Keek op de Week (wk 33) met Vertrouwen, Laaggeletterdheid en.........

Dieptepunten in Hollands Kroon in week 33 van 2018 (12-19 aug.).


1. Vertrouwen 

Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard; een oud spreekwoord wat betekent dat een vertrouwen makkelijker te schaden is dan op te bouwen.

Wellicht ten overvloede doch volledig van toepassing op de situatie in Hollands Kroon met dit verschil dat het bestuur (B&W, gemeenteraad + ambtenarij) niet eens door lijkt te hebben dat het paard tijden geleden in volle galop vertrokken is. Zelfs de stofwolken zijn inmiddels opgetrokken.

Afgelopen maart 2018 heeft de burgerij zich qua vertrouwen duidelijk uitgesproken over het sfeertje in Hollands Kroon door met bijna 50% van de kiesgerechtigden niet op te komen dagen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een actie die hogelijk gewaardeerd is door vooral VVD, CDA en Seniorenpartij want aldus konden deze gebroeders in het kwaad zich gemakkelijk verenigen om met een meerderheid in de raad voor de komende 4 jaar ongestoord de dienst uit te kunnen maken. Maar daarmee herstel je geen vertrouwen wat kennelijk niet de bedoeling is geweest van dit groepje machtshebbers en waaraan zij ook niet herinnerd willen worden.

Inmiddels dringt tot de buitenwereld de wijze van besturen en gevolgen daarvan in Hollands Kroon steeds meer door en de landelijke gedrukte media beginnen er aandacht aan te besteden. Zo was in Elsevier van deze week een stuk te lezen waar Hollands Kroon op de 371e plaats kwam (van de 380 gemeentes) qua ‘goed wonen’ en publiceerde het AD een stuk over de fantastische resultaten en gevolgen van de zelfsturing van de ambtenarij. Bovendien was daar de uitslag van een nota bene door de gemeente geïnitieerd onderzoek naar tevredenheid/vertrouwensuitslag (wat dat ook zijn moge) onder de bevolking wat een uiterst mager resultaat opleverde. Verder nog een reactie in het NHD van een ex-ambtenaar van Hollands Kroon wat er ook niet om loog. En dan willen wij het niet eens hebben over de tientallen artikelen van stichting JAS over de gammele schuit die Hollands Kroon heet.

Dat de raad totaal geen gevoel heeft voor wat in deze gemeente leeft blijkt overigens uit het feit dat de raad Nawijn laat zitten tot er een opvolger aangewezen (niet gekozen) is door Remkes; men had toch de loco-burgemeester aan kunnen wijzen als plaatsvervanger? Voldeed deze misschien niet om wat voor reden dan ook volgens de ‘op afstand’ bestuurder Remkes waarna de raad zich om liet kletsen Nawijn in functie te laten? Waarna Nawijn ongestoord door kon gaan zout in de gapende wond te wrijven die het wegsnijden van het vertrouwen heeft achtergelaten. Dat het bestuur geen notie heeft van wat er onder de mensen leeft blijkt wel uit de opmerking van Nawijn na het tegenvallend ´tevredenheidsonderzoek'  dat de website van de gemeente verbeterd moet worden. Alsof het gedrag van een bestuur hierdoor zou verbeteren? De Fransen zeggen; c’est le ton qui fait la musique. = de toon maakt de muziek , en niet zozeer de instrumenten; die zijn er alleen om de toon  sfeer/stemming/gevoelens) beter uit te drukken. Nawijn draait dus ook hier de zaak om en blijft zich achter procedures en methoden verstoppen zonder ook maar enigermate tot de kern van het ongenoegen door te willen dringen. Logisch; een deel van het ongenoegen en ontevredenheid is de burgemeester zelf.


 2. Laaggeletterdheid

Inmiddels heeft de politiek het fenomeen laaggeletterdheid aangeboord en bekommerde lieden zoals wethouder over het menselijk lot, Sigge van der Veek (Schagen) gaan pogingen doen middels het uitgeven van aanzienlijke sommen geld en daardoor schepping van werkgelegenheid, hier verbetering in te brengen.

In de Noordkop zou het om zo’n 20.000 laaggeletterden gaan maar in stedelijk agglomeraties als Amsterdam, Rotterdam en de Haaglanden beloopt het percentage gemakkelijk de 15% of meer zodat daar gerekend moet worden op minstens 500.000 ongeletterden. Op het hele land schatten wij de laaggeletterdheid in 2014 dan op gemiddeld 12% zijnde rond de 2.000.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Intussen zullen het er meer zijn. Voorts zou het vooral om ouderen gaan, van belang voor Hollands Kroon, die met name door de voortgaande digitalisering de boot zouden gaan missen. Wij komen nu dus automatisch terug op de recente uitspraken van Nawijn als zou de website verbetering behoeven en daardoor de bereikbaarheid voor de bevolking van het bestuur zou verbeteren. Nee Nawijn – zo werkt het niet: Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft nu eenmaal moeite met lezen en schrijven en is en blijft de website onbegrijpelijk. En zeker als er doorverwijzingen zijn naar regels en wetten wordt het ook voor de geletterde een ondoordringbare jungle van in bestuursjargon verpakte regeltjes voorzien van hindernissen, voetangels en klemmen.

