Het begrotingsalternatief voor Hollands Kroon

Datum:
 • woensdag 24 oktober 2012
 • in
 • Categorie: , ,
 • (Ingezonden door LADA, Peter Couwenhoven)

  HOLLANDS KROON Het begrotingsalternatief voor Hollands Kroon. Meer oog voor de leefbaarheid in de kernen, solidair met burgers en verenigingen en een sluitende begroting   Nu de economisch zware jaren ook in Hollands Kroon voelbaar worden is het belangrijk dat de raad van Hollands Kroon de goede keuzes maakt. Dat is extra lastig omdat er nog veel risico’s zijn en het beleid voor een aantal belangrijke zaken nog niet is vastgesteld. 

  In de ogen van LADA kan het eerlijker en socialer. Juist nu is het belangrijk dat de burger ervaart dat het bestuur zich solidair opstelt. 

  Dat betekent dat de lastenverzwaring tot een minimum moet worden beperkt en de oplossing vooral worden gezocht in eerlijk verdelen . 

  Het vitale hart van de gemeenschap zit in de vele verenigingen. Sport, cultuur, onze jeugd en de mensen die extra steun en aandacht nodig hebben. Daar moet het om gaan. 

  LADA pleit voor het benoemen van de kernwaarden. Die moeten benoemd worden en verdedigd, ook als het ons even niet meer zo voor de wind gaat. 

  LADA gaat voor een nieuw “wij gevoel”: burgers en bestuur, burgers onderling. Ook in de politiek komt het aan op werken, schouder aan schouder, vertrouwen hebben in elkaar. 

  LADA werkt nauw samen met andere lokale partijen: met de Senioren HK, Progressief Wieringermeer, Partij Vrije Liberalen en ook Groen Links. 

  Waar we uit zullen komen merken we werkende voort. 

  Op dit moment scharen we ons gezamenlijk achter de volgende wijzigingen voor de begroting 2013. 
  Ook zullen we aandringen op meer beleid. Eerst beleid, daarna begroten. 

  Zo nodig zullen we op 25 oktober a.s. moties indienen. 

  Begrotingswijzigingen 2013 

  Amendement moties (*) voorbereiden 

  Waar willen we meer geld instoppen? Effect 2013  (effect 2014 e.v.)
  1:  Openhouden van servicepunten, ook na 2013 0,-(*) 26.000,-
  2:  Afzien van pacht/huur kermissen 15.000,-15.000,-
  3: (gedeeltelijk) in stand houden van de subsidies van bijlage 8:(verenigingen etc.)300.000,-(*) beleid !!,-
  4:Fonds bijzondere bijstand/ leefbaarheid jeugd25.000,-(*) 25.000,-
  5:bibliotheken “nieuwe stijl” in 4 ontmoetingsruimten20.000,-(*) beleid!!,-
  Totaal extra verhogingen360.000,-n.v.t.
    
  Waar willen we dat vandaan halen? 

  A:Projectplan: ”snippergroen/ overhoekjes” 100.000,- (*) beleid!!,-
  B: Arbeidsmigranten/ toeristenbelasting MOElanders800.000,-(*) beleid!!,-
  C:Hst.0 implementatie burgerparticipatie25.000,-(*) beleid!!,-
  D: Versoberen communicatie en representatie  40.000,-  40.000,-
  F: Personeel/ inhuur: niet vervangen/ natuurlijk verloop per 1/1 50.000,-  60.000,-  
  G:Versoberen meerjarenbeleidsplan Brandweer/ transitieakkoord25.000,-(*) 25.000,-
  H:Marktconform maken eigen bijdrage Peuterspeelzalen25.000,-25.000,-
  I:Aanpassen inrichting/ dekkend maken commissie welstand112.500,-112.500,-
  J:Extra bezuinigingen RUD (-10%)SHK volgt P.M.
  K:Provinciale bijdrageSHK volgt P.M.
  L:Verlaging opleidingskostenSHK volgt P.M.
  Extra inkomsten:1.167.500,-

  Het saldo van dit amendement voor 2013: € 807.500,- 

  Begroot: “eenmalige onttrekking uit de reserve” was: € 682.318,- en wordt een overschot van € 125.182,- Hiermee wordt weer voldaan aan het gestelde in de strategische visie. 

  Wat betekent dit voor de jaren 2014 e.v.? Hiervoor dient eerst beleid vastgesteld te worden. 

  Toelichting :”Waar willen we meer geld in stoppen?” 

  Ad1: Wij pleiten voor handhaven van de decentrale servicepunten zolang dat in een behoefte voorziet. Centraliseren van servicepunten is milieuonvriendelijk en verlegt tijd en kosten naar de burger (reistijd en –geld). Het doet afbreuk aan fusiebeloften en vraagt om nieuwe investeringen: 
  Huur van extra balieruimte in Anna Paulowna. 
  Deze extra kosten zijn niet meegenomen in bovenstaand schema, ook niet in de begroting. 
  Het ombouwen van een deel van de bibliotheek tot balie vergt al gauw 75.000,- aan extra huur. 

