Antwoorden Provincie op PVV-vragen Windplan Wieringermeer

Datum:
 • vrijdag 21 februari 2014
 • in
 • Categorie:
 • Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV), inzake “geen draagvlak voor windpark Wieringermeer”.


  Inleiding:
  Naar aanleiding van de beantwoording van de vrageni inzake verevening voor gemeenten met betrekking tot windmolens door Minister Kamp van Economische Zaken op 16 januari 2014 heeft de PVV fractie Noord-Holland meerdere vragen gesteld over het betrekken van de inwoners/omwonenden in het windplan Wieringermeer. Zoals in onderstaand citaat van Minister Kamp zou moeten blijken dat omwonenden de gelegenheid hebben om mee te praten en beslissen over de uitvoering van windenergieprojecten die onder de RCR gelden. Het windplan Wieringermeer is een RCR project en derhalve zijn de antwoorden van Minister Kamp van toepassing.

  Antwoord Minister Kamp op Kamervragen 16 januari 2014: “Om de doelstelling van 6000 MW windenergie te behalen is het essentieel dat tijdig voldoende ruimtelijke inpassingsplannen worden vastgesteld. Om dat op een bestuurlijk verantwoorde en zorgvuldige manier te doen is van belang om bij windprojecten de omgeving te betrekken. Door middel van (plan)participatie wordt gelegenheid geboden tot overleg tussen verschillende betrokken partijen en wordt de omgeving betrokken bij het planproces.” In het beleidsstuk ‘Plan van aanpak Windpark Wieringermeer’, gepubliceerd door de gemeente Hollands Kroon, staat een opsomming van stuurgroepen en werkgroepenii. Hieruit blijkt dat “geen enkele” bewoner en/of belangenvereniging is vertegenwoordigd.

  Daarnaast is ons via diverse media ten gehore gekomen dat het draagvlak voor windenergie in de Wieringermeer bij vele inwoners ontbreekt. In het beleidsstuk ‘Plan van aanpak Windpark Wieringermeer’iii is een duidelijke voorwaarde gesteld t.a.v. het draagvlak. Op blz. 18 staat: “de voorwaarde is dat het draagvlak onder omwonenden stabiel blijft. Hiervoor zijn regelmatige dialoog met de omgeving, en een goede inspraakregeling (van de RCR) een vereiste. Communicatie-/participatieplan voorziet hierin.”
  De PVV Noord-Holland is van mening dat het uitgeholde draagvlak niet genegeerd mag worden. Sterker, wij vragen ons af of het geformuleerde draagvlak, zoals het in meerdere beleidsstukken is omschreven, wel een realistisch beeld geeft van de werkelijkheid of dat er sprake is van “wishfull thinking”.


  Vraag 1:
  Is het College bekend met o.a. de website http://wieringermeer.geenwindturbines.nl/ en de
  onlangs gehouden acties tegen de komst van het windpark Wieringermeer van omwonenden op
  zaterdag 11 januari jl. zoals o.a. beschreven in de krantenartikelen ‘Medemblik tegen
  windturbines’ en ‘Niet wonen tussen twee rijen windmolens’ uit het Noordhollands Dagblad (van
  respectievelijk 14-01-2014 en 13-01-2014)?

  Antwoord 1:
  Ja.

  Vraag 2:
  Aangezien het College altijd te kennen geeft naar de bezwaren van de omwonenden te luisteren,
  waarom worden dan de maar liefst 230 pagina’s aan bezwaren (zienswijzen ‘windpark
  Wieringermeer’) en de eerder gehouden acties niet gehonoreerd en gehoord en blijft het College
  stug doorgaan met de plannen voor het windpark Wieringermeer?
  Antwoord 2:
  De door u genoemde zienswijzen op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark
  Wieringermeer, die wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische
  Zaken, worden meegenomen in een Nota van Beantwoording. Deze is in voorbereiding en wordt
  door de Minister betrokken in de besluitvorming.

  Vraag 3:
  Is het College met de PVV van mening dat de omwonenden veel te weinig worden gehoord en
  nauwelijks een rol spelen in de besluitvorming omtrent het windpark Wieringermeer en dat dit
  ook niet conform de beantwoording van minister Kamp wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 3:
  Nee. In de samenwerking met de ministers van EZ en I&M, de gemeente Hollands Kroon en initiatiefnemer Windkracht Wieringermeer benadrukken wij doorlopend het belang van dialoog met omwonenden, die verder gaat dan de formele inspraakmomenten in de ruimtelijke procedure. De signalen over het draagvlak onder omwonenden van windpark Wieringermeer ondersteunen ons pleidooi voor het aangaan van de dialoog met omwonenden.

