Raadsvergadering Hollands Kroon: Kan het wat beter!

Datum:
 • maandag 17 november 2014
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Zo’n goeie hebben wij nog niet gehad.


  Uit  de raadsvergadering dd. 30 oktober 2014.

  1. Visie Voor -en Vroegschoolse Educatie oftewel peuter en kleuter opvang ; agendapunt 5. 

  Een bijna twee uur durend schouwspel over een korting op peuter en kleuteropvang waarmee het orgaan? het mee eens is. 

  Er MOET bezuinigd worden en daarom MOET er ongeveer €90.000 (2 jaarsalarissen voor een kleuterjuf en huur gebouwen) ingeleverd worden. Insprekers noch  politieke partijen die duidelijk ingingen op de vorm en consequenties van die bezuiniging waarbij de insprekers vooral wezen op het wegvallen van werkgelegenheid en dientengevolge krachtig wezen op het behoud van de kwaliteit. Alleen als die kwaliteit gehandhaafd blijft zou men in kunnen stemmen met de visie en is alles goed. Ook waarom er precies bezuinigd MOET worden op die kleuter/peuter post werd niet duidelijk; voor zover wegvallen van subsidie een geldige reden is. Nee,  gewoon omdat het MOET. Tegen tienen, na afloop van dit deel van de raadsvergadering en niets wijzer geworden, behalve dan dat het MOET, toog de helft van het aantal toehoorders; opa’s, oma’s, moeders en vaders naar huis

    Vervolgraadsvergadering op 6 november 2014 van de raadsvergadering dd. 30 oktober 

  2. Wijziging aanwijzings- en delegatiebesluit;  agendapunt 11

  De vorige coalitie (PvdA, CDA, PvdA) heeft destijds in een “NIL NOBIS ABSURDUM “ bui besloten het college een verstrekkende delegatiebevoegdheid te geven (ARTIKEL 19.1); het kwam erop neer dat het College een carte blanche kreeg en min of meer kon doen wat zij wilde. Uit de noodzakelijkheid dat deze collegebesluiten de geest en belangen van de coalitie vertegenwoordigden kan het oplettende lezertje concluderen dat een dergelijk democratisch systeem enig onderhands voor-overleg tussen de partners behoeft om succesvol de oppositie partijen buitenspel te houden. Deze geheel nieuwe interpretatie van het democratisch proces kon rekenen op enige tegenstand van LADA waar de PvdA zich uit eigenbelang later bij aan sloot waarna de heren van der Laan (PvdA) en Ravensteijn  (LADA) een comité vormden om een en ander uit te zoeken. Waakhond PvdA zorgde er deskundig voor dat niets aan het licht kwam zodat zij zonder smet of blaam de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2014 in konden gaan.

  Helaas voor de profiteurs van de delegatiebevoegdheid, na installatie van de nieuwe raad met de verheugende afgang van o.a. de PvdA en toetreding van LADA tot het college is de bal verder gaan rollen en inmiddels heeft de Raad van State bij uitspraak no.  201310261/1/A1  dd 27 augustus 2014 besloten dat deze unieke Hollands Clownse paternalistische delegatiebevoegdheid niet in overeenstemming met de wet is en derhalve buiten werking gesteld moet worden. En wel onmiddellijk!

  Conclusie 1.: De burgers van Hollands Clown zijn geruime tijd bestuurd volgens een niet-democratisch systeem welke wellicht niet in overeenstemming is met de Grondwet.
  Conclusie 2.: Besluiten genomen onder de niet wettige delegatiebevoegdheid behoren derhalve ingetrokken te worden. En mogelijke schade daardoor veroorzaakt gecompenseerd te worden door betrokkenen.


   3. De APV,   agendapunt 7.

  Alle spelers deden hun voordrachtjes en de algemene stemming was er niet een van Hoera! De strekking van de betogen was dat er geen inzicht was verstrekt waarom de ene regel wel en de andere regel niet in de nieuwe APV opgenomen was; het ontbrak duidelijk aan een motivatie, kennelijk telde alleen de vermindering in % van de in van het huidige APV opgenomen regelgeving. Voorts speelden elementen als rechtsonzekerheid, wie houdt toezicht en wie zijn contactpersonen met de gemeente, een rol in de discussie.

  Slechts een persoon had haast met de nieuw APV en dat was afgevaardigde Swaag van de voorheen liberale partij VVD. Deze persoon beweerde dat belemmeringen voor bedrijven weggenomen moesten worden en trouwens, waar piepen wij over, de kosten moeten toch gedrukt worden?! 

