Een bijdrage van Jeroen Hetzler.
Ooit werd ons door beleidsmakers, milieubewegingen en energiemaatschappijen een ongekende welvaartsgroei voorgespiegeld door de komst van windmolens en zonnepanelen. Gratis stroom! En dat zonder kerncentrales, want dit werd toen nog bedoeld. Bron Lubach: hier (vanaf 5 minuten).
Ja, zo lusten we er wel een paar, want steenkolen en gas zijn ook gratis. Zo begint het duurzaamheidsprookje meteen al met een onrealistische bewering. Immers, het gaat om de winning en omzetting naar bruikbare energie die tevens in staat is onze moderne maatschappij in stand te houden. Daar is wel wat meer voor nodig dan de euforische sprookjes over windmolens, zonnepanelen en biomassa.
Na het terugverdienen van de geïnvesteerde energie rest voor wind, zon en bio te weinig geproduceerde energie om onze moderne maatschappij in stand te houden – een bekende denkfout van molenaars, zonaanbidders en bioadepten. Dit zou 200 jaar geleden gekund hebben omdat het ontwikkelings- en welvaartsniveau van de toenmalige maatschappij veel lager was dan nu. Enkele adepten beweren dat wind en zon een EROI hebben van 15 tot 20; ja, maar niet zonder onbetaalbare hypothetische opslag. Misplaatst wensdenken dus en misleiding, maar dit is inherent aan wanhopig geworden Groen. Bron: hier.
Tja, en toen deed het sprookje van de CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) -pardon verdienmodel – van Al Gore zijn intrede nadat hij Revelle niet goed had begrepen. Uiteindelijk leidde dit via de gemanipuleerde statistiek van M. Mann tot het groepsdenken inclusief CO2-zondebok dat klimaatbeleid heet.
Vergelijkbaar met de al even irrationele heksenjacht van weleer door de Kerk. De Kerk van Rome is nu vervangen door het IPCC. Het geloof is eender gebleven. Iets wat in de menselijke natuur onveranderd is gebleven sinds de opkomst van godsdienst duizenden jaren geleden. De kinderoffers van weleer aan Moloch zijn nu de welvaartsoffers aan de klimaathogepriesters van o.a. VNO-NCW.
Belangwekkend is dat de technische en kennisevolutie sterk versneld plaatsvindt. Onze eigen menselijke evolutie daarentegen loopt hier steeds verder bij achter. Onze toen nog functionele oerdriften van duizenden jaren oud blijven domineren en verklaren mede de irrationele bevattelijkheid bij velen voor doemdenken en schuld-en-boete-denken. Dit verklaart ook de disproportionele emotie in dit artikel in de Groene Amsterdammer. Zie: hier
Met wetenschap heeft dit niets uitstaande. Wel alles met zichzelf steeds ongeloofwaardiger maken. Er klinkt namelijk toenemende wanhoop in door nu de argumenten voor de CAGW-hypothese overtuigend weerlegd zijn door de observaties. Hier komt nog bij dat de groene sprookjes door de werkelijkheid worden achterhaald.
Grote mond over kledingproductie in Bangladesh. Lees en huiver over schandalige kinderarbeid in Congo voor elektrische auto’s en misdadige milieuvervuiling voor windmolens. Bronnen: hier en hier. Het ontkennen en bagatelliseren hiervan, zoals valt te constateren in diverse reacties, is weerzinwekkend.
Nu voegt zich hier bij het maatschappelijke onverantwoordelijk negeren door de klimaattafels van de onontkoombare negatieve maatschappelijke gevolgen voor de komende generaties bij de uitvoering van de doelen om een niet bestaand probleem te bestrijden. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Gaat het om het belang van de burger en de komende generatie of om het in stand houden van ideologisch groepsdenken en profiterende lobbyisten? Gezien het ontbreken van elke vorm van wetenschap vrees ik het laatste.
Het optreden van Dijkhoff in de Telegraaf van afgelopen zaterdag was opmerkelijk. Hij heeft zich uit de beheksing van het groepsdenken bevrijd en onderkent de gevaren voor het voortbestaan van onze maatschappij. Zo althans is mijn interpretatie. Dijkhoff weet dat de plannen te pletter lopen tegen natuurkundige wetten zoals vermogensdichtheid en EROI, en tegen de hieruit voortvloeiende onbetaalbaarheid en onhaalbaarheid van een beleid om een niet bestaand probleem het hoofd te bieden.
Wat opvalt na al dat onderhandelen van die klimaattafels zijn de eerdere sussende, doch ongeloofwaardige “berekeningen” van het PBL. Aangezien onze overheid ook op andere terreinen, met valse beloftes onbetrouwbaar is gebleken, past het om hier argwanend te zijn. Hoe komt het toch dat het begrip energietransitie leidt tot zoveel leugens, bedrog en manipulatie? En wat te denken van klimaatbisschoppen als Hiemstra en het NOS-journaal?
Die vragen zijn niet moeilijk te beantwoorden als natuurkundige wetten en observaties genegeerd worden. Al jaren is gewaarschuwd dat het stroomnet de te verwachten belasting door all electric nooit aan zal kunnen. TenneT spreekt over forse investeringen. Uiteraard komen die op de energierekening van de burger terecht. Het gaat uiteindelijk om €50 miljard per jaar. Een voorproefje kunnen we nu al beleven.