  Ad 2: behoud kermissen in kleine kernen is een leefbaarheidsbelang. Heffen versnelt het wegvallen dit evenement en is daarmee in strijd met leefbaarheidsuitspraken in de strategische visie 

  Ad 3: Beleid over sport en cultuur ontbreekt evenals kernwaardenbeleid. De ingreep nu is willekeurig en leidt tot onrechtvaardige verschillen. Tot de kernwaarden zal in ieder geval gerekend worden dat jeugd gebruik moet kunnen maken van bestaande culturele en sportieve faciliteiten. 

  Het ondersteunen van organisaties voor dit doel en/of individuele ondersteuning rekenen we tot ons instrumentarium. Een tweede pijler van de kernwaarden is de ondersteuning van organisaties die zich (mede) richten op het versterken van de sociale cohesie en/of doelgroepen in een achterstandspositie, alsmede organisaties die tot doel hebben de burgerparticipatie te bevorderen.(strategische visie) 

  Ad 4: Dit fonds (mogelijk van tijdelijke aard) is bedoeld om de financiële landing verantwoord te laten plaatsvinden. Het is belangrijk om burgers bewust te maken van de “kostprijs der dingen”. Eigen bijdragen en contributies op kostprijsbasis helpen daarbij. Als de kernwaarde participatie in het gedrang komt zal dit opgevangen moeten worden. Een beleidsplan is noodzakelijk. (opdracht/motie) 
  Ad 5: Het college zal bij de kopgroep bibliotheken moeten aandringen op een businessplan bibliotheken nieuwe stijl m.i.v. 2014. 4 vestigings-/inlooppunten met mogelijk service naar de kleinere kernenstaat op ons wensenlijstje. Ook de bibliotheek heeft te maken met niet beïnvloedbare posten. Hierover dient overleg te komen. M.n. huisvestingskosten en personeel komen hiervoor in aanmerking. (opdracht/motie)

  Toelichting: ”Waar willen we het vandaan halen?”

  Ad A: “grond voor leefbaarheid”. Snippergroen of “overhoekjes” vormen een stukje dood kapitaal (stille reserves). 
  De verkoop hiervan (=incidentele baten) kan benut worden om de ”big boom” enigszins op te vangen. Hiervoor kan op korte termijn beleid ontwikkeld worden. 
  Geoormerkt kopen wordt het sleutelwoord om in 3 jaar een flink deel te verkopen. 

  Beperking van de onderhoudslast wordt P.M. meegenomen. 

  Ad B: Werkgevers van arbeidsmigranten en de coalitie zullen de redelijkheid moeten gaan inzien van zowel de baten- als de kostenkant van deze maatschappelijke ontwikkeling. 
  Kompasactiviteiten zijn goed vanuit humane- en handhavingsredenen. Inzet moet zijn: inschrijving bij de GBA per 1-1-2013. 
  Haast is geboden anders zullen de kosten gehaald moeten bij de sector: Toeristenbelasting voor MOElanders. 

  Andere optie: meer toeleiding van autochtone werknemers kan leiden tot verlaging van posten ISD of bijstand. Het aanpassen van de verordening (wettigheid toetsen) moet tot de inkomsten leiden. 

  Ad C: Bevorderen van burgerparticipatie, heel belangrijk, staat of valt met “voelbare solidariteit” met de burger. Wij sober – jullie sober. Het maatschappelijk middenveld snapt dit al lang. Daarom kan het budget terug zonder de doelstelling te verzwakken. 

  Ad D: M.n. onderdeel representatie versoberen. 

  Ad F: Het automatisme van het op sterkte houden dient te vervallen. (regierol) Exacte opbrengst valt niet makkelijk te voorspellen. Regionale samenwerking kan soelaas bieden. 

  Ad G: Voor de hand liggende oplossing: uitsmeren van vervangingstermijnen en samenwerkingsafspraken. Ook hier: businessplan met taakstelling vragen (motie) 

  Ad H: Vergelijking met omliggende gemeenten: Schagen 55,- Den Helder 46,- tot 115,- inkomensafhankelijk Naarden 90,- Oegstgeest 124,- Hollands Kroon: 40,- tot 46,- gebaseerd op 2 dagdelen per week. Nadrukkelijk bewaken: compensatie voor minima vgl. Den Helder. 

  Een deel van de extra bezuiniging wordt in de pot voor individuele subsidies gestopt. Dit vanwege kernwaarde “voorkomen van ontwikkelingsachterstanden”. Politiek gesproken: “Het kan eerlijker”. Bestaan en gebruik van bijzondere bijstand nadrukkelijker uitdragen. 

  Ad I: Welstandscommissie: Hier lijkt sprake van een typefout. Kostprijsbeginsel toepassen. Mogelijk verordening aanpassen. 

  De posten J, K en L wachten nog op nader onderzoek. Aanvullende informatie over de oppervlakte 
  snippergroen wordt verwacht van technische vragen HK. 

  0 reacties :

  Een reactie posten