Hollands Kroon: '4 jaar Anna Paulowna-gedoe' en nog erger

Datum:
 • zondag 10 januari 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Een zienswijze op de twijfelachtige handel en wandel van BenW en raadsleden van Hollands Kroon  over diverse zaken en met name over Wieringen. 

  Onderstaande brief ontvingen college en  raadsleden van Hollands Kroon.
  ________________________________________________________________________________

  Aan de heer J.P. de Groot (CU) raadslid Hollands Kroon.

  Afschrift aan alle overige raadsleden en burgemeester en wethouders.

  Ik wil toch nog terugkomen op uw antwoord email aan mij waarmee ik het – en zeer velen met mij - volstrekt oneens ben. U heeft het over structurele tekorten en eenmalige uitgaven. U heeft het over steun vanuit diverse organisaties voor het z.g. Waddenbelevingspunt. Voorts schets ik eveneens mijn zienswijze op de twijfelachtige handel en wandel van BenW en raadsleden van Hollands Kroon. Als volgt:

  1.                  Het Waddenbelevingspunt en het strandje aan de Hofmanshaven zijn en worden  incl. het kappen van bomen er door de wethouder Meskers glashard doorgedrukt. Dit omkleed met allerlei vage redenen. Het kappen zou nodig zijn voor een beter uitzicht op het strandje en op het IJsselmeer. Pure onzin aangezien het IJsselmeer slechts is te ontwaarden via de havenuitgang naar dat IJsselmeer. Opdat u het niet mocht weten; diezelfde haven is de vroegere werkhaven van de MUZ en het zicht wordt beperkt tot een dijklichaam aan de overzijde van die haven t.p.v. de sluis en de Marina. Het is de raadsleden, de burgemeester en de wethouders alsmede een aantal ambtenaren te adviseren zich eens aldaar te begeven  teneinde t.b.v. besluitvorming, van welke aard dan  ook, steekhoudende argumenten te kunnen aanbrengen om oordelen te kunnen vellen. Verder: alles is inderdaad, zoals u aangeeft, een eenmalige uitgave tegenover structurele in het geval van bijv. een zwembad. Ik stel dat ook die eenmalige uitgaven wèl honderdduizenden euro's bedragen. Zie de rapportages en begrotingen van die onderdelen. Ook die extra honderdduizend euro uit de reservepot van de gemeente voor het falen inzake het “onverwachte” tekort aan uitbestede bijstand door een extern bureau t.b.v. het project Waddenpoort  !! Een flater van jewelste waarvoor de verantwoordelijke(n) hun verantwoordelijkheid had(den) moeten nemen of had(den) moeten worden aangezegd ! U zult nimmer kunnen ontkennen dat genoemde zaken structureel veel onderhoud vergen en dus structureel veel geld kosten. Het zou de wethouder en de raadsleden sieren dienaangaande voor “Jan Met De Pet” – hun kiezers !! – duidelijkheid te verschaffen dat die structurele kosten werkelijkheid zijn en hoe men denkt aan die kosten te komen. Die exploitaties leveren immers geen stuiver op tenzij entreekosten worden geheven. U stelt dat de gelden afkomstig zijn van diverse 'organisaties' etc. Ik kan u verzekeren dat deze zogenaamde organisaties voornamelijk zijn gelieerd aan overheidsinstellingen danwel daarvan een direkt – zelfs 100% – onderdeel vormen. Dus óók het Waddenfonds (NB.: onder toezicht van de Provincie Noordholland). Alle “donaties”zijn nagenoeg voor 100% onderdeel van door de burgers betaalde belastinggelden.

  2.                  Het weghalen door de wethouder van de supermarkt uit het 'centrum'  van Den Oever welke verplaatsing uiteindelijk gewoon de inwoners “door de strot” is gedrukt omdat juist hij dat wenste. Het enige dagelijkse lopend en per fiets gemakkelijk te bereiken en als sociaal centrum aan te merken gebied in het dorp is daarmee de nek omgedraaid en men zal, gezien de af te leggen afstand, in de meeste gevallen, óók kijkend naar ons nederlandse klimaat, de boodschappen nu doen met de auto ! Kunt u zich nog het doel en de uitslag herinneren kort geleden van de milieuconferentie in Parijs ? Voor Hollands Kroon geldt dat natuurlijk niet en gold dat al helemaal niet toen  dat 'project' werd opgestart !!??  Denkt u mèt die wethouder nu werkelijk – zoals gezegd – dat deze plek tevens bijdraagt tot bezoek aan die winkel en het dorp Den Oever tijdens hun rit van A naar B over de N99 en de  A7 naar Friesland of Amsterdam ? Een zuiver verzinsel, een droombeeld en een volslagen ongenuanceerd speeltje van die wethouder. Leg dat eens uit ! Ook het gedoe met de vuurtoren waarbij de wethouder opzettelijk niet-terzake-doende en onjuiste informatie heeft verstrekt en  smadelijk op zijn schreden heeft moeten terugkeren. Oók geen vraag – in zijn poll – of het vuurtorentje wel in Den Oever had behoren te blijven. Westerland was immers de geschiedkundige plaats. En zijn afgang tòch weer wil recht zetten met een extra “eigen” gemeentelijke poll media 2016 teneinde de waarde van de poll van Wieringernieuws naar de prullenbak te verwijzen. Waarmee de beste burger gelijk weer de zoveelste trap in zijn rug krijgt. 

  3.                  U weet nog wel de grote rel rond de bouw van de z.g. Brede School in Hippolytushoef door de toenmalige wethouder van Dijk. U weet eveneens ook nog wel andermaal de enorme rel rond het zwembad in dezelfde plaats. Beide door wethouders persoonlijk en direkt veroorzaakt ! Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid had u met uw collega's raadsleden gekozen voor sluiting en sloop ware het niet dat de Wieringers in grote getale in opstand zijn gekomen.  En wederom loopt de gehele raad op de raadsvergadering van 26 november 2015 gedwee achter raadslid Opdeweegh (VVD) aan om De Venne in 2017 tóch te sluiten mocht er eind 2016 vanuit particulier initiatief geen plan wordt voorgelegd. Geen raadslid die toen zijn mond open deed, geen raadslid die hier verder op in ging en ….... dus toestemde ! Nee, de gehaaste hamerslag van de burgemeester gaf niemand de tijd om zelfs ook maar iéts toe te voegen. Dan: de coupure in Den Oever die naar de mening van de wethouder moe(s)t worden verplaatst. Oók al tegen de wil van de inwoners. Her en der wordt tegen de haren van diezelfde inwoners in gestreken ! Het waarom is en blijft nog steeds onduidelijk maar daarvoor zal de wethouder Meskers ongetwijfeld persoonlijke motieven hebben.

  4.                  U zegt het jammer te vinden dat ik verschillende zaken aan elkaar verbind. Ik leg u uit: “Ik zeg u dat ik onze belastingcenten met elkaar verbind”. En dat doe ik, vanuit 'betalers-objectief' gezien, 100% terecht. Inkomsten uit welke pot dan ook zijn absoluut niet los te zien van welke uitgaven dan ook. Duizend keer mag u zeggen dat het één niets met het ánder te maken heeft maar maak dat de kat wijs en niet uw kiezers. Deze mensen zijn beter bij de tijd dan de wethouders, ambtenaren en raadsleden van Hollands Kroon wel denken maar dit helaas niet altijd weten te vertalen. Zij denken jammerlijk: ''t helpt tóch niet, 't is allemaal al besloten” of “ze gaan tóch hun eigen gang”! Ik ken dit door de wijze waarop bijv. door de Provincie op Texel wordt omgegaan met het alhier absoluut niet-gewilde openbaar vervoer (TexelHopper). Nogtans zien ook de Wieringers dit als een aanslag op de wijze waarop zij hun  leven invullen, een  aanslag op hun gevoelsmatige eigendommen. Het is – en dat zult u met mij eens moéten zijn – onverkoopbaar dat aan de ene zijde een zwembad dat 50 weken in een jaar met meer dan 60.000 bezoekers druk bezocht wordt moet worden gesloopt om wille van persoonlijke wil en voorkeur door wethouder Westerkamp en aan de andere zijde met tonnen/millioenen door Hollands Kroon wordt gesmeten door liefhebberijen van diezelfde lieden i.c. dhr Meskers en anderen alsmede blunders van gemeentelijke diensten. Zij waren óók zo slim om te vertellen dat het schoolzwemmen was opgeheven en noemde dalende bezoekersaantallen dus hun reden om zwembaden te kunnen  elimineren. Ik noem dat in navolging van velen een pure drogreden om eigen denk- en droombeelden te verwezenlijken en omreden van eigen bestwil ! Persoonlijk zie ik dit als pure willekeur.