  Goed, persoon Swaag bleef drammen en interpelleerde een professor van D’66 zeer succesvol tijdens zijn betoog; de man was nogal uit het lood geslagen maar de algemene houding van de raad t.a.v. het voorstel sloeg niet om waarna Nawijn het kennelijk wat benauwd kreeg (Oh, daar gaat mijn televisieoptreden) en hij stelde dan ook voor, zonder dat een hoofdelijke stemming nodig was, de zaak nog een poosje uit te stellen. De burgerij zal gehoord gaan worden in een doorzichtige  poging het tot nu toe dode begrip burgerparticipatie tot leven te wekken.

  Het enige wat persoon Swaag vliegensvlug naar voren toverde was het volgende: De VVD had deze verkorte APV aan de kiezers beloofd; het stond in hun verkiezingsprogramma. En belofte maakt schuld , en hun kiezers snakken er immers naar; ondanks de neus van boegbeeld Pinokkio Rutte.
  Voor Swaag:  Zo’n goeie hebben wij nog niet gehad,  daarbij begeleid door een beginnende Josti-band.

  4. Het bedrijfsgebonden haventerrein of het watergebonden bedrijventerrein of het subsidie gebonden- en uitgestelde soapwaterterrein of plan Kooyhaven oftewel RHBT; agendapunt 12.

  Driftig wordt er bezuinigd in de gemeente. Peuters en kleuters moeten er onder lijden maar om wat beplanting en wandelpaadjes aan te leggen in een groenstrook die niet eens bestaat moet alvast €60000 uitgetrokken worden. Aldus wethouder Meskers die droombeelden heeft van omwonenden die zich tussen het groene lover begeven om aldaar in den schaarse vrije dagen te ontspannen en te genieten van den zuiveren boschlucht. Alleen, die haven is er nog niet, er is nog geen grond uitgegeven, er is nog geen schop in de grond gezet en de aldaar gevestigde bollenkweker kweekt er komend jaar weer lustig op los want de bolletjes gaan alweer de grond in.

  Hoezo haven? 

  Begin 2013 zou men daar al gaan scheppen volgens de toenmalige wethouder Franken; (CDA) er was grote belangstelling maar, we kunnen nog niets zeggen. Logisch dat er ook niets gezegd is, want er was waarschijnlijk niets te zeggen. Zo ook Meskers die het terrein gefaseerd aan wil leggen onder voorwaarde dat afspraken met bewoners zwart op wit vastgelegd worden.

  Hollands Clown wil een goede wil tonen (aan wie?) door die €60.000 groenbeplanting alvast uit te trekken; dit geheel tegen alle voorgaande afspraken in dat die haven ons geen gulden zou kosten. Is de ingetrokken delegatie bevoegdheid zie opmerking onder punt 2a niet van kracht en had Meskers gewoon NIETS mogen afspreken; ook niet dingen zeggen als “ Goeie wil tonen” ; daar is toch een raad voor?

  Overigens is in juni 2014 nog geen zicht op gronduitgifte en de regie van dit theater blijkt te vallen onder PoDH. (= Port of Den Helder = haven van Den Helder); maar er is veel belangstelling. Tja, die belangstelling, deze blijkt er tot nu toe alleen te zijn van de zijde van de bedrijven die die haven aan willen leggen; niet van bedrijven die zich er VESTIGEN willen. Toch is er een Go gegeven door Nawijn op 24 juni terwijl een der absolute HOLDPOINTS de minimale gronduitgifte van 4 hectare was.

  Het voorstel: 1. in te stemmen met een bijdrage aan het Consortium vanuit het Fonds Landschapsontwikkeling ter grootte van € 1,50 per m2 uitgeefbaar voor de inrichting en het beheer van de groenzone;

  Raadslid Vriend (CDA) bleek bijna de enige van de raad, die alles goed bestudeerd had. Hij stelde dat het toenmalige Anna Paulowna niets zou bijdragen aan het project en dat alle gelden van de initiatiefnemers zouden komen. Vriend (CDA) gaf aan dat in het voorstel over meerdere fondsen wordt gesproken, Bovenwijkse voorzieningen, Bovenplanse voorzieningen, Landschaps-ontwikkelingen en Landschap- en recreatiefonds. Volgens het CDA bestaat in Hollands Kroon alleen Reserves Bovenwijkse voorzieningen. En dit fonds is leeg. Er is dan ook geen dekking voor dit voorstel van wethouder Meskers.

