Open brief aan het Gemeentebestuur Gemeente Hollands Kroon

Datum:
 • zaterdag 15 februari 2014
 • in
 • Categorie: ,
 •  Burgerparticipatie een hot item in Hollands Kroon?


  Aan het Gemeentebestuur Gemeente Hollands Kroon

  Sedert de inrichting van de nieuwe gemeente Hollands Kroon en de komst van een geheel nieuw gemeentebestuur zijn er nogal wat zaken aan de orde gesteld die tot grote onvrede bij vele bewoners hebben geleid. 

  Zaken die niet overeenkwamen nóg niet overeenkomen met de ideëen en wensen bij de bevolking van HK ofschoon burgerparticipatie in ruime mate wordt gepropageerd.

  Denk aan het Trafostation in ’t Veld, de oude coupure en de plaats van de supermarkt te Den Oever en het z.g. Accomodatiebeleid dat nog steeds, tegen uw plannen in, al langer wacht op duidelijkheid naar de bevolking toe.

  Denk ook aan de affaire zonder enig overleg rond de AED Wieringen/Wieringermeer en de perikelen rond de zwerfdierenopvang Wieringen/Wieringermeer/Hoorn waarbij de verklaringen op de extra raadsvergadering van 4 februari j.l. van wethouder van Dijk door betrokken opvangcentra niet alleen in twijfel zijn getrokken maar voor een deel zelfs als onwaarheden worden gekenschetst (Wieringernieuws van 10 febr.2014).

  Verder o.a. de sluiting van gemeentewerven voor het publiek, bibliotheken en het “groenonderhoud” in de gemeente waardoor vervuiling ontstaat. Kwesties welke door uw handelwijze puur als negatief door de inwoners worden beoordeeld.

   Maar toch wil ik gezien mijn 100% Wieringse afkomst mij hoofdzakelijk bepalen tot mijn oude gemeente welke huidige danwel komende zaken het aloude Wieringen en vooral sec de Wieringers treffen waarvan er bij voorbaat al een aantal zijn genoemd.

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst t.g.v. de ingebruikname van de nieuwe vloer in de sporthal in Hippolytushoef in maart 2013 heeft u, wethouder van Dijk, plots uitgeroepen: ”en hier komt ook nog een nieuwe school”. Dit tot verbijstering van het aanwezige publiek. Zij waren immers totaal onwetend over uw persoonlijke plannen en/of beslissingen van u. Zij waren de leden van de sportverenigingen maar ook anderen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij alle sportgebeuren, óók de buitensporten.

  Ik verzeker u dat met een dergelijke schokmededeling het tegendeel, n.l. weerstand en tegenwerking van de bevolking en andere belanghebbenden, wordt bereikt. E.e.a. is een dergelijke houding een wethouder zondermeer onwaardig.

   Daarbij nog in aanmerking genomen dat tijdens de raadsvergadering op 28 januari j.l. de belanghebbenden bij de scholenbouw te Slootdorp en in Hippolytushoef waren uitgenodigd maar, gezien het ietwat latere tijdstip in de avond, uiteindelijk vriendelijk werden verzocht weer te vertrekken en dinsdag daaropvolgend maar terug te komen.

  Van enige souplesse in de volgorde van de vergaderstukken ten gunste van de belanghebbenden: geen enkele sprake ! Dit is niet anders te kwalificeren dan een ernstige belediging aan diegenen die de moeite hadden genomen om naar de gemeentelijke basis in Anna Paulowna te komen om uw relaas t.a.v. die scholenbouw aan te horen. Dit toont duidelijk op welke wijze u – het college - tegen het gepeupel aankijkt en hoe gemakkelijk men als ambtenaar daarmee omgaat. Elk excuus is in deze niet te rechtvaardigen.

  Het lijkt mij dat u hier het item “burgerparticipatie” – is immers “betrekken bij, meedenken, ideëen uitwisselen maar ook aanhoren”’ - ernstig geweld heeft aangedaan en het vertrouwen in uw college en n.m.m. ook de raadsleden een zware deuk heeft opgelopen als dat al niet zo was. Dit overigens los van de huidige andere bekende negatieve kwesties waarvan elke inwoner van Hollands Kroon inmiddels wel weet heeft en óók bedroefd zou worden.

  Scholenbouw, m.n. in Hippolytushoef, voorgesteld door de wethouder van Dijk, nagenoeg naast de zeer drukke N99 met veel vrachtverkeer, geeft ernstig te denken.

  In een pol op de website van Wieringer Nieuws stemde 75% van de stemmers tegen de bouw aldaar. Het lijkt mij dat een wethouder zich hieraan in eerste instantie zou moeten conformeren. Nog los van de terecht protesterende ondernemers van het bedrijventerrein, nogwel onderbouwd met in 1e gesproken over de belangen van de van de velden gebruikmakende sportverenigingen. En last but not least wordt zondermeer heen gewalst over de belangen en vooral de gezondheid van de kinderen in de bloei van hun leven naast die grote producent van fijnstof, de N99.

