigingen zijn dan ook niet van de lucht, gebrek aan afstemming tot het heeft ons verrast.  De regio’s in Noord-Holland Noord hebben een convenant gesloten waarin men als doel heeft gesteld om gezamenlijk tot sterke regionale afspraken te komen over planning van bedrijventerreinen, zo ook voor het terreinen langs de A7.  Voor deze terreinen is bestuurlijk overeen gekomen dat die apart worden afgestemd met de ‘A7-gemeenten als Hoorn, Koggenland en Medemblik. Nu blijkt dat bij de ontwikkeling van deze plannen dit niet heeft plaatsgevonden. In totaal zijn er in 2017 twee werksessies geweest waarna er vanuit Hollands Kroon niets meer is vernomen over deze plannen. De Hoornse wethouder Samir Bashara die namens de gemeenten in Westfriesland dit op zich heeft genomen is dit ronduit teleurstellend te noemen.
  De plannen van Hollands Kroon om het bedrijventerrein nog verder uit te breiden, meer richting het IJsselmeer is volgens Bashara overbodig omdat uit het rapport ‘Ruimtebehoefte werklocaties Noord-Holland Noord’ duidelijk blijkt dat in alle drie de regio’s, Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar, sprake is van een fors overaanbod aan bedrijventerreinen. In de Kop van Noord-Holland is het aanbod ruim drie keer de vraag. Bashara zegt dan ook: ,,Wij herkennen ons dan ook niet in de bewering in het gebiedsplan dat het plan past binnen het provinciale beleid.

  Forse groei datacenters Agriport

  In het plan Agriport ++ gaat Hollands Kroon er vanuit dat er een grote vraag naar datacenters van tussen de 70 tot 260 hectare. Waarbij wordt aangegeven dat de vraagraming voor de regio De Kop uitgaat van een economisch impulsscenario, waarin een flinke ambitie is vervat met bijbehorende ruimtevraag, dit scenario is in strijd met het rapport ‘Ruimtebehoevende werklocaties Noord-Holland Noord.”.
  Samir Bashara schrijft in een reactie aan Hollands Kroon: ,,Wij hebben zorgen over de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van dit profiel. Verder lezend in het ontwerp gebiedsplan staat namelijk (citaat): de focus van de ontwikkeling van Agriport A7 is gericht op het bij elkaar brengen van activiteiten uit de agribusiness en logistieke ketens. Deze clustering resulteert in minder ‘voedselkilometers’ voor producten geteeld in de Kop van NoordHolland en biedt kansen voor het aanhaken van andere sectoren. Dit laatste heeft onder meer geresulteerd in de vestiging van grote datacenters. De in het gebied specifieke condities maken de Wieringermeer zeer aantrekkelijk ten opzichte van andere locaties. De ruime kavels, de ligging aan de A7 en het robuuste watersysteem maken het, naast het dataknooppunt voor datacenters, ook aantrekkelijk voor andere grootschalige (AGRI ++) aan de agrarische sector gekoppelde ontwikkelingen”.
  Bashara verwacht wel degelijk dat er concurrentie met de overige bedrijfsterreinen in de regio gaat ontstaan.. ,,Gezien de recente vestiging van datacenters kan toch moeilijk tot “activiteiten uit de agribusiness en logistieke ketens” worden gerekend,” gaat Bashara verder.

  Ligging zoekgebied AGRI++

  Ook de verdere uitbreiding van Agri++ valt niet in goede aarde bij de A7-gemeenten in Westfriesland, afgesproken was dat er langs de A7 zal worden gebouwd, maar de uitbreidingsplannen gaan vooral richting het IJsselmeer en naar de directe omgeving van Medemblik en Opperdoes wat feitelijk dan een afwijkende ontwikkeling is en dus niet wenselijk. Bashara wil dan ook dat Hollands Kroon een MER-beoordeling gaat toevoegen daar dit bij dit soort plannen verplicht is en niet door Hollands Kroon is gedaan.

