’Een grotere windmolen? Verrassing!’

Datum:
 • donderdag 31 maart 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Nieuwe Niedorp - ,,De ge­meen­te Hollands Kroon   moet er voor de be­wo­ners zijn, maar ze kie­zen de kant van de wind­mo­len­ex­ploi­tan­ten. Wij mo­gen be­ta­len, maar heb­ben niets in de melk te brok­ke­len.’’
  Lydia Jasper  Toen Wim Luiken uit Nieuwe Niedorp bij toeval vernam dat de buurman van plan is een nieuwe windmolen aan de Terdiek neer te zetten, verschoot hij ervan. Niet weer.

  Wim (55) en Caro­lien (51) wo­nen al zo’n ne­gen jaar aan de Ter­diek. In een mooi huis dat ze heb­ben la­ten aan­pas­sen voor hun ge­han­di­cap­te doch­ter Me­rel (13). Ook de be­drijfs­ruim­te is er te vin­den.

  ,,Toen we hier kwa­men, ston­den er al twee wind­mo­lens'', zegt Wim Lui­ken. ,,Een­tje ach­ter bij num­mer 23. En we ke­ken uit op die van num­mer 16. Ach, ik dacht ’die gaan wel een keer weg’. Die ach­ter het huis za­gen we niet, een en­ke­le keer een klein beet­je slag­scha­duw. We had­den na­ge­noeg geen last.’’

  Schuur­deur

  Zo’n drie jaar ge­le­den werd de fa­mi­lie ver­rast toen de wind­mo­len ach­ter het huis werd ver­van­gen. ,,Door een gro­ter exem­plaar. We er­va­ren sinds­dien on­der an­de­re ste­vi­ge ge­luids­over­last. Wan­neer de wind ver­keerd staat, krijg ik de schuur­deur niet meer open als die mo­len draait. Kla­gen bij de RUD (Re­gi­o­na­le Uit­voe­rings­dienst Noord-Hol­land Noord) heb­ben we re­gel­ma­tig ge­daan, maar ze doen me­tin­gen in het wei­land in plaats van hier op mijn erf.’’

  _____________________________________________

  Vergunning

  Volgens Hollands Kroon heeft de bestaande turbine een
  ashoogte van 50 meter en een rotordiameter van 44 
  meter. De nieuwe is even lang maar met een rotordiameter
   van 48 meter. Er is 6 maart een nieuwe 
  omgevingsvergunning aangevraagd.

  _____________________________________________

  Het steekt hem en zijn vrouw dat ze toen niets van de ver­gun­ning wis­ten. ,,Toen we er ach­ter­kwa­men, was het te laat om be­zwaar te ma­ken. Pre­cies het­zelf­de ge­beurt nu aan de over­kant. Het was puur toe­val dat mijn vrouw op de web­si­te keek. Ze had een voor­ge­voel. Vroe­ger ston­den de aan­vra­gen en ver­gun­nin­gen in een ad­ver­ten­tie van de ge­meen­te. Dan wist je waar je aan toe was. Er wordt nu niets meer ge­com­mu­ni­ceerd.’’  Hij be­looft te strij­den te­gen een nieu­we wind­mo­len. Be­zwaar te ma­ken waar hij maar kan. Tot aan de Raad van Sta­te aan toe. ,,De ge­meen­te moet er voor de be­wo­ners zijn, maar ze kie­zen de kant van de wind­mo­len­ex­ploi­tan­ten. Wij mo­gen be­ta­len, maar heb­ben niets in de melk te brok­ke­len.’’ Hij zegt niet te­gen wind­mo­lens te zijn. ,,Maar ze ho­ren niet in deze om­ge­ving.’’

  NHD


  1 reacties :

  Dekker zei

  Geluidsmetingen laten verrichten door de RUD is net zo zinloos als water naar de zee dragen. Veel corrupter als de medewerkers van de RUD kan haast niet, ze verraden hun eigen moeder nog als er een promotietje voor ze in zit.

  Een reactie posten