Water, wind, zon en kennis als fundament

Datum:
 • maandag 2 juli 2012
 • in
 • 2 juli 2012 - Alkmaar  -  Noord-Holland Noord mikt op duurzame energiesector als nieuwe banenmotor 

  DOOR ROEL VAN LEEUWEN
  Duurzame energie heeft de toekomst en de regio Noord-Holland Noord beschikt over voldoende water, wind, zon en kennis om hier een slaatje uit te slaan. Onlangs werd de Energy Board opgericht. Maar wie zijn de leden van de Energy Board en wat gaat deze club precies doen?
  Tien vragen en tien antwoorden.
  1. Wat is de Energy Board?
  De Energy Board is een club die op initiatief van de provincie Noord-Holland in het leven is geroepen om activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie te versnellen. Het doel van de Energy Board is versterking van de regionale economie.
  2. Wie hebben er zitting in de Energy Board?
  Gedeputeerde Jaap Bon van de provincie is voorzitter van de club. Verder hebben er in de Energy Board personen op persoonlijke titel zitting genomen die worden gezien als aansprekende vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen die werkzaam zijn op het terrein van duurzame energie.
  3. Maar wat gaan deze mannen allemaal doen?
  De Energy Board heeft als taak om thema’s te agenderen en kansrijke projecten te identificeren en te ondersteunen. Verder zal de club proberen partijen met elkaar te verbinden, onder meer door bijeenkomsten te organiseren.
  4. Wat zjjn de belangrijkste speerpunten van de Energy Board?
  Er moeten keuzes gemaakt worden daarom focust de Energy Board zich in eerste instantie op wind op zee, biomassavergassing, gebouwde omgeving en zonne-energie. Hiervoor is gekozen omdat er op deze terreinen al een sterk fundament ligt in Noord-Holland Noord. In de regio zijn al toonaangevende bedrijven en instellingen actief.
  5. Waar liggen de kansen voor windenergie?
  In Europa neemt het aantal windmolens de komende decennia fors toe (vooral op zee). Nederland heeft de ambitie om in tot 2020 6000 megawatt op zee te realiseren en voor de gehele Noordzee is door de betrokken landen een ambitie van 33.000 megawatt geformuleerd. Dit schept naar verwachting 20.000 tot 22.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor Nederland, waarvan een flink deel voor Noord-Holland.
  6. Waarom is biomassavergassing kansrijk?
  Nederland heeft een lange traditie als gasproducent en we beschikken hier niet alleen over kennis maar ook over een geschikte infrastructuur. ECN, Taqa Energy en HVC gaan samen experimenteren met de doorontwikkeling en de exploitatie van biomassavergassing.
  7. En waarom de bouw?
  Niet alleen is de bouwsector een belangrijke economische pijler in Noord-Holland Noord, er zijn ook veel partijen bezig met het vinden van duurzame oplossingen waarmee energie kan worden bespaard en woningen kunnen worden verbeterd.
  8. Zonnepanelen worden toch in China gemaakt?
  Dat klopt, maar de techniek is grotendeels ontwikkeld in Nederland. ECN is een van de leidende partijen in de ontwikkeling van nieuwe technologie voor zonnecellen.
  9. Hebben we genoeg mensen voor de banen die moeten gaan ontstaan?
  Wil Noord-Holland Noord een succesvolle energieregio zijn dan is het kunnen aantrekken en behouden van talent enorm belangrijk. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs moet dan worden versterkt en er zullen meer nieuwe studenten moeten worden geworven voor technische opleidingen dit met het zicht op een baan in Noord-Holland Noord. 
  10. Waar kun je met ideeën voor projecten terecht?
  De Energy Board wordt ondersteund door een kleine uitvoeringsorganisatie, ook wel het aanjaagteam genoemd. Per thema is een ’aanjager’ actief die voor zijn thema aanspreekpunt is. Het aanjaagteam begeleidt initiatiefnemers bij projectvoorstellen.
  _______________________________________________________________
  ’Potentiele banenmotor ’
  Je kunt roepen dat in Noord-Holland Noord
  de snelwegen overgaan in enkelspoor en
  dat er een schreeuwend gebrek is aan
  goede opleidingsmogelijkheden. Maar achter
   de wolken schijnt de zon: De duurzame
  energiesector heeft immers de potentle om
  uit te groeien tot een banenmotor van belang.
  Bron: NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten