Mest bevat veel bestrijdingsmiddelen

Datum:
 • zaterdag 6 april 2019
 • in
 • Categorie: ,

 • Dierlijke mest bevat veel bestrijdingsmiddelen of residuen. Dat heeft mogelijk effect op insectenpopulaties en is mogelijk mede oorzaak van de afname van de aantallen weidevogels.

  Stefan Essink  5-4-2019

  Dat beweert Buijs Agro-services in een onderzoeksrapport over de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven.

  Meeste bestrijdingsmiddelen in mest

  Voor de gehaltebepaling zijn metingen gedaan in: mest, bodem en krachtvoer. In totaal zijn 134 verschillende bestrijdingsmiddelen (insecticiden, herbiciden, fungiciden, biociden en metabolieten) gevonden in hoeveelheden die schadelijk zouden zijn voor bodem, water, bodemleven en weidevogels. Het overgrote deel (114) middelen werd gevonden in drijfmest of vaste mest. Insecticiden (52) werden het meeste gevonden. Op de onderzochte gangbare bedrijven werden in totaal 116 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden en op biologische bedrijven 71. Er zijn geen monsters gevonden die geen bestrijdingsmiddelen bevatten. De bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt bij de teelt van gewassen, voer en bij insectenbestrijding in de stal.

  Iets meer weidevogels op bio bedrijven

  Op biologische bedrijven werden gemiddeld ruim 5 maal meer weidevogels gevonden dan op gangbare. Tegelijk zijn de verschillen tussen de biologische bedrijven onderling zeer groot, schrijven de onderzoekers. Slechts op een klein aantal biologische bedrijven zaten veel weidevogels. Omdat ook op biobedrijven nog veel bestrijdingsmiddelen zijn gevonden, vermoeden de onderzoekers dat ook hier de weidevogels last hebben van de middelen.

  Ook veel middelen op bio bedrijven

  Opmerkelijk genoeg is het totaal aantal gevonden bestrijdingsmiddelen van biologische bedrijven in de bodem 22% groter dan bij gangbare bedrijven. Het aantal middelen in mest was bij de biobedrijven 26% lager dan bij gangbare bedrijven. Wat betreft veevoer waren de concentraties in biologisch krachtvoer gemiddeld 3,7 maal lager dan gangbaar krachtvoer. Toch zijn op elk biobedrijf bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Volgens de onderzoekers komt dit door de invoer van stro uit de gangbare sector en door import van behandelde producten, zoals soja uit Zuid-Amerika.

  Heel pakket aan eisen veehouder en mengvoerindustrie

  Volgens de auteurs van het rapport kan het ecosysteem op de veebedrijven alleen functioneren als de gehaltes van bestrijdingsmiddelen in het veevoer drastisch verlaagd worden. Zelfs met een factor 1.000. Ook moeten er normen komen voor het totaal aan bestrijdingsmiddelen in mengvoer, residuen in stro, hooi en ander ruwvoer. Bovendien zouden veebedrijven over moeten stappen op een niet-chemische bestrijding van plaaginsecten. Tot op heden zijn er geen wettelijke normen voor gehalten aan bestrijdingsmiddelen in mest, volgens de auteurs. Alleen voor fipronil geldt een maximaal gehalte van 10 microgram per kilo mest.

  24 melkveebedrijven onderzocht

  Het onderzoek is uitgevoerd op 24 melkveehouderijen (15 gangbare en 9 biologische) en 1 boomkwekerij in de provincie Gelderland. De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en resten van diergeneesmiddelen in mest, bodem en krachtvoer zijn gemeten. Vervolgens zijn de gehalten van de gevonden middelen vergeleken met de standaardnormen. Tevens zijn telgegevens van broedparen weidevogels op de bedrijven opgevraagd uit de Nationale Databank Flora Fauna (NDFF) gedurende 20 jaar (1998-2018) en is beoogd daar een link tussen te leggen.
  Het onderzoek wordt vrijdagmiddag 12 april a.s. gepresenteerd in Provinciehuis Gelderland in Arnhem.

  de Boerderij

  0 reacties :

  Een reactie posten