Cartoon: Josh.
Klimaat maakt meer kapot dan je lief is. Vrijheid van meningsuiting is daarvan slachtoffer.
Wij hebben er hier op Climategate.nl  herhaaldelijk op gewezen dat de reguliere media – met enkele lovenswaardige uitzonderingen – weigeren een volledig en evenwichtig beeld te schetsen van klimaatverandering en de opvattingen daarover. In het bijzonder weigeren zij podium te geven aan kritiek op de de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) van de zijde van klimaatsceptici, alsmede aan weersontwikkelingen die in strijd zijn met het door hen gepropageerde dreiging van een verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen).
Zo wordt over temperatuurverhogingen prominent gerapporteerd als indicatie van (door de mens veroorzaakte) opwarming. Aan de recente aanzienlijke daling van de gemiddelde wereldtemperatuur over de laatste twee jaar van 0,6 – 0,7 graden C werd geen of nauwelijks aandacht geschonken. Dit gebeurt niet alleen in ons land, maar ook in andere landen. Het Verenigd Koninkrijk is daarvan een afschrikwekkend voorbeeld.
De BBC, die door velen wordt beschouwd als de ‘gouden standaard’ van objectieve journalistiek, heeft onlangs weer formeel bevestigd klimaatsceptici geen podium te willen geven.
Onder de titel, ‘BBC Freezes Out Climate Sceptics’, schreef Ben Webster daarover onlangs in de Britse ‘Times’:
The BBC has told staff they no longer need to invite climatechange deniers on to its programmes, suggesting that allowing them to speak was like letting someone deny last week’s football scores.
It has also asked all editorial staff to take a course on how to report on climate change and said that its coverage of the topic “is wrong too often”.
New BBC editorial policy on climate change states: “To achieve impartiality you do not need to include outright deniers of climate change in BBC coverage, in the same way you would not have someone denying that Manchester United won 20 last Saturday. The referee has spoken.” …
The document says that BBC journalists “need to be aware of the guest’s viewpoint and how to challenge it effectively” and should also say which organisation he or she represents and “potentially how that group is funded”.
The Global Warming Policy Foundation does not disclose who funds it.
Benny Peiser, the foundation’s director, said that Lord Lawson had been invited on to the Today programme only twice in the past five years and on both occasions complaints from campaigners had resulted in the BBC apologising.
He added: “This memo puts in writing what most people have known for the past ten years, which is that anyone sceptical of climate alarmism isn’t allowed on the BBC. They cherry-pick the people who make claims. No one is allowed to counter their own bias.
“The BBC is taking a position on a very controversial issue. Climate change is real and humans are contributing to it but it is not as alarming as the BBC very often makes out.”
Lees verder hier.
In navolging van de BBC krijgen in Nederland de klimaatsceptici al evenmin podium bij de NPO en de NOS, alsmede een groot deel van de MSM. Het is daar een en al pro-klimaatagitprop. Zie bijvoorbeeld hier.
Niet alleen de BBC werpt zich op als fanatiek apostel van het klimaatevangelie in het VK, ook ‘The Guardian’ laat zich niet onbetuigd, getuige de recente brief van een aantal devote opwarmingsgelovigen die geen discussie wensen aan te gaan met klimaatsceptici. Zulk soort brieven van klimaatsceptici zal men noch in ‘The Guardian’ noch elders in de reguliere media aantreffen, want die worden stelselmatig geweigerd. Bovendien schuwen klimaatsceptici, in tegenstelling tot hun klimaatbevlogen opponenten, het debat niet.
Ik citeer:
Climate change is real. We must not offer credibility to those who deny it.
Het toppunt van arrogantie! Alsof de geloofwaardigheid van de argumenten van klimaatsceptici afhankelijk is van de opvattingen van klimaatzeloten: ‘we’!
If ‘balance’ means giving voice to those who deny the reality of human-triggered climate change, we will not take part in the debate, say Jonathon Porritt, Caroline Lucas, Clive Lewis and 57 other writers, politicians and academics.