Dus buiten de laaggeletterdheid speelt een veel belangrijker rol de leesbaarheid en juiste begrip voor het op papier gestelde. Stichting JAS baseert zich in deze op het rapport ‘laaggeletterdheid in kaart’ uit 2014 van de ECBO en Stichting Lezen en Schrijven van Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Interessant is voorts dat in een der grafieken van het rapport de bestuurlijke ambtenarij met slecht 4.1% als laaggeletterd wordt gekwalificeerd. In wezen onvoorstelbaar dat statistisch 4 van de 100 (ambtenaren/bestuurders?) in Hollands Kroon moeite zouden hebben met lezen en schrijven. Wordt hier dan ook iets aan gedaan?

En tenslotte: Als iemand nog zo goed kan lezen is dat iets anders dan willen lezen wat ergens staat of wat ooit de bedoeling ervan was.


3. Zelfsturing

In het AD van afgelopen week staat een artikel over de zelfsturing in Hollands Kroon. Ooit georganiseerd en opgezet door o.a. mevrouw van der Horst die met kleurtjes en touwtjes in het haar en een tablet met organogrammen op het scherm raadsvergaderingen bijwoonde met het kennelijke doel uit te vinden hoe haar zelfsturing in raadsvergaderingen uitpakte. Afijn, ze is weg maar de zelfsturing niet.

Volgens het AD is het nu chaos in Hollands Kroon  waarmede stichting JAS het volledig mee eens kan zijn. Als U de laatste tijd de activiteiten van het bestuur eens nagaat inzake kermissen en de willekeur in de oplegging van de hoogte van boetes door/via de handhavers, dan kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de burgerij/ondernemers in Hollands Kroon vogelvrij verklaard zijn in de jacht. Het is niet onaannemelijk te veronderstellen dat de doelgroep van de handhavers in zekere zin een selectieve is om de eenvoudige reden dat in Hollands Kroon bijvoorbeeld zware overtredingen van verkeersregels door zware voertuigen toegestaan zijn. Als u nagaat dat tractoren niet harder mogen dan 25 km/uur en dat regelmatig te constateren valt dat deze tractoren bijna 60 km/uur rijden dan is dat meer dan een dubbele overschrijding van de maximum snelheid. Rijdt u met een auto 2 maal te snel dan bent U na tussenkomst van de Officier van Justitie Uw rijbewijs kwijt. Maar mogen die lompe trekkers met veelal zware vrachten wel ongestraft ruim 2 keer de maximum snelheid rijden en kijken handhavers dan gauw de andere kant op?

Redactie JAS
6 reacties :

Anoniem zei

Een trekker met veelal veel te zware of brede last hoort op het land en niet op de openbare weg. Het is slechts aan het CDA en de VVD te danken dat de trekkers met bestuurders van vaak net 16 jaar ongestraft veel te hard en veel te gevaarlijk op de openbare weg kunnen rijden. Bij wegversmallingen kunt u tegenwoordig beter maar stoppen want het tuig neemt voorrang en rijdt u in het minst erge geval van de weg af. Waar is de politie die er op toe zou moeten zien dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd? Waarschijnlijk op het bureau achter een kop koffie druk te zijn.

Anoniem zei

Wie is de locoburgemeester van Hollands Kroon? Een van de wethouders, Meskers of zo?

Anoniem zei

Trekkers mogen niet 25, maar 40 km per uur rijden, maar rijden vaak veel harder. Heel gevaarlijk!

Anoniem zei

Locoburgemeester of niet ze maken er allemaal sigaren van.
Hun eigen falen afschuiven op andere personen, opstappen zonder verantwoording afteleggen en staal hard gewoon weer terug komen als wethouder. Ook daar nemen de raadsleden genoegen mee, niet te geloven alles kan in deze gemeente met al die slimmeriken.

Sam Kooy zei

Bij mijn weten is de wettelijke toegestane max. snelheid voor tractoren nog altijd 25km/u. Een wet waar die 40 km staat beschreven heb ik nog niet kunnen vinden.

Anoniem zei

Laaggeletterden, het zijn vaak (noord)Afrikanen die een gewelddadig geloof aanhangen. Waarom zouden ze zich inspannen om te leren lezen en schrijven, immers de almachtige en wijze allah heeft ze opgedragen de ongelovigen te elimineren.
Het offerfeest is weer aan de gang, duizenden dieren worden onnodig gefolterd en geweldadig geloof. Dierenliefhebbers zullen zich er nooit mee kunnen vereenzelvigen of ook maar het geringste beetje respect voor die laaggeletterde dierenkwellers opbrengen.

Een reactie posten