De energietransitie, de huidige stand van zaken van zonne- en windenergie op land – de sommetjes

Datum:
 • woensdag 6 maart 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Een gastbijdrage van Co Wilders (oud-ondernemer in zonne-energie).
  Beleid en toekomstige beslissingen in het licht van de energietransitie dienen gebaseerd te zijn op feiten en berekeningen. De hieronder gepresenteerde cijfers doen echter het ergste vrezen. We zetten nu alles in op zon en wind omdat we o.a. van het gas af moeten en energieneutraal willen worden. Echter, zolang we niet in staat zijn om duurzaam opgewekte energie op te slaan, zoals bijv. in waterstofgas, dienen we naar mijn mening pas op de plaats te maken.
  Ons nationale bezit, het prachtige landschap en de natuur, gaan in snel tempo naar de Filistijnen. Ook het gebruik van landbouwgronden op basis van onderliggende cijfers dient absoluut voorkomen te worden. De energiebijdrage ofwel stroomproductie van zon en wind op land zijn namelijk te verwaarlozen. Subsidies aan zonnecentrales verdienen dan ook een betere bestemming zo ook die voor wind op land.
  Nederland is nu verdeeld in Nimbys (Not in my backyard) en goedwillende Pimbys (Pleace in my backyard). Bij beide categorieën regeert voornamelijk emotie in plaats van cijfers. Klimaat is in de politiek verworden tot een rechts links agendapunt. Mijn boodschap is a-politiek.
  Stelling: Stop met de bouw en subsidiëren van zonne- en wind- centrales op land.
  De (ontluisterende) cijfers.
  Bron CBS 2017 (Centraal Bureau voor de Statistiek) en SDE+ 2018 (Stimulering duurzame Energie).
  1. Nederland heeft in het jaar 2017 totaal aan energie 3150 Peta Joule verbruikt, omgerekend is dit 875.000.000.000 kWh (kilowattuur) een voor u bekende rekeneenheid.
  2. Zonnepanelen produceerden in dat jaar 2.204.000.000 kWh dat is 0,25 % van ons totale energieverbruik.
  3. 1 hectare zonnepark produceert gemiddeld per jaar 600.000 kWh dat is 0,000069 % van ons totale energieverbruik. 1000 hectare is goed voor 0,069 % , 1400 voetbalvelden of een strook 20 kilometer bij 500m.
  4. Alle windmolens op land produceerden in dat jaar 6.869.000.000 kWh dat is 0,78 % van het totaalverbruik.
  5. 0,25 + 0,78 = 1,03 % droegen zon en wind op land in 2017 bij aan onze totale energiebehoefte, te verwaarlozen dus.
  6. Conform een Europese afspraak wordt de jaarlijkse bijdrage van zon en wind enkel vergeleken met Nederlandse stroomproductie en niet ons totaalverbruik aan energie. Dit geeft feitelijk een valse voorstelling van zaken.
  7. Het aandeel zon is op basis van die afspraak 1,85 % , het aandeel wind op land is 5,91 % , samen 7,76 % . Nogmaals, dit betreft enkel de productie van elektriciteit.
  8. De verwaarloosbare bijdrage van 1,03 % zou bepalend moeten zijn of je nog verder wind en zon op land wenst te ontwikkelen. Zelfs met het aandeel van 7,76 % opgewekte elektriciteit zou je de zelfde conclusie moeten trekken.
  9. Het oppervlak van Nederland zonder water is 3.389.300 hectare groot. Wanneer we streven naar energieneutraal met zonne-energie dan heb je daar 43% van de oppervlakte van Nederland voor nodig. (875.000.000.000 gedeeld door 600.000 is 145.833 hectare benodigd oppervlak).
  10. In de winterperiode heb je met zonnepanelen 4,3 maal de oppervlakte van Nederland nodig. 365 nachten en vele dagen in de winter leveren zonnepanelen niets, je kan de rekensom niet maken. Het rendement is 0 % de panelen zijn nutteloos. Zonne-energie en windenergie zijn compleet onbetrouwbare energiebronnen.
  11. Voor het totaal aan opgestelde vermogen zon en wind dient een back-up te blijven opgesteld met hetzelfde vermogen aan conventionele energiecentrales wil je een betrouwbare energievoorziening overeind houden.
  12. In de SDE+ voorjaarsronde 2018 is € 2.030.000.000,- voor subsidieaanvragen voor zonnepanelen gehonoreerd en € 149.000.000,- aan windmolens. Nederland telt 7.857.914 huishoudens. Dit is € 279,29 per huishouden, een bedrag dat bij de meesten van u onbekend is en zeker niet hebben ontvangen sterker nog uw energierekening is flink gestegen, gemiddeld € 334,- om precies te zijn.
  13. In de najaarsronde 2018 is voor 6,17 miljard aan subsidie zonne-en windenergie aangevraagd. In 2018 is dan met gemak meer dan € 558,- per huishouden (op basis van totaal 4,4 miljard gehonoreerd) alleen al uitgegeven. Voor de totale sector duurzame energie was in 2018 12 miljard gereserveerd en het voorjaar 2019 is weer 5 miljard subsidie gereserveerd.
  14. Een windmolen van 3 Megawatt op land heeft een minimale hoogte van 130 meter. Deze molen produceert gemiddeld per jaar 6.750.000 kWh . We hebben dan 129.629 molens nodig om al onze benodigde energie op te wekken.
  15. Voor een windmolen van 3 MW is circa 25 hectare ruimte benodigd dit betekent voor 129.629 molens 96 % van het oppervlak van Nederland.
  16. Tennet investeert honderden miljoenen om enkel de pieken in de stroomproductie van zon en wind op te vangen. Deze investeringen zijn uitermate inefficiënt. Deze kosten worden ook nog eens op de burgers verhaald.
  17. Door deze pieken wordt duurzaam opgewekte energie nu al gedumpt op de energie Spotmarkt (EPEX) voor prijzen van € 0,008 per kWh (www.nieuwestroom.nl) terwijl de subsidie op zonnestroom circa € 0,09 per kWh bedraagt dus 11 keer zoveel. Er is al goed verdiend aan deze duurzame stroom, de piekproductie dumpen blijkt financieel geen probleem op te leveren, enkel de inpassing op het elektriciteitsnet.
  18. Energiehandelaren zoals o.a. Eneco, Delta Energie en HVC onder de naam PVNED zijn belangrijke spelers wanneer het om het bouwen van zonne- en windparken gaat. Met o.a. de subsidies is de onrendabele top (pieken) geen probleem meer. Op de Spotmarkt verkopen ze deze piekstroom ook voor andere duurzame energieproducenten die met de pieken geen raad weten. De TV-reclame van Eneco is nu ook beter te begrijpen. De inkoopprijs van een kWh bedraagt circa € 0,06 per kWh. Zonneparken zijn geldkranen de vele grondspeculanten zoals Powerfield weten er wel raad mee, groen sausje er overheen en harken maar.
  19. Zolang we duurzame energie niet kunnen opslaan nemen we ons zelf met de doelstelling energieneutraal hopeloos in de maling. Voor uw zonnepaneleninstallatie op het dak of park geldt: wanneer je juist de meeste energie nodig hebt produceer je het minst. Met de zomerproductie poetsen we dit weer op naar energieneutraal. Klinkt leuk, maar in de winter, s ’nachts en op windstille dagen heeft energieneutraal geen enkele betekenis. Zoals bij punten 2, 4 en 5 al berekend is de bijdrage ook nog eens verwaarloosbaar de investeringen echter bedragen vele miljarden.
  20. Woningen/huishoudens gebruikten 406 Peta Joule (elektriciteit en gas) dat is 12 % van het totale energieverbruik. Het is dan ook bevreemdend dat we alles uit de kast trekken voor deze 12 % en met de overige 88 % wat vage afspraken proberen te maken.
  21. Zonne en windparken worden door de politiek, zonneparkbouwers, Nuon, Eneco, Greenchoice, de coöperaties, de speculanten, de banken Triodos, ASN gelanceerd met ; Goed voor zoveel huishoudens’. U bent een huishouden, dus dat moet goed voelen, uw geweten wordt gesust. Bovendien wordt enkel uw stoombehoefte in deze vergelijking meegenomen en niet uw gasbehoefte.
  22. Waarom wordt de bijdrage van parken niet eerlijk vergeleken met 100 %, ons totale energieverbruik of met Goed voor …% verbruik Tata Steel of …% verbruik Shell Pernis of Google datacenter. Deze vergelijking met huishoudens is feitelijk te bestempelen als emotionele chantage.
  23. Met participeren en postcoderoosjes, winstdelingen kopen we ons zelf ook nog eens om. De burger deelt een beetje mee in de winst en dat maakt schijnbaar een hoop goed. Draagvlak creëren middels geschuif met een paar euro’s. De grote jongens en boeren lachen zich een bult, Het gaat om miljarden. Draagvlak creëren kost een schijntje!
  24. Het woord park betekent: groen gebied met recreatieve functie. We stellen de zaken weer mooier voor dan ze zijn. Recreëren tussen wind en zonneparken lukt in ieder geval niet zo best.
  25. De opening van Lelystad Airport is goed voor op zijn minst 35 Peta Joule aan energie en de nodige CO2 uitstoot die wonderbaarlijk niet wordt meegerekend bij onze totale uitstoot. Vermeerderen en verminderen gaan hand in hand, heel bizar.
  26. Wanneer we nu toch met huishoudens blijven vergelijken, deze 35 Peta Joule is goed voor het elektriciteitsverbruik van circa 1.300.000 huishoudens. Dit getal zou voldoende moeten zijn om Lelystad niet te openen. Dit levert meer op dan het gesleep met warmtepompen. Lelystad groeit hierna natuurlijk weer vrolijk door. Cora wil nu ook nog eens 40.000 vluchten voor Schiphol er bij?!?
  27. We moeten ook nog eens 75.000 huizen per jaar bijbouwen en onze economie moet met 2 % per jaar groeien. Dit wordt dweilen met de kraan open.
  28. We gaan het nu verder niet hebben over warmtepompen, CO2, biomassa, afgedankte molenwieken en 100 duizenden zonnepanelen, warmtenetten, elektrisch rijden, grondspeculanten annex zonnepark ontwikkelaars, geothermie, opslag in batterijen en alle goedwillende burgers.
  Van elke berekening, en zo moeilijk zijn ze niet, is ondergetekende meer en meer geschrokken.
  Co Wilders (oud ondernemer in zonne-energie).


  0 reacties :

  Een reactie posten