We are no longer willing to lend our credibility to debates over whether or not climate change is real. It is real. We need to act now or the consequences will be catastrophic.
Tot op heden is daar nog niets van gebleken. En de indicaties voor de nabije toekomst wijzen daar ook niet op. Ja, in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen staat ons veel onheil te wachten. Maar die modellen zijn niet gevalideerd. Ze kunnen niet eens het verleden voorspellen, laat staan de toekomst, zoals duidelijk is gebleken.
In the interests of “balance”, the media often feels the need to include those who outright deny the reality of human-triggered climate change.
Balance implies equal weight. But this then creates a false equivalence between an overwhelming scientific consensus and a lobby, heavily funded by vested interests, that exists simply to sow doubt to serve those interests. Yes, of course scientific consensus should be open to challenge – but with better science, not with spin and nonsense. We urgently need to move the debate on to how we address the causes and effects of dangerous climate change – because that’s where common sense demands our attention and efforts should be. …
Lees verder hier.
Om klimaatsceptici de mond te snoeren en zwart te maken in de ogen van het publiek, worden ze hier weer afgeschilderd als een ‘lobby, heavily funded by vested interest’. Climategate.nl en organisaties, in binnen- en buitenland, die eenzelfde boodschap uitdragen in hun strijd tegen de klimaathysterie, beschikken nauwelijks over financiële middelen, zeker niet als men het vergelijkt met de royaal – voor een groot deel via de overheid – gefinancierde pro–AGW–propaganda.
In Nederland spelen de ‘kwaliteits’kranten een overeenkomstige rol als ‘The Guardian’ in Engeland. Zo schonk Pieter Hotse Smit in de Volkskrant onlangs prominent aandacht aan de opvattingen van Klaas van Egmond, protagonist van AGW, die ernstige kritiek had op de trage voortgang van de besprekingen aan de zogenoemde klimaattafels en pleitte voor krachtig ingrijpen van de regering.
Ik citeer:
Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd, zegt oud–kroonlid van de SER: ‘Stop met polderen. Je laat de kalkoen toch ook niet meebeslissen over het kerstdiner?’
Van Egmond bedoelde het waarschijnlijk niet zo. Maar de vergelijking met een kalkoen lijkt mij toch wel passend. Immers, de beoogde vermindering van de CO2–uitstoot zou een slachting van een belangrijk deel van de Nederlandse economie betekenen, zonder dat daar een meetbare reductie van de opwarming tegenover staat (volgens de klimaatmodellen van de mainstream).
Bedrijven en andere belanghebbenden onderhandelen met de overheid over het Klimaatakkoord. Dit wordt helemaal niks, verwacht oud–kroonlid van de SER Klaas van Egmond. Zijn boodschap aan voorstanders van een betekenisvol akkoord: ‘Stop ermee’.
Een ander woord kan hij er gewoon niet voor vinden. Het politieke proces rond het Klimaatakkoord wordt bewust ‘gesaboteerd’. Het milieu en klimaat moeten dan ook niet langer worden uitbesteed aan de polder.
Klaas van Egmond. Foto: Universiteit Utrecht.
Opmerkelijke conclusie voor een polderman als Klaas van Egmond. Oud-kroonlid van de SER immers, het polderinstituut bij uitstek. En oud-directeur van een voorloper van het Planbureau voor de Leefomgeving, een van de instituten die de polderplannen van oudsher van een onafhankelijk wetenschappelijk fundament voorzien.
Door aan klimaattafels met honderden belanghebbenden als milieuclubs en bedrijven te onderhandelen wordt een ‘heilloze weg’ bewandeld, is de overtuiging van Van Egmond, nog altijd hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. …
Zie dus af van verder polderoverleg, is de boodschap van Van Egmond aan milieuclubs en andere voorstanders van een betekenisvol Klimaatakkoord. ‘Stop ermee.’
Klaas van Egmond: ‘Je ziet het bedrijfsleven, zoals wij dat in ons vakgebied noemen, ‘meestribbelen’. Dat is meepraten om de boel bewust te vertragen.’