Het grote enthousiasme voor zonnepanelen is ,,nu eenmaal de consequentie van het huidige subsidiebeleid”, zegt woordvoerder Jeroen Brouwers van netbeheerder Tennet. ,,Dat is mooi en in de meeste gevallen kán het ook allemaal, maar niet overal in hetzelfde gebied.” Uitbreiding van de netcapaciteit, om ruimte te maken voor zonnestroom, zal jaren duren en miljarden euro’s kosten.
Bron: hier.
Men hoeft niet lang te raden wie voor die kosten opdraait. Wat Dijkhoff betreft gaat dus de polderovereenkomst niet door, want de burger betaalt wel degelijk het aanzienlijke gelag. Laat Samsom dit maar eens uit de doeken doen zonder het anti-vrije marktwerking boerenbedrog door het eerst onbetaalbaar maken van gas.
Miljarden en vele jaren voor dit minuscule beetje zonnestroom, waar men plannen heeft alle huishoudens van het gas af te koppelen. Ik denk dat het PBL objectievere rekencapaciteit moet inhuren. Vraag is alleen wat het Triumviraat Wiebes, Nijpels en Samsom wenst te horen. Ik wens ook de drammers van GroenLinks en D66 sterkte bij de keuze tussen klimaatdictatuur of de feiten onder ogen zien. Fanatisme is immers nooit een geschikte politieke drijfveer, zeker niet wanneer die gebaseerd is op onkunde. Hier is nog een voor zich sprekend voorbeeld van de negatieve gevolgen van dat fanatisme:
Al zo’n twee miljard euro aan recent aangekondigde investeringen in de chemie gaat naar België in plaats van naar Rotterdam, heeft de Havenvereniging Rotterdam becijferd. En dat verlies wordt binnenkort nog groter.
Ook Inovyn, Kaneka en Nippon Shokubai investeren honderden miljoenen in de Antwerpse haven. Als klap op de vuurpijl kiest het Britse Ineos waarschijnlijk voor Antwerpen in plaats van voor de Tweede Maasvlakte. De nieuwe fabriek gaat 2,7 miljard euro kosten.
De Havenvereniging Rotterdam noemt de klimaateisen een belangrijke factor waarom meer bedrijven voor België kiezen.
Bron: hier.
Het moge duidelijk zijn dat de wensdromen van de groepsdenkende klimaathogepriesters Jetten en Klaver door de realiteit worden ingehaald. Deze realiteit is dat Nederland een onbetrouwbare wereldhandelspartner is geworden, ook al probeerde Wientjes dit in WNL Op Zondag te verdoezelen. Echter, de schade is al toegebracht en kan niet hersteld worden. Oorzaak: groepsdenken, het gevaarlijkste fenomeen dat er bestaat.
Zie:
Groepsdenken is een denkwijze die plaatsvindt bij mensen die nauw met elkaar samenwerken, daarbij een hechte groep vormen en die zoveel waarde hechten aan een unanieme mening, dat deze unanimiteit belangrijker wordt geacht dan een kritische rationele instelling.
De groepsleden leggen meer nadruk op het ‘wij’-gevoel en zullen daardoor minder gemakkelijk kritiek uiten of informatie die de groepsvisie tegenspreekt, van zowel binnen als van buiten de groep, toelaten.
Er ontstaat in het meest extreme geval een soort geloofsgenootschap die overtuigd is van zijn eigen gelijk, ongeacht de feiten.
Bron: hier
Dit is een verschijnsel dat ook te herkennen is bij het fiasco van grote projecten als Fyra. Een stap verder is de keuze van een zondebok dat het ideologische groepsdenken versterkt. Zo kennen we het mislukte communisme met kapitalisme als zondebok, het nazisme met de jood als zondebok en nu het klimatisme met menselijke CO2 als zondebok. Gemene deler is dat wetenschap en ratio buiten spel worden gezet.
Nog een voorbeeld van de funeste uitwerking van dat groepsdenken. Huizenkopers haken af door het dreigend klimaatdictaat. De som die gemaakt wordt, bedraagt € 60.000 per woning, geen Samsomiaanse lening van € 25.000 of feest voor de portemonnee.
Bron: hier  (zie vanaf 6:30).
Dit alles is een voorbode van de economische ineenstorting van onze maatschappij omwille van het bestrijden van een niet bestaand probleem door Nijpels, Samsom en drammers als Jetten en Klaver. Verontrustend dat onze bewindslieden elk zelfstandig denken hebben verlaten en zich blind staren op een ideologisch ingegeven streven naar een planeconomische dictatuur waaruit elke wetenschap is verdwenen.
Die beloofde groene welvaartsexplosie blijkt een fabel zoals elk verstandig mens met basale natuurkundige kennis 20 jaar geleden al kon vaststellen. Des te meer reden voor argwaan tegenover de klimaatelite, met name het VNO-NCW dat nu zichzelf in Rotterdam lijkt tegen te komen.
Al die groene banen zijn slechts een wassen neus. Ook dit is al lang bekend. Met enige logica en kennis van vermogensdichtheid had het VNO-NCW dit al kunnen weten. Nu handelen zij al net zo maatschappelijk destructief zonder enig verantwoordelijkheidsbesef als Nijpels, Samsom, Rutte, Jetten en Klaver. Dit krijg je als je je laat meesleuren door groepsdenken en belust op korte termijn inkomsten. Vanzelfsprekend gaat dit ten koste van de volgende generatie, aangezien wind, zon en bio onze welvaart verwoesten. Nee, dit loopt uit op een welvaartsimplosie. Welkom in de anti verlichte eeuw van de klimaattafels.
Derhalve geldt onverkort:
Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.