  5.                  Het debacle van het gemeentehuis (extra kosten millioenen). Een grof schandaal ! Hoe verzin je gelijkertijd een wedstrijdbad in Anna Paulowna (!!!!) op hetzelfde moment  gewag makend van spoedeisende sloop van een zeer veel bezocht bad. Natuurlijk: de gewone man op straat had al gauw in de gaten dat dit moest geschieden om die door BenW zo nodig geachte Brede School te kunnen realiseren. Alleen al de gedachte hieraan is beledigend naar de inwoners/gebruikers en zondermeer immoreel nog los van de vraag of die school wel zo nodig is. Vraag: van wie móest die school er eigenlijk komen en welk steekhoudend argument was de grondslag ?

  6.                  Al deze bizarre kosten komen uiteindelijk uit de belastingpot. Of het nu van het Rijk is, van de Provincie of gemeente doet absoluut niet terzake. Juist daarom kunnen zaken wél aan elkaar worden verbonden. Juist daarom zijn er binnen welke begroting dan ook altijd verschuivingen mogelijk. Het is maar of je dat persé wilt en het is maar of de dame/heren wethouders met elkaar in gesprek gaan of persé willen gaan. U zegt: “er is breed draagvlak van allerlei organisaties”. Ik kan u vertellen dat het Waddenfonds gecontroleerd wordt door de Provincie en door die zwaar wordt onderhouden, Staatsbosbeheer  is een rijksinstelling, Vogelbescherming wordt nagenoeg geheel “onderhouden” door het rijk (bijv. Bescherming Weidevogels in 2014 € 23 millioen !), Hoogheemraadschap is eveneens een een overheidsinstelling en int belastingen. Hollands Kroon int dito belastingen of dit nu toeristenbelasting is of OZB. Al met al worden kosten, van welke aard dan ook, uit de  grote belastingpot gehaald. Waarbij de burger in de onderhavige niet-gunstige zaken direkt deelgenoot wordt gemaakt van de door het gemeentebestuur veroorzaakte positieve zaken maar ook de in dit stuk benoemde debacles.

  7.                   U sprak ook nog over toeristenbelasting als donatiepot voor toeristische activiteiten. Toeristenbelasting in Hollands Kroon ? Wat mij betreft, nimmer ontdekt dat Hollands Kroon een bij uitstek toeristische gemeente is !Waar praat u dus over ? De praktijk: Den Oever krijgt gedurende de zomermaanden, en dan nog uitsluitend tijdens het weekeinde, behoorlijk wat dagbezoekers, niet voor het dorp maar voor een visje en dat zonder betaling van toeristenbelasting. Ik weet dit uit eigen waarneming en ervaring. Ik adviseer u daar óók eens heen te gaan, zowel op zaterdag als op een door-de-weekse dag. Ik zou dus wel eens willen weten of u, alsmede alle raadslieden, de burgemeester en de wethouders en misschien een enkele ambtenaar, hiervan transparante,  parate en voortdurende  kennis van zaken en duidelijke ervaring heeft. Graag uw antwoord.