  Vraag 4:
  Kan het College aangeven op welke wijze omwonenden worden betrokken en op de hoogte worden gehouden m.b.t. de besluitvorming omtrent het windpark Wieringermeer? Graag een gemotiveerd antwoord.
  Antwoord 4:
  Omwonenden en overige belanghebbenden worden door het bevoegd gezag – de Minister van EZ – geïnformeerd over de ruimtelijke procedure voor windpark Wieringermeer door openbare kennisgeving in lokale media, formele bekendmaking in de Staatscourant en via de site van Bureau Energieprojecten http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-wieringermeer dat in opdracht van de Minister van EZ de procedure begeleidt. Daarnaast kunnen zij zich informeren over de voortgang en het planproces via de site van initiatiefnemer Windkracht Wieringermeer www.windparkwieringmeer.nl en abonneren op een digitale nieuwsbrief. Voorafgaand aan besluiten in de ruimtelijke procedure worden stukken ter inzage gelegd en worden openbare informatieavonden georganiseerd in het plangebied. Daarnaast houdt Windkracht Wieringermeer regelmatig gesprekken met omwonenden en andere belanghebbenden tijdens overleg met dorpsraden.

  Vraag 5:
  In het ‘Plan van aanpak windpark Wieringermeer’ van het College van B&W namens de gemeente Hollands Kroon wordt de samenstelling van de stuurgroep weergegeven (op blz. 35). Kan het College aangegeven waarom er geen enkele belangengroep of organisatie voor de omwonenden zitting heeft in deze stuurgroep? Of heeft de provincie hier geen invloed op? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 5:
  De stuurgroep windpark Wieringermeer is samengesteld uit partijen die deel uitmaken van de Green Deal windplan Wieringermeer, dit zijn de initiatiefnemers en de overheden. De stuurgroep stuurt op een zorgvuldige voorbereiding en voortgang van de ruimtelijke procedure en op de uitvoering van afspraken met betrekking tot de communicatie en de participatie van omwonenden. Belangenorganisaties of omwonenden hebben geen zitting in deze stuurgroep. Wij staan op het standpunt dat de integrale afweging van de belangen van alle omwonenden en belangenorganisaties voldoende geborgd moet zijn. De uitgebreide en openbare ruimtelijke procedure voor het windpark is hiervoor het kader.

  Vraag 6:
  Is het College met de PVV van mening dat “elke besluitvorming” omtrent het windpark Wieringermeer volledig openbaar dient te zijn? Zo ja, waarom worden sommige zaken dan nog steeds achter gesloten deuren besloten? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord 6:
  Ja, voor zover het gaat om de ruimtelijke procedure voor windpark Wieringermeer. Immers dit is waar de belangen van omwonenden worden geraakt.
  Besluitvorming die betrekking heeft op bijvoorbeeld investeringen door private partijen is in beginsel niet openbaar omdat het gaat om financiële en economische gegevens van bedrijven die hierdoor onevenredig bevoor- of benadeeld zouden kunnen worden.

  i Beantwoording vragen inzake verevening voor gemeenten met betrekking tot windmolens: http://wieringermeer.geenwindturbines.nl/wp-content/uploads/2013/11/beantwoording-kamervragen-verevening-voor-gemeenten-met-betrekking-tot-windmolens1.pdf

  ii Stuurgroep Windplan Wieringermeer: http://wieringermeer.geenwindturbines.nl/wp-content/uploads/2013/11/Stuurgroep-Werkgroep-Windplan-Wieringermeer.pdf

  iii Plan van aanpak Windpark Wieringermeer’: http://www.hollandskroon.nl/document.php?m=11&fileid=28313&f=48e87f35456ad947ac49cc8e0a9d304d&attachment=1&a=257
  ivArtikel - Actiegroep tegen nog meer 200m hoge windturbines grens Medemblik - Wieringermeer: http://www.medemblikactueel.nl/actiegroep-tegen-nog-meer-200m-hoge-windturbines-grens-medemblik-wieringermeer/

  v Artikel – Niet wonen tussen twee rijen windmolens: http://www.stichting-jas.nl/2014/01/niet-wonen-tussen-twee-rijen-molens.html

  vi Zienswijzen op conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer, Ministerie van Economische Zaken: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Inspraakbundel%20Wieringermeer%20def.pdf


  Prov. N-H
  0 reacties :

  Een reactie posten