GS-antwoorden op vragen PVV over gaslek Westeinde bij Windpark

Datum:
 • donderdag 20 december 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Haarlem - PVV heeft antwoord ontvangen op vragen over Duidelijkheid veiligheidsprocedure windpark Westeinde in Hollands Kroon na gaslek en evacuatie. 


  INLEIDING VRAGEN

  Uit een artikel van het Noordhollands Dagblad1op 25 oktober 2018 blijkt dat er een gaslek is
  ontstaan in een grote transportleiding in een weiland op de Scheidingsvliet te Callantsoog. De
  aanrijding werd veroorzaakt door een landbouwtrekker die werkzaamheden verrichtte.
  Er is rond het gaslek een veiligheidsgebied ingesteld van 500 meter. In dit gebied zijn
  omwonenden geëvacueerd. Tevens werden onder meer de N9 Zuiderweg/Jaagpad en het
  Noordhollands Kanaal afgesloten voor alle verkeer. In het betreffende artikel staat het volgende
  vermeld:
  In het betreffende artikel staat het volgende vermeld: 

  “Het gaslek is rond 20.30 uur gedicht door monteurs van de GasUnie. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er geen gevaar meer voor de gezondheid van omwonenden.”  

  Op een afstand van circa 300 meter van de locatie waar de calamiteit zich voordeed, is
  windpark Westeinde gelegen. Er is door meerdere omwonenden vastgesteld dat de windturbines
  niet werden uitgeschakeld. Dat is vreemd omdat er een strikt afschakelplan is volgens de eigenaar van het windpark. De aanwezigheid van een afschakelplan is, nog zeer recent, door de
  eigenaar bevestigd tijdens een provinciale hoorzitting over de veiligheid van dit specifieke
  windpark Westeinde op 11 oktober 2018.

  Omwonenden van het windpark konden tijdens deze hoorzitting een toelichting geven bij de
  Hoor- en adviescommissie van de provincie inzake de afwijzing van hun handhavingsverzoek
  door de Omgevingsdienst NZKG.
  Volgens getuigenverklaringen is er 45 minuten nadat het incident heeft plaatsgevonden een
  specialist van de GasUnie verschenen om de schade te beoordelen.


  De Partij voor de Vrijheid maakt zich enorm ongerust over de gevolgen die dergelijke
  calamiteiten kunnen hebben. Wij maken ons ook grote zorgen nu het lijkt dat er niet adequaat
  is gereageerd tijdens dit incident; zeker nu blijkt dat het afschakelplan niet wordt gebruikt door
  eigenaren van windparken. Alle activiteiten in een gebied van 500 meter zijn stilgelegd, maar 

  het lijkt alsof men de industriële windturbines hierbij vergeet.

  De PVV is van mening dat burgers van de provincie Noord-Holland volledig, transparant en
  eerlijk moeten worden geïnformeerd. Daarom wil ondergetekende aan het College van
  Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:


  De woordvoerder van de Veiligheidsregio geeft in een verklaring aan dat er na het dichten van
  het gaslek geen gevaar meer voor de gezondheid van omwonenden was.
  VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN


  Vraag 1:
  Kunt u exact aangeven wat het gevaar is geweest voor omwonenden tussen het incident om
  18.30 uur en deze verklaring om 20.30 uur. Graag een gemotiveerd antwoord.


  Antwoord 1:
  Nee. Wij hebben geen taak of bevoegdheid ten aanzien van dit incident. Voor de beantwoording van uw vraag verwijzen wij u door naar de Gasunie en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Vraag 2:
  Heeft WP Westeinde een afschakelplan? Zo ja, waarom zijn de windturbines van het windpark dan niet uitgeschakeld? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 2:Ja, als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van het Windpark Westeinde kunnen wij u meedelen dat het park een afschakelplan heeft. Het is een automatisch afschakelplan voor te veel wind, te veel geluid en het voorkomen van slagschaduw. Aangezien het om een klein
  incident ging was het afschakelen van het windpark niet noodzakelijk.  Vraag 3:
  Tijdens de genoemde hoorzitting over o.a. de veiligheid van windpark Westeinde dat plaatsvond op 11 oktober 2018, heeft een woordvoerder van het windpark verklaard dat het windpark
  direct wordt afgeschakeld indien er een incident plaatsvindt.
  Kunt u de Staten een kopie van de notulen van deze hoorzitting toesturen?


