Gebiedsgerichte aanpak van nieuwe windparken in Zuid en Oost Flevoland

Datum:
 • donderdag 2 april 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • De ontwikkeling van nieuwe windparken in Zuid en Oost Flevoland wordt gebiedsgericht aangepakt. De colleges van B&W van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde en Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben dit 31 maart besloten. Deze aanpak past volledig binnen het Flevolands beleid van saneren en opschalen en wordt ondersteund door het Rijk.

   1 april 2015  Voor nieuwe windparken zijn vier gebieden gedefinieerd: Noord, Zuid, Oost en West. Per gebied worden de voorwaarden waaronder windparken kunnen ontstaan, vastgelegd. Dit gaat bijvoorbeeld over vormen van financiële participatie en de sanering van bestaande molens. De gebiedsgerichte aanpak is een belangrijke stap vooruit om de provinciale taakstelling voor windenergie te realiseren. Ook is het de basis voor een Regioplan. 

  Draagvlak bij windverenigingen

  De windverenigingen in Zuid en Oost Flevoland zijn in achterliggende maanden verschillende malen geconsulteerd. Bij hen bestaat draagvlak voor de gebiedsgerichte aanpak. Nu dit besluit er ligt, kunnen overheden en windverenigingen samen maatwerkoplossingen zoeken voor concrete ontwikkelplannen. Dit maatwerk is nodig voor onderwerpen als financiële participatie, gebiedsgebonden bijdrage, invulling van de saneringsopgave en plaatsingszones. Per gebied kunnen nu verschillende invullingen ontstaan.

  Begrenzing per gebied wenselijk

  Aanvankelijk wilden de gezamenlijke overheden voor het totale gebied dezelfde keuzes maken. Een nadere bestudering echter wijst uit dat voor het bieden van voldoende economisch perspectief en het ontwikkelen van uitvoerbare plannen, een verdere begrenzing van gebieden wenselijk is. Per gebied kan één initiatiefnemer een voorstel voor een te ontwikkelen windpark indienen. Voor enkele windverenigingen betekent dit dat er nieuwe samenwerkingsverbanden nodig zijn. De verenigingen zijn inmiddels begonnen aan verkennende gesprekken in dit verband.

  Ontwerp Regioplan na de zomer

  De samenwerkende overheden leggen na de zomer een ontwerp-regioplan ter visie. Dit Regioplan krijgt de status van een structuurvisie, het biedt concrete kaders voor de ontwikkeling van nieuwe windparken. Eind 2015 kunnen Provinciale Staten en de gemeenteraden het definitieve Regioplan vaststellen.  0 reacties :

  Een reactie posten