PVV krijgt antwoord op-vragen over misbruik Rijkscoördinatieregeling

Datum:
 • woensdag 16 september 2015
 • in
 • Categorie:
 • Haarlem - Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over misbruik Rijkscoördinatieregeling bij windturbineprojecten Noord-Holland


  Inleiding: 

  In het artikel “Schokkende uitspraken hoge ambtenaar Kamp zijn stiekem opgenomen” van 25 juni op de website van RTV Noord, komt uit geheime opnamen van actiegroepen Storm Meedoen en Tegenwind N33 van een gesprek met een woordvoerder van minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken over een aan te leggen windpark bij Meeden (Groningen), naar voren dat de Rijkscoördinatieregeling bewust wordt gebruikt om dingen tegen de zin van mensen door te drukken.

  De woordvoerder zegt letterlijk: “Nu ga ik iets heel bots zeggen wat jullie niet willen horen, maar wel de achterliggende gedachte is. Die Rijkscoördinatieregeling (waar ik de projectleider van ben en waar de overheid, het Rijk, de baas van is), die is er gekomen om dingen tegen de zin van mensen door te drukken. Het feit dat er geen draagvlak is, is eigenlijk het bewijs dat die Rijkscoördinatieregeling nodig is.”

  Hoewel deze zaak in Groningen speelt, vraagt de Partij voor de Vrijheid zich af of dit ook de afgelopen Collegeperiode in Noord-Holland is gebeurd of momenteel gaande is met betrekking tot windturbineprojecten. Reden daarvoor is een brief op 25 juni 2015 van de Stichting Windmolenklachten aan de Tweede Kamer, waarin de stichting aangeeft uit de omgevingsraad van het windplan Wieringermeer te stappen, waar ook de Rijkscoördinatieregelen van kracht is. De stichting zou tot dit besluit zijn gekomen, omdat er o.a. nauwelijks ruimte tot discussie was en veel aanbevelingen, zoals beperking van overlast, inspraak en compensatie voor omwonenden, werden afgedaan als niet relevant


  Vraag 1: 

  Bent u bekend met het artikel van RTV Noord2 en de brief van Stichting Windmolenklachten? (zie bijlage). 1 http://www.rtvnoord.nl/mobiel/i/index.asp?p=150778 2 http://www.rtvnoord.nl/mobiel/i/index.asp?p=150778 2015 62 3

  Antwoord 1:

  Ja.

  Vraag 2: 

  Deelt u de mening dat de Rijkscoördinatieregeling nooit misbruikt mag worden om projecten tegen de zin van bewoners door te drukken, aangezien dat de rechten van burgers beperkt en het vertrouwen in de democratische rechtstaat ernstig beschadigt? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 2: 

  Ja, wij staan op het standpunt dat een wettelijke regeling niet mag worden misbruikt. Echter, de Rijkscoördinatieregeling (RCR) is een juridisch instrument dat binnen de wettelijke kaders op de juiste wijze door de Minister kan worden toegepast op onder meer windenergie projecten. De afweging om dit instrument toe te passen en de wijze waarop burgers hierin worden betrokken ligt bij de Minister, die hierover verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer. Bijgaand de Kamerbrief van 17 augustus jl. waarin minister Kamp reageert op de uitspraken van de ambtenaar van het ministerie van EZ.

  Vraag 3:

  Zijn er de afgelopen 4 jaar in Noord-Holland, behalve windplan Wieringermeer, nog meer windturbineprojecten geweest, waarbij de Rijkscoördinatieregeling is toegepast en/of zijn er momenteel andere windturbineprojecten waarbij dit gebeurt of moet gaan gebeuren? Zo ja, graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 3: 

  Nee.

  Vraag 4: 

  Kunt u aangeven op welke wijze is gecommuniceerd bij dergelijke projecten met relevante bewoners en/of bewonersorganisaties en wat met hun eventuele kritiekpunten is gedaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 4:

  Vanuit het Rijk en de initiatiefnemers zijn de volgende acties ondernomen. Omwonenden van windpark Wieringermeer zijn betrokken door middel van informatieavonden voorafgaand aan en tijdens de m.e.r.-procedure, diverse windweekends met informatieve, educatieve en culturele activiteiten en discussie, een veldbezoek aan windpark Amalia in de provincie Flevoland, de instelling van een omgevingsraad en door de inzet van een website met digitale nieuwsbrief, huis- aan huisbrieven, informatie in regionale bladen en de inzet van een 3-D model. Kritiekpunten van omwonenden zijn onderzocht en voor zover mogelijk ter harte genomen en meegewogen in de besluitvorming.

  Vraag 5: 

  Kunt u aangeven welke activiteiten het College heeft ondernomen bij dergelijke projecten om het gebruik van de Rijkscoördinatieregeling te ontmoedigen? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Antwoord 5:

  De inzet van de RCR op windpark Wieringermeer volgt uit de Elektriciteitswet en hebben wij niet ontmoedigd. In algemene zin hebben wij in IPO-verband in onderhandelingen over de provinciale taakstelling aangegeven dat wij zelf de regie willen houden op realisatie van de 2015 62 4 opgave. In onze brief van 19 juni 2013 kenmerk 206857/206859 hebben wij uw Staten hierover geïnformeerd.

  Vraag 6: 

  In het Coalitieakkoord staat op blz. 42: “Het afnemende vertrouwen in de overheid trekken wij ons aan. Het provinciaal bestuur heeft de afgelopen periode sterk geïnvesteerd in meer transparantie en openheid. Wij zetten deze ingezette lijn voort.” Bent u bereid, mocht blijken dat de Rijkscoördinatieregeling ook in Noord-Holland is toegepast, in het kader van bovengenoemde citaat, en gezien het met schandalen gevulde verleden van het provinciaal bestuur en het maatschappelijk gevoelig liggende onderwerp van windturbines, u waar mogelijk hard te maken dat de Rijkscoördinatieregeling zo min mogelijk bij projecten in Noord-Holland wordt toegepast?

  Antwoord 6: 

  Toepassing van de RCR voor windprojecten in Noord-Holland is – behoudens windpark Wieringermeer en gelet op de taakstelling van 685,5 megawatt Wind op land in 2020 – niet aan de orde.


  Provincie N-H  0 reacties :

  Een reactie posten