Transformatorstation Kop van Noord-Holland naar Agriport

Datum:
 • woensdag 10 december 2014
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Haarlem - 3 december 2014 - Om het bestaande energienetwerk in de Kop van Noord-Holland ook in de toekomst robuust te houden, moet het worden versterkt en uitgebreid met een transformatorstation in de omgeving van Middenmeer. 


  De provincie is samen met TenneT, Liander en de gemeente Hollands Kroon, op zoek naar een locatie voor dat transformatorstation. Uit de Afwegingsnotitie Zoekgebieden Netuitbreiding Noord-Holland Noord, die op 2 december door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, blijkt dat de meest kansrijke plekken zich bevinden op het bedrijventerrein van Agriport.

  Om de netuitbreiding ruimtelijk mogelijk te maken zal de provincie een inpassingsplan (PIP) opstellen. In het voorjaar van 2014 stelden Gedeputeerde Staten een startnotitie vast waarin acht potentiële zoekgebieden bepaald werden. Van die acht locaties zijn er na de Afwegingsnotitie Zoekgebieden Netuitbreiding, nog twee over. De komende tijd wordt binnen de twee zoekgebieden op Agriport één locatie gezocht waarop het provinciaal inpassingsplan zich zal richten. Gedeputeerde Staten zullen het ontwerp inpassingsplan begin 2015 vaststellen en na vaststelling door Provinciale Staten, ter inzage leggen.

  Informatieavond 

  Op 16 december 2014 zal gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Tjeerd Talsma, het proces rondom het inpassingsplan toelichten op een informatieavond in het Van der Valk hotel Wieringermeer. Op deze avond is ook gelegenheid om in gesprek te gaan met TenneT en Liander en vragen te stellen over het 150/20 kV transformatorstation en de benodigde tracés voor de 150 kV kabelverbindingen naar de omliggende bestaande transformatorstations. De informatiebijeenkomst start om 19.00 uur. Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd.

  Meer informatie over de netuitbreiding staat elders op de website Prov. NH.


  Peeeerov. NH
  0 reacties :

  Een reactie posten