  Antwoord 3:
  Ja, wij hebben een kopie van de hoorzitting bij de (provinciale) HAC van 11 oktober 2018 als bijlage bijgevoegd. In verband met de Wet op de privacy hebben wij de namen van de
  betreffende personen, met uitzondering van de leden van HAC, weggelakt.


  Vraag 4:
  In het krantenartikel wordt gesproken over een “flinke gasleiding”.
  Kunt u aangeven om wat voor een soort hogedruk gasleiding het hier gaat? Wat is bijvoorbeeld
  de werkdruk en capaciteit van deze hogedruk transportleiding?

  Antwoord 4:
  Nee, wij hebben geen taak of bevoegdheid ten aanzien van de gasleiding. Dit is een zaak van de Gasunie en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Vraag 5:
  Hebben alle windparken in Noord-Holland een afschakelplan en zijn deze weleens in werking gesteld? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 5:
  Nee. Als bevoegd gezag voor windparken tussen de 5 en 100 MW kunnen wij u meegeven dat alle windparken een automatische afschakeling hebben bij te veel wind, ijsafzetting,
  slagschaduw e.d. Dat is niet altijd in een afschakelplan geregeld maar door de stand der
  techniek. Het is ons verder niet bekend of afschakelplannen weleens in werking zijn gesteld.


  Vraag 6: 
  Zijn alle hogedruk gasleidingen in een straal van 500 meter van het gaslek direct buiten dienst gesteld of is op zijn minst de druk verlaagd? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 6: 
  Wij hebben op dit punt geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor de beantwoording van uw vraag kunt u zich wenden tot de Gasunie.

  Vraag 7: 
  Waarom was er pas na 45 minuten een specialist ter plaatste om de risico’s te inventariseren? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 7: 
  Wij hebben geen bevoegdheid en verantwoordelijkheid op dit punt. Voor de beantwoording van uw vraag verwijzen wij u door naar de Gasunie.

  Vraag 8:
  Hoe kan voorkomen worden dat in de toekomst dergelijke calamiteiten opnieuw plaatsvinden? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 8: 
  Wij hebben hiertoe geen bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Voor de beantwoording van uw vraag verwijzen wij u door naar de Gasunie.

  Vraag 9:
  Is de provincie Noord-Holland bereid om een sanctie op te leggen aan de eigenaar van het
  windpark, indien deze zich niet houdt aan het afschakelplan protocol?


  Antwoord 9:
  Nee. Wij hebben die bevoegdheid niet. Het genoemde afschakelplan maakt geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning voor het windpark. 


  Vraag 10:
  Bevinden zich windturbines van windpark Westeinde binnen de risicozone, waardoor deze
  beschadigd waren indien dit incident zich had ontwikkeld tot een grote catastrofe? Wat zouden
  de gevolgen zijn geweest als de beschadigde leiding ontploft zou zijn? Zou een gasramp, zoals
  in het Belgische Gellingen in 2004 waarbij 24 doden vielen, denkbaar zijn geweest? Graag een
  gemotiveerd antwoord.


  Antwoord 10:
  Indien met risicozone bedoeld wordt de afstand tussen de windturbine en de gasleiding zijn wij, als bevoegd gezag van de omgevingsvergunning van het windpark, van mening dat de gevolgen overzienbaar zouden zijn geweest. Er zijn geen kwetsbare objecten aanwezig binnen de
  plaatsgebonden risicocontour (PR10-6), de leidingen voldoen aan de normstelling voor het
  plaatsgebonden risico en betreft een zeer klein incident. De situatie is niet vergelijkbaar met de
  gasramp in het Belgische Gellingen.


  Vraag 11:
  Kunt u aangeven na hoeveel minuten (na de betreffende aanrijding) de omgeving binnen 500 meter geëvacueerd was? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 11:
  Nee. Wij hebben geen taak en bevoegdheid ten aanzien van de evacuatie. Voor de
  beantwoording van uw vraag kunt u zich wenden tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.


  Vraag 12:
  Wat is de directe en indirecte schade van deze calamiteit? (economisch schade en de gevolgen voor de gasleveringszekerheid) Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 12:
  Wij hebben geen bevoegdheden en taken ten aanzien van de economische schade en de
  gasleveringszekerheid. Voor de beantwoording van uw vraag kunt u zich wenden tot de Gasunie.    

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Afschuiven van de verantwoordelijkheid!
  Wat kan het de (r)overheid schelen dat hier *burgers* wonen.
  Goed dat de PVV voor ons opkomt.

  Een reactie posten