Hollands Kroon : Antwoorden op PvdA-vragen over ZAP

Datum:
 • maandag 5 december 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - College heeft geantwoord op vragen PvdA over uitbreiding ZAP  1. Waarom heeft het college besloten om - ondanks de ongunstige locatie voor omwonenden in de dorpskern - vergunning te verlenen?  

  Sinds medio 2007 zijn er gesprekken gevoerd en verzoeken gedaan bij de provincie om te komen tot verplaatsing van Z.A.P. naar een nieuwe bedrijfslocatie aan de Kerkweg in Anna Paulowna. Dit jarenlange traject is vruchteloos gebleken en uiteindelijk is besloten de inspanningen tot verplaatsing naar de Kerkweg te staken. Z.A.P. heeft een aanvraag gedaan voor vergunningverlening  voor uitbreiding op de huidige bedrijfslocatie in Van Ewijcksluis.

  2. Bent u met ons eens dat verplaatsing naar een terrein buiten het dorp veel wenselijker is?  

  Het bedrijf is van oudsher gevestigd in Van Ewijcksluis. Doorgroei en ontwikkeling op een bestaande situatie is altijd een andere opgave dan op een nieuwe locatie, zowel ruimtelijk gezien als voor de bedrijfsvoering. Bedrijfsverplaatsing bood wat dat betreft kansen, maar was niet een primaire drijfveer. Gezien de door de gemeente geleverde inspanningen in de richting van de provincie om Z.A.P. te verplaatsen naar de locatie Kerkweg is de conclusie gerechtvaardigd dat ook wij dit als positieve ontwikkeling hebben gezien. Deze  inspanningen hebben echter geen resultaat gehad..  

  3. Welke concrete initiatieven heeft het college genomen om tot een andere locatiekeuze te komen?  

  Het traject is beschreven in de memo die wij vandaag aan de raad hebben aangeboden.

  4. Heeft u een (nieuwe) poging gedaan om Z.A.P. alsnog te bewegen om naar een industrieterrein te  verhuizen?  

  Over verplaatsing naar een bedrijventerrein is wel gesproken met de Z.A.P.. Het bedrijf heeft in deze overleggen te kennen gegeven dat verplaatsing naar een bedrijventerrein geen optie is.

  5. Bent u opnieuw in gesprek gegaan met de provincie?  

  Zie onze reactie op vraag 1.

  6. Kunt u duidelijk maken of u alles op alles heeft gezet om de provincie ervan te overtuigen dat de Kerkweg een betere locatie is voor een bedrijf met dergelijke activiteiten en van deze omvang?  

  Vanaf 2007 is er regelmatig overleg over dit initiatief geweest. In 2014 is besloten onze inzet tot verplaatsing te staken toen van de kant van de provincie definitief duidelijk werd gemaakt dat een verplaatsing geen kans van slagen zou hebben.

  7. Vindt het college dat het bedrijfsbelang boven het belang van de inwoners, boven de verkeersveiligheid, boven de esthetische, cultuurhistorische en toeristische waarden gaat? 

  In de algehele afweging tot het verlenen van de vergunning zijn deze punten uiteraard meegenomen. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de bij de aanvraag omgevingsvergunning behorende  ruimtelijke onderbouwing.


  __________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten