Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten ter inzage

Datum:
 • dinsdag 21 mei 2013
 • in
 • REGIO - Betere huisvesting van arbeidsmigranten.
  Dat staat centraal in de regionale Kadernota De Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop. In de kadernota wordt invulling gegeven aan nieuw beleid rond faciliteren van meer en betere huisvesting van arbeidsmigranten.

  De kadernota ligt van 29 mei 2013 tot en met 25 juni 2013 ter inzage in de gemeentehuizen van Den Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Schagen. Dit zijn de vier gemeenten die zich in juni 2012 aansloten bij Kompas Noordkop, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten.

  De Kadernota geeft in grote lijnen aan welke kant de deelnemende gemeenten op willen qua beleid. Dat kan straks als toetsingskader voor de gemeenten kan dienen.
  Ook geeft de kadernota een duidelijk beeld welke type huisvestingsvormen op welke type locaties al dan niet wenselijk zijn.

  Dat betekent meer duidelijkheid voor huisvesters en werkgevers. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers, uitzendbureaus en woningcorporaties om te voorzien in voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.

  De gemeenten hebben hierin slechts een kaderstellende rol.

  Positief 

  Een ontwerp van de kadernota kwam 11 april dit jaar aan bod tijdens een speciale werkconferentie. Toen waren er over het algemeen positieve reacties. De ontwerp-regionale kadernota is in overeenstemming met provinciaal beleid.

  Vervolg 
  Na de inspraakprocedure worden de inspraakreacties verwerkt in een nota van reacties. Vervolgens wordt de regionale kadernota eind augustus 2013 ter instemming aan de colleges van de Noordkopgemeenten voorgelegd. Daarin wordt voorgesteld om de nota ter vaststelling aan de verschillende gemeenteraden voor te leggen. Het streven is dat de gemeenteraden oktober dit jaar een besluit nemen over de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten.

  De vier gemeenten binnen de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Schagen) sloten in 2012 aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten, dat sinds 2009 draait in West-Friesland.

  Vanaf februari dit jaar zijn er in de Noordkop controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo´n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo´n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra. 

  HK

  0 reacties :

  Een reactie posten