  Het bleek dat wethouder Meskers niets wist over de in het voorstel genoemde fondsen en zegde toe dit aan de raad schriftelijk uit te leggen. Ook meerdere vragen moest wethouder Meskers erkennen het niet te weten; dekking, 1,50 euro ook verspreid betalen?, de 1,50 euro over welk oppervlakte en ook deze vragen zullen schriftelijk worden beantwoord en duidelijk in een volgend voorstel worden vermeld.

  Jammer dat PvdA-raadslid v.d. Laan (ex-wethouder) niet aanwezig was, hij weet alles van de voorgeschiedenis met ‘het fonds’. Nu kwam de PvdA alleen met: De uitvoering van het voorstel is niet zo goed.
  LADA had geen tijd genoeg na het gewijzigde voorstel om nu te kunnen reageren.
  D66 had nog wel een goed argument met: ‘Als ze dit geld nodig hebben, dan klopt er iets niet’.
  CU-raadslid de Groot was duidelijk: ‘Een bijdrage leveren is onbespreekbaar.‘ Tevens constateerde hij dat dus risico’s wel degelijk bij HK worden neergelegd. Dit nadat wethouder Meskers kwam met ‘verwaarloosbaar risico’. 
  Opmerkelijk wat de VVD bij monde van de heer Roos kort maar krachtig als standpunt van zijn partij op dit agendapunt te zeggen had: ‘het agendapunt kan naar Besluitvorming’. De heer Vriend reageerde terecht met de opmerking, dat het VVD-standpunt ingegeven is doordat het een VVD-wethouder betreft.

  Het tweede punt van het voorstel:
  2. in te stemmen met een gefaseerde betaling van de afdracht aan het Fonds bovenwijkse voorzieningen, waarbij er € 2,50 per m2 uitgeefbaar terrein betaald wordt bij de uitgifte van de grond in fase 1 en het resterende gedeelte, € 1,00 per m2 uitgeefbaar terrein, later betaald mag worden, maar uiterlijk 31 december 2020 overgemaakt moet zijn, onafhankelijk van het al dan niet doorgaan van fase 2.

  De ontwikkelaar moet dus 3.50 euro afdragen in ‘het fonds’ over elke vierkante meter verkochte grond en dat wil het consortium nu gefaseerd doen. Meskers gaf als uitleg dat  het iets minder druk geeft op de liquiditeit.

  Of er nu €1,50, 2,50 of €3.50 uit/in dit of dat fonds komt/gaat lijkt JAS totaal onbelangrijk in het kader van het hele project dat nog steeds niet begonnen is. Tenzij contractuele zekerstelling en uitvoer van de projectplanning en gronduitgifte is aangevangen lijkt ons geleuter over het planten van boompjes van de laagste orde in de projectplanning en financiering en hoeven gelden, die overigens nooit toegezegd zijn door de Raad, ook niet uitgetrokken worden door Hollands Kroon.

  Overigens, zijn er wel contractuele intergemeentelijke en technische projectplanningen met alle revisies zoals deze behoren te zijn om typische interface-projecten als deze, met al de maximale risico’s van dien, in de hand en overzichtelijk te houden om uiteindelijk te voorkomen dat de zoals gewoonlijk, de burgers straks weer eens opdraaien voor geknoei van ambtenaren en wethouders? Die boompjes komen dan later wel; kan Meskers mooi zelf op een zaterdag gaan planten met de kinderen uit de buurt.
  Het agendapunt gaat naar de volgende vergadering.

  Redactie JAS

  2 reacties :

  Anoniem zei

  We zitten opgescheept met een stel politici die er geen enkel bezwaar in zien de democratie aan hun laars te lappen. VVDer Meskers is niets meer of minder dan VVD premier Rutte, het zijn allebei bedriegers en leugenaars. Tegenwoordig moet men over dergelijke kwade eigenschappen bezitten om VVDer te kunnen zijn, overigens geldt dat BIJNA voor alle politieke partijen, de PVV is een goede uitzondering.

  Anoniem zei


  Natuurlijk doen die ambtenaren wat ze willen; kunnen ook vaak niet anders als je een raad en wethouders hebt die pas wakker worden als ze de stukken voor de eerste keer op de raadsvergadering openslaan

  Een reactie posten