   Het zou u als college sieren eens bij het Longfonds – het vroegere Astmafonds – te rade te gaan en adviezen te vragen bij het RIVM en andere instanties waar de rapporten terzake van scholenbouw en gezondheidsrisico’s door fijnstof voor u klaar liggen om uw inzicht, kunde en praktijk hieraan te toetsen. Daarover is in de betogen niets te vinden. Voor zover mij bekend is daar zelfs niet over gesproken ! Bovendien lijkt het er sterk op dat u, als verantwoordelijke wethouder namens het college, vóóraf geen enkele inventarisatie – immers meten is weten - heeft doen plaatsvinden. Met een eventuele bouw aldaar, juist v.w.b. de laatste paar regels, zult u voor de volle honderd procent alle verantwoordelijkheid uw leven lang met u mee blijven dragen nog los van het feit dat u een verkeersinfarct terplaatse zult veroorzaken ten tijde van de begin- en eindtijden van de lesuren van die school. Immers, de school zou in uw plannen feitelijk buiten de bebouwde kom komen te liggen daar waar nog binnen de bebouwde kom van Hippolytushoef heel veel kinderen zo,n twee (!!) kilometer van deze plek wonen.

  Dit gelezen hebbende moet het u duidelijk zijn dat zeer veel ouders zullen besluiten hun kroost met de auto via het smalle stratenpatroon in het dorp naar school te brengen. Resultaat: Nóg meer fijnstof/ uitlaatgassen en een portie extra onveiligheid voor diezelfde kinderen. Is dit wat u wilt omdat de bouw op de plaats van de vroegere MULO in de Parklaan 1,2 millioen meer kost ? U heeft tijdens de vergadering niet eens aangegeven wat de reden is van die meerprijs ! Elke inwoner heeft daar n.m.m. het volste recht op. En, beste wethouder van Dijk danwel geacht college, hoe denkt u nú over het welzijn en de gezondheid van kinderen ? Gezien het hiervoor beschrevene kunt u kinderen niet het slachtoffer laten zijn en behoort een dergelijk idee, voortspruitend uit het brein van volwassen, nadenkende mensen, terstond in de prullenbak !

   Het zal u sieren om door die 1,2 millioen heen te kijken en te denken aan zaken die vele malen belangrijker zijn dan u in het vizier heeft. Denkt u eens aan de enorme sommen geld die wegens gemeentelijke fusies zijn verkwanseld. Denkt u eens aan de leegstaande vroegere gemeentehuizen, de kosten van de aanpassingen in Anna Paulowna en de komende leegstaande scholen alsmede bewaking, onderhoud en verwarming daarvan. Denkt u eens aan de kosten van de personeelsoverschotten door de gemeentelijke fusie’s. Enzovoorts ! Te verwachten is dat het verlies hierop de 1,2 millioen de laatste 2 jaar ver te boven is gegaan.

  Om uw gelijk alsnog te onderbouwen en te halen heeft u, wethouder van Dijk, spoorslags – volgens uw relaas op genoemde dinsdag 4 februari – alsnog een architect in de arm genomen en opdracht gegeven te onderzoeken of de bouw van een school nabij de Belterlaan, mogelijk is. Dus tóch weer op de sportvelden ! Alleen al uw volhardendheid in deze benadert de woorden: “rechtlijnig denken”. Voorts heeft u tijdens de bijeenkomst toegegeven, pas na vragen uit de raad, dat u wel degelijk lid bent van de stuurgroep waarvan eveneens het schoolbestuur deel uitmaakt. Je zou je als buitenstaander derhalve kunnen gaan afvragen in hoeverre deze stuurgroep dan nog onafhankelijk is en daarnaar ook beslissingen kan nemen. U zegt ja, maar uw weifelende presentatie en antwoorden hierover doet en doen ernstige twijfels ontstaan.

  N.m.m. heeft u voldoende stof om zich af te vragen of u op de goede weg bent. Voldoende of dit de wijze is om als leidinggevende de totale bevolking van Hollands Kroon te bespelen en dwangmatig buiten spel te zetten waarbij het woord – nogmaals – burgerparticipatie volgens het college een hot item behoort te zijn ! 

  Ondergetekende, de vele commentaren in de media gelezen hebbende en naar ik wel mag veronderstellen, de gehele bevolking van Hollands Koon, twijfelt aan dat streven zeer sterk.

  Nogtans wil ik dan tóch nog enkele positieve zaken meegeven waarmee u wellicht, uiteraard met inachtneming van burgerparticipatie, in goed overleg met belanghebbenden dus, uw voordeel kunt doen.

  Het Waddenfonds biedt u geldelijke bijdragen om de - destijds voor Wieringen (en Texel) - tuunwalletjes van weleer her en der opnieuw aan te leggen. Deze waren een kenmerkend en uniek onderdeel van het Wieringer landschap maar zijn tijdens de ruilverkavelingen in 1947 helaas volledig verdwenen. Zie hiervoor de (kennelijk privé) aangelegde tuunwalletjes te Nooderbuurt die aangeven hoe Wieringen er in werkelijkheid landschappelijk uitzag zoals Texel nu. Wieringen maakt onderdeel uit van het gebied dat voor financiele ondersteuning in aanmerking komt. Dan is er nog de z.g. Boerenlandpadregeling 2013-2016 bedoeld voor agrariers om hun land open te stellen voor wandelaars tegen een vergoeding per strekkende meter. E.e.a. lijkt mij een uitgelezen kans om van Wieringen weer een echt wandeleiland te maken. Een status die het verdient.

   Sam Kooij
   Den Burg

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Zoals overal in Nederland hebben politici hun eigen agenda en vaak ook nog een dubbele agenda.
  Dat is in Hollands Kroon, voorheen Anna Paulowna helaas niet anders en hebben de diverse gemeentebesturen aangetoond schijt (vergeef me het woord schijt, maar dat is het enige wat past bij dergelijke politici) aan de burger te hebben en daar zal in deze boerengemeente waarschijnlijk geen verandering in komen, hoe goed de burgers ook "meedenken".

  Een reactie posten