  Huisvestingsproblemen

  Ook ziet Samir Bashara grote problemen met de huisvesting van het personeel dat een baan heeft op Agrport A7. Samir Bashara: “Voor Wieringerwerf, Middenmeer en Slootdorp woningopgaven zijn vastgesteld. Binnen de kernen Wieringerwerf en Middenmeer is ruimte voor circa 60 nieuwe woningen per kern en voor Slootdorp is ruimte voor circa 10 nieuwe woningen tot 2020. De opgaven die in alle drie deze kernen spelen zijn aandacht voor leegstand, voorzieningen en huisvesting voor buitenlandse werknemers”.
  Volgens Bashara geeft dit geen antwoord op de vraag hoe de gemeente Hollands Kroon de te verwachten instroom van werknemers denkt te organiseren, en dat de kans groot is dat dit gaat uitstralen naar de omliggende gemeenten in de regio Westfriesland.
  ,,De gemeenten en provincie hebben eerder afgesproken vervolgonderzoek te doen naar de behoeften van buitenlandse werknemers om nieuwe huisvesting op hun wensen te laten aansluiten. Waar en op welke manier moet het vervolgonderzoek aantonen. Zolang daarover geen duidelijkheid bestaat, zal met de te verwachten toename en concentratie van arbeidsmigranten de huisvestingsproblematiek alleen nog maar verder worden vergroot,” zegt Samir Bashara.
  Samir Bashare besluit door te zeggen dat er vraagtekens zijn bij dit ambiteuze gebiedsplan van Hollands Kroon en het ontwerp gebiedsplan nog niet rijp acht voor besluitvorming en zal het op prijs stellen dat Hollands Kroon samen met de provincie en het Hoogheemraadschap het plan aanpast.

  Hollands Kroon Actueel


  12 reacties :

  Anoniem zei

  Convenanten stellen helemaal niets voor, ze hebben geen enkele rechtsgeldigheid en dienen slechts om de inwoners een rad voor ogen te draaien.
  Ze deugen alleen om je gat mee af te vegen.

  Geezer zei

  Convenanten zijn hebben wel degelijk een rechtsgrond als de uitkomst vormen van een overlegtraject. Er is dan sprake van een overeenkomst. Daar veeg je je gat niet mee af en al helemaal niet bij de rechter.

  Anoniem zei

  Van convenanten en vergelijkbare documenten wordt vaak gezegd dat deze niet juridisch afdwingbaar zijn. Dit ligt echter genuanceerder en is niet afhankelijk van deze gekozen vorm. Convenanten worden gebruikt om een goede samenwerking en afstemming te bevorderen. Een gang naar de rechter zal deze samenwerking echter juist tegenwerken en daarom wordt hier ook zelden voor gekozen. Als het werken aan een goede samenwerking geen rol meer speelt, zoals bij problemen na een echtscheiding, kan het convenant gewoon als juridisch document worden gebruikt.
  Op een convenant zijn dan de normale juridische regels van toepassing, die voor alle niet nader bepaalde overeenkomsten gelden. Niet de vorm, maar de inhoud bepaalt verder hoe er juridisch mee omgegaan kan worden.
  Zachte afspraken Als er alleen wordt vastgelegd dat partijen zich zullen inspannen of samenwerken, dan is dit bijna onmogelijk te controleren en te beoordelen. Een rechter kan zich daar moeilijk tot onmogelijk over uitspreken of deze afdwingen.
  Harde afspraken Als er concrete resultaten in het convenant worden afgesproken, zijn deze te controleren. Een rechter kan zich uitspreken over het al dan niet bereiken van het resultaat en sommige van deze resultaten afdwingen.
  Formulering Ook de verdere formulering is van belang. In het convenant kunnen de partijen bijvoorbeeld zeggen "het volgende overeen te komen" of "het volgende in acht te zullen nemen". In het laatste geval ontbreekt het element van verbinden of verplichten en is het afdwingen van nakoming moeilijk.
  In een convenant kunnen deze elementen gecombineerd worden, zacht waar het nodig is en hard waar het kan of moet.

