Telt de burger nog wel mee? Open brief aan raad Hollands Kroon......

Datum:
 • donderdag 1 november 2018
 • in
 • Categorie: , , , , • Hollands Kroon - Reactie op de nieuwe inspreekregeling, het recent gepresenteerde collegeprogramma en de nieuwe gedragscode voor raadsleden van Onafhankelijke Betrokken Burgers.


  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Onafhankelijke Betrokken Burgers  eMail:          obbgroep@ziggo.nl
  Twitter:       @OBBGROEP2018


  Aan:                     Gemeenteraad Hollands Kroon
                                 Griffie Hollands Kroon
                                 NHD/Schager Courant

  Datum:                30 oktober 2018


  Hoe democratisch is Hollands Kroon? Telt de burger nog wel mee?

  Na de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 werd in Hollands Kroon een coalitieakkoord opgesteld waarin  onder andere het volgende werd  aangekondigd: “Het Burgerinitiatief is een belangrijk onderdeel van inwonersparticipatie. Daarom leggen wij dit jaar een verordening voor aan de raad om het Burgerinitiatief mogelijk te maken.”
   We zijn nu ruim een half jaar verder en moeten vaststellen dat die verordening er nog steeds niet is. En er is niet veel tijd meer om die toezegging nog dit jaar te kunnen realiseren.

  Naast het ontbreken van deze verordening zijn er andere signalen die er op duiden dat burgerparticipatie in Hollands Kroon eerder wordt ontmoedigd  dan gestimuleerd en dat uitholling van de democratische burgercontrole plaatsvindt.

  Inspreken tijdens raadsvergadering.

  Voortaan is er een inspreekuur voor inwoners en belanghebbenden op de dinsdagen voor de raadsvergaderingen, voor het eerst op 30 oktober. De burger kan dan in gesprek met de gemeenteraad.

  Deze nieuwe regeling vervangt het inspreken tijdens de reguliere raadsvergaderingen, zoals tot dan gebruikelijk.  De maximale inspreektijd blijft gelijk (max. 5 minuten);  als er meer dan 6 insprekers zijn wordt de inspreektijd door de voorzitter bekort.  Gezien de beperkt beschikbare tijd is het zeer de vraag of er daadwerkelijk een discussie tussen de insprekers en de raadsleden zal ontstaan. En hoe reëel is het om te veronderstellen dat alle raadsleden aanwezig zullen zijn tijdens dit inspreekuur? 

  In de oude situatie werd van het inspreken verslag gemaakt en op video vastgelegd, waarmee het een formele status kreeg. In de voorgestelde nieuwe inspreekverordening wordt expliciet aangegeven dat er géén verslaglegging zal plaatsvinden.  Het inspreekrecht wordt hiermee gedegradeerd naar een vrijblijvende status.  Verandering is in dit geval geen verbetering.

  Het collegeprogramma  2019 - 2022 “Het kán in Hollands Kroon.”

  De aanhef van dit programma begint met de zinsnede “Het college ziet concrete kansen om onze samenleving nieuwe impulsen te geven…….”.

  Logischerwijs zou dit collegeprogramma een uitwerking moeten zijn van het coalitieakkoord.  Op het vlak van burgerparticipatie blijkt dit ijdele hoop te zijn; nieuwe impulsen ontbreken. Weliswaar wordt “Burgerinitiatief” in de rubricering van de verschillende onderwerpen genoemd,  maar komt het echter niet meer terug bij de uitwerking in zogenaamde programmaclusters.  Aangezien de programmaclusters weer de basis vormen voor doorvertaling naar de Begroting, lijkt het erop dat in de Begroting geen geld wordt uitgetrokken voor burgerinitiatief.

  Overigens is het collegeprogramma voor de gemiddelde burger moeilijk te volgen; het document staat bol van de managementtaal. Voor degenen die wél de moeite nemen om dit programma door te worstelen, blijft in ieder geval de conclusie over dat er voor burgerinitiatieven en –participatie bij dit college niet alleen geen plaats is, maar ook geen waardering bestaat  .

  Nieuwe gedragscode voor raadsleden Hollands Kroon.

  Correct gedrag in de gemeenteraad zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Niettemin is het bij wet verplicht om een gedragscode op te stellen.
  In de raadsvergadering van 1 november a.s. mag de raad een nieuwe gedragscode voor zichzelf vaststellen. Daarvoor zijn de  algemeen opgestelde integriteitsregels voor raadsleden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aangevuld  met lokale afspraken. Kennelijk is er – hetzij bij het college, hetzij bij de raad – aanleiding gevonden om de standaard gedragscode extra aan te scherpen.  Dit geeft te denken. Is het zo slecht gesteld met het gedrag van de raadsleden?

   In het voorstel voor de gedragscode wordt expliciet vermeld dat  “…raadsleden zich onthouden van ’beledigingen, laster en leugens’ ten opzichte van collega’s en ambtenaren.” Burgers worden van deze beperking buitengesloten. Die horen blijkbaar niet tot de eigen “soort”en mogen blijkbaar wél worden voorgelogen en onheus bejegend.

  Conclusie.


  Uit deze voorbeelden blijkt dat college en coalitie maar weinig op hebben met de burgers. Na de verkiezingstijd verandert de aanvankelijk actieve en open lijkende houding ten opzichte van de burgers  al snel in afwachtend en in zichzelf gekeerd gedrag. Een houding van “laat de burgers tot ons komen als zij denken iets te melden te hebben” in plaats van “laten we de burgers actief gaan opzoeken”. Kritiek die al veel langer klinkt ten aanzien van het gemeentebestuur.
  Deze reactieve houding ten opzichte van de burgers zou moeten veranderen in proactief. Helaas wijzen de recente ontwikkelingen niet in die richting.  Onafhankelijke Betrokken Burgers

  Wim Hermans, Rob Ravensteijn, Wim Sepers, Tjeerd van 
  Wering


  0 reacties :

  Een reactie posten