Hoe zou het bedrijfsleven, op zijn vakgebied, de acties van de klimaatbevlogenen, die door de samenleving zijn vrijgesteld van het leveren van een economische bijdrage, kwalificeren? Ongefundeerd groen gedram?
Hoe komen we volgens u wel tot een betekenisvol klimaatakkoord?
‘Niet zoals nu door ‘fijnregelingen’ en betutteling van bovenaf. Regeltjes die niemand overziet of snapt en alleen maar om extra toezicht vragen, dat niet uitvoerbaar is. Wat nu gebeurt is eigenlijk zo onsportief. Je hebt dus een neo–liberaal model voor de economie, maar op dit cruciale moment bedient het zich van Oost–Europees dirigisme. En dat door mensen die geloven in de religieuze heiligheid van de markt.
Tja, Klaas van Egmond gelooft daarentegen in de religieuze heiligheid van de AGW–hypothese en denkt dat het daaruit voortvloeiende beleid zonder dirigisme zal kunnen worden gerealiseerd.
‘Ik zeg, en vele collega’s met mij: zet een echte prijs op CO2. En dan over de hele breedte. …
‘Dat we het niet alleen moeten doen, maar in Noord-Europees verband. De Franse president Macron wil een vaste prijs van 100 euro per ton CO2 (nu minder dan 30 euro in het handelssysteem, red.), wil verdere samenwerking met Duitsland en nodigt andere landen uit mee te doen. In zo’n ‘coalition of the willing’ zouden we samen kunnen optrekken met een hoge CO2-heffing – 100 euro is een begin. Door dit ook te doen bij producten van buiten, zoals bijvoorbeeld inkomend plastic speelgoed uit China, ondervinden bedrijven hier geen nadeel. Veel zuiverder dan de huidige importheffingen uit concurrentieoogpunt.’
Hier pleit Van Egmond voor een ‘coalition of the willing’. Met uitzondering van misschien Frankrijk bestaat hiervoor internationaal geen steun. Dat betekent dat dit een doodlopende weg is.
Voorts pleit Van Egmond dus voor een systeem van importheffingen naar rato van het CO2–aandeel in producten. Men hoeft er niet voor te hebben doorgeleerd om te begrijpen dat een dergelijk systeem dermate ingewikkeld is dat het als volkomen illusoir naar het land der fabelen kan worden verwezen.
En wat als we wel op de polderweg doorgaan?
‘Heel Den Haag heeft de mond vol van de klimaatdoelen van Parijs, maar op deze manier halen we die nooit – het gaat om ongeveer een halvering van de CO2-uitstoot in elf jaar. Natuurlijk, in een parlementaire democratie kan aanmodderen de uitkomst zijn. Vind ik ook prima, maar zeg dit dan en zeur niet meer over de toekomst en hoe het verder moet met de kleinkinderen.
‘Je ziet klimaatverandering buiten gebeuren en onder wetenschappers is vrijwel geen twijfel meer dat wij hiervan de oorzaak zijn. …’
Het doet denken aan het bekende kinderspelletje: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’ Ja, er is klimaatverandering. Klimaatverandering is de norm. Vele professionele klimaatonderzoeker, ook antagonisten van AGW, geloven dat de mens daarop enige invloed heeft. Maar naar de opvattingen van de klimaatsceptici is deze invloed beperkt en overwegend positief. Het klimaat verandert, maar dat is geen ‘probleem’.
Dat onder wetenschappers vrijwel geen twijfel meer zou bestaan, is een vast nummer op het repertoire van misleidende klimaatpropaganda.
Lees verder hier.
En terugkomend op de vrijheid van meningsuiting, wij op Climategate.nl blijven daaraan hechten. Commentaren van klimaatbevlogen opponenten blijven welkom op deze site. Nou ja, ‘welkom’ is misschien een iets te groot woord. Maar ze worden in ieder geval ongecensureerd gepubliceerd onder de commentaren, en zelfs af en toe op de hoofdpagina. Daar kunnen de MSM nog een puntje aan zuigen.