  Geezer zei

  Zoveel nuance...kan ik niet tegenop;-)

  Anoniem zei

  Uit alles blijkt dat je niet kunt samenwerken met Hollands Kroon. Afspraken worden gemaakt, maar niet nagekomen. Schagen wist dat al (COWWI, dure grap), de Westfriese gemeenten weten het nu ook. HK is onbetrouwbaar! Jammer dat juist Hollands Kroon niet de gemeente is die de beste koers vaart (maar dat zelf wel vindt).

  Geezer zei

  U heeft wederom geen gelijk: er ligt een plan ter inzage, pas daarna komen de trajecten op gang zoals die met de andere gemeenten.
  Dat de West-Friese gemeenten een wat traditionele inslag hebben en graag voor eigen parochie preken is overigens ook waar. De wethouder van Hoorn praatte voor zijn beurt.

  Anoniem zei

  Er is bestuurlijk overeen gekomen dat plannen worden afgestemd met de A7-gemeenten. Dat is niet gebeurd. De plannen liggen al ter inzage.
  Natuurlijk niet na het ter inzage-legging gaan praten met omliggende gemeenten. Wel de domme wijze van besturen van Hollands Kroon.
  Wel opmerkelijk een 'reageerder' die alles goed praat van het college van Hollands Kroon!

  Geezer zei

  Ik praat niet alles goed, ik ben niet zo van het per definitie schuldigen aan te wijzen. Het is toch niet zo dat zodra iemand iets roept de gemeente altijd ergens schuldig aan is?
  Agriport is onderdeel van HK. De West-Friese gemeenten die aan het piepen zijn noemen zich de WF gemeenten aan de A7. Daar hoort HK dan toch ook bij? Waarom zitten ze dan niet in die club? Omdat ze niet uitgenodigd zijn daarvoor.
  Waar ik vandaan kom heeft dat een naam: de kift...

  Anoniem zei

  En die geen ambtenaar is. Raadslid misschien? of wethouder?

  Geezer zei

  Geen ambtenaar, geen raadslid en zeker geen wethouder. Ik probeer gewoon de vragen te stellen om zaken in proportie te krijgen. Zou u ook moeten proberen. Er zijn meer mensen die het belangrijk vinden wat er in de gemeente gebeurt. En als alleen de "boos-op-de-overheid"gelijk zou hebben, leven we in een trieste samenleving

  Anoniem zei

  @Geezer de overheid is grotendeels van publiek naar privaatrecht verhuist. Die privatisering heeft er toe geleid dat er steeds meer vragen waar geen antwoorden op komen. Denk bijvoorbeeld aan het participeren van overheden in private bedrijven zoals dat in de buurgemeente Den Helder het geval is bij Zeestad, Willemsoord, Port of Den Helder. Door die constructie is er gen duidelijkheid over waar de belastingcenten blijven en wat het oplevert. De samenleving is niet meer door de privatisering, alles is maatschappij geworden en word als zakelijk afgehandeld. Een trieste maatschappij, want vele vragen blijven onbeantwoord. Helaas zien we die privatisering van het publiekelijke doorslaan nu ook bijvoorbeeld Noordzee en Waddenzee geprivatiseerd worden in het belang van het Internationale grootkapitaal.

  Dekker zei

  Geezer, er zijn mensen die pas iets, of anderen geloven als ze ZELF met de ellende geconfronteerd worden, tot die tijd praten ze alles recht wat krom is omdat ze te beroerd zijn om zich van de feiten op de hoogte te stellen. Komt u dat bekend voor of denkt u daar nooit aan en laat u het denken aan anderen over??

  Een reactie posten