Hollands Kroon: Raadsvergadering 13 September 2016

Datum:
 • maandag 12 september 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 •  
  Hollands Kroon - Raadsvergadering  13 September 2016 te Wieringerwerf

  Vergaderdatum
  Locatie:Brinkweg 17, Wieringerwerf
  Tijd:19:00 uur - 20:00 uur
  Voorzitter:J.R.A. Nawijn
  Agendapunten

  1

  Opening

  2

  Mededelingen voorzitter

  3

  Vaststellen agenda

  4

  Inspreken burgers

  5

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  6

  Motie vreemd aan de orde van de dag consultatie omgevingsbesluit CDA

  7

  Sluiting
  __________________________________________________________________
  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

  Naam gemeenteraadsfractie CDA
  Datum raadsvergadering 13 september 2016
  Volgnummer M 2016 24

  Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

  Onderwerp  Consultatie Omgevingsbesluit

  Ondergetekende dient de volgende motie in:

  De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 13 september 2016;

  Constaterende:
  dat tot 16 september a.s. de gelegenheid bestaat te reageren op de inhoud van het concept van het Omgevingsbesluit;

  Overwegende:
  dat de rol van de gemeenteraad gelet op de stukken in het kader van de Omgevingswet wordt uitgehold;

  dat de gemeenteraad weliswaar de omgevingsvisie vaststelt, maar dat de raad (behoudens het budgetrecht) geen invloed heeft op het door het college vast te stellen programma;

  dat de gemeenteraad, anders dan thans op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet meer betrokken zal zijn bij omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan (in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen), zowel in het geval als het college bevoegd gezag is als in het geval een ander bestuursorgaan zoals bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is;

  dat het bevreemdt dat de gemeenteraad buitenspel wordt gezet terwijl alle andere verklaringen van geen bedenkingen van de Wabo zijn omgezet in een advies met instemming;

  dat dit geen recht doet aan de lokale democratie;

  dat de gemeenteraad gelet op vorenstaande de volgende reparaties aan de verantwoordelijk minister voorstelt:

  1. Opname van een advies met instemmingsrecht van de gemeenteraad voor het programma;
  2. Opname van een advies met instemmingsrecht van de gemeenteraad voor de omgevingsvergunning voor een (buitenplanse) afwijkactiviteit. Dit ongeacht wie bevoegd gezag is (=huidige systeem verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad in de Wabo)
  3. Bij beiden de mogelijkheid om op voorhand aan te geven wanneer instemming niet nodig is.

  Roept het college op:

  1. de hiervoor verwoorde reactie van de gemeenteraad op het concept van het Omgevingsbesluit tijdig (uiterlijk 15 september ) kenbaar te maken via https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_omgevingsbesluit/reageren)
  en

  2. deze motie onder de aandacht te brengen van de VNG

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Termijn voor uitvoering en terugrapportage
  Internetconsultatie uiterlijk 15 september
  VNG z.s.m.

  Naam en ondertekening indiener(s)
  Sjaak Vriend
  CDA Hollands Kroon

  0 reacties :

  Een reactie posten