  Ik geef nog twee voorbeelden van de handel en wandel van BenW van Hollands Kroon. Ten eerste: het dagelijks bestuur heeft geweigerd de door de staatssecretaris van Rhijn gewenste Code Verantwoordelijk Marktgedrag inzake kwalitatief goede zorg te ondertekenen kennelijk omdat de veronderstelde zorgverlener G4S dat ook niet deed. De zeer twijfelachtige handel en wandel van BenW manifesteert zich in de contacten met G4S dat zich rechtstreeks schuldig  heeft gemaakt aan de schending van mensenrechten. Namelijk de marteling van gevangenen in Bloemfontein, Zuidafrika. En aangezien de wethouder heeft verklaard die code ook niet te zullen  ondertekenen conformeert zij zich daarmee !!! Opvallend is dat alléén raadslid dhr. Eichhorn (Groen Links) daarover schriftelijke vragen heeft gesteld. Het geeft ook aan dat de zorg voor hen die zorg nodig hebben, onder zware druk zal komen te staan en wellicht nú al de nodige zorgen bij hen geeft. Geeft nog eens aan dat het bij de overige raadsleden droevig gesteld is met hun kennis van zaken en hun interesse daarin.

  Ten tweede: tijdens de inspreekbeurt van de heer Baltus op de openbare raadsvergadering van 26 november 2015 over de zwembadaffaire gaf de  burgemeester hem alsnog, ten overstaan van het voltallige publiek op de tribune een volslagen misplaatste en onnodige sneer na. Ik kwalificeer dit als schandalig, een burgemeester onwaardig en beledigend naar de spreker toe. Het zou de burgemeester sieren zich dit aan te trekken. Maar gezien de gaande gemeentelijke policy behoort dat ongetwijfeld tot een droombeeld van velen.
  Alles bij elkaar rapend kan ik mij persoonlijk niet onttrekken aan het idee dat binnen het gehele ambtenarenkorps alsmede BenW  sprake is van een verdeel-en-heers politiek hetgeen óók velen van de inwoners, gezien de geluiden die her en der opduiken, intussen wel duidelijk is geworden. Het doet zelfs denken aan heersende toestanden binnen het voormalige bestuur van de gemeente Anna Paulowna. Het toendertijd ingeschakelde onderzoeksbureau adviseerde toen n.l. het gehele ambtenarenapparaat aldaar op te doeken en opnieuw te starten. Opnieuw gestart is er inderdaad op 1 januari 2012. Maar helaas !(??).

  Ik wil via u, heer de Groot, de heer Nawijn – burgemeester en voorzitter van de door de burgers gekozen raadsleden – adviseren de nieuwjaarstoespraak van Remkes, de commissaris der Koning,
  ter harte te nemen. Zo hij dat al niet heeft gedaan. Namelijk, dat méér en béter naar de minderheden in gemeenschappen zal moeten worden geluisterd. Lijkt mij een mooie taak voor hem om in de gemeente Hollands Kroon de democratie , die in 4 jaar tijd werd opgedoekt, nieuw leven in te blazen. Dit geldt natuurlijk evenzeer, en wellicht in belangrijker mate, voor de dame en heren wethouders.

  Ik ga er niet vanuit dat u uw standpunten in het politieke land van Holland Kroon n.a.v. dit stuk zult gaan wijzigen. Uiteraard omdat ik in uw richting en dat van BenW beschouwd zal worden als een roepende in de woestijn en geen ingezetene ben van uw gemeente. Het is evenwel tekenend dat u van een ingezetene uit een andere gemeente een stuk als dit moet ontvangen.

  Ik verzeker u dat mijn ouders, gehele familie en voorouders zich intussen allen in hun graf op Wieringen  hebben omgedraaid wetende wat er intussen op Wieringen – want het eiland wordt door u allen op grove wijze in de mangel genomen – en verder binnen Hollands Kroon dóór dit gemeentebestuur wordt gepresteerd/veroorzaakt. Ik neem dit waar op afstand maar is opvallend genoeg, met in mindere mate de gemeente Schagen, negatief-leidend in (de Kop van) Noordholland.

  Omdat zij zijn genoemd in dit stuk zond ik eveneens een copie van dit stuk aan de overige raadsleden, alsmede de burgemeester en de wethouders  van Hollands Kroon.

  Ik wens u alsmede het totale gemeentelijke apparaat een positief, democratisch en gezond  2016 toe.


  Vriendelijke groet,
  Sam Kooy
  Den Burg.

  9 januari 2016.

  0 reacties :

  Een reactie posten