Door Henry Pool (Zuid-Afrika).

Beste meneer/mevrouw (2de Kamerlid)

Partij: XXX

Ik verneem van Op1 dat het kabinet, vlak voor hun vertrek, toch wil doorgaan met hun ‘stikstof’ plannen. Ik vraag u vriendelijk om deze dwaze plannen weg te stemmen.  Er is helemaal geen ‘stikstof’ crisis. Er is pas een crisis als de gezondheid van de mensen op het spel staat.

Ik heb u in mijn eerste e-mail, bij mijn stelling 2, gewezen op een belangrijke fout die het RIVM heeft gemaakt. Zij hebben nooit, aan het begin van het ‘stikstof’ probleem, een onderzoek gedaan naar de variatie in de natuurlijke ‘stikstof’ depositie. Met ‘stikstof’ doelt men op NOx + NH3. Vandaar dat zij in het Geuldal (Limburg) in 2017 minder ‘stikstof’ neerslag vonden dan in 2014. (Kijk voetnoot 2). Er wordt geen redelijke verklaring door het RIVM afgegeven voor de lagere resultaten in het Geuldal in 2016/2017 vergeleken met die van 2014. Het zal enige chemicus ook duidelijk zijn dat de stikstof uitstoot van alle boeren tezamen niet opweegt tegen de uitstoot van ‘stikstof’ van al het (aard)gas dat verbrandt wordt door huishoudens en fabrieken voor allerhande processen (o.a. brood bakken!), en al het verbranden van fossiele brandstoffen voor het vaar-, weg- en vlieg verkeer. Volgens de experts (d.i. ook mijn opinie) kunnen de boeren niet schuldig zijn aan meer dan 2,5%: ‘De huidige plannen om zogenoemde piekbelasters uit te kopen zullen de stikstofneerslag in Nederlandse natuurgebieden met hooguit 2,5 procent verlagen. Dat blijkt uit berekeningen die stikstofwetenschappers hebben gedaan op verzoek van de NOS.” Kijk: Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst (nos.nl)

Waarom dan de boeren in NL worden uitgezonderd om weggepest te worden is mij een raadsel. Het laat mij denken dat het eigenlijk allemaal gewoon gaat om hun grond. Ik waarschuw u: als de mest maatregelen doorgaan, stuurt dit wel aan op een echt menselijke en economische ramp.  Niet alleen voor de boeren maar ook voor de burgers.

1)      De ‘stikstof’ uitstoot is helemaal niet verstikkend. Stikstof oxiden en ammonia zijn belangrijke bouwstenen voor het leven. Het is essentieel voor de voortplanting van mens en dier. Erectie komt tot stand door NO (stikstofoxide). Erection – Wikipedia

2)      Voedsel en voedsel productie is een belangrijk onderdeel van het leven, en ons leven hangt er vanaf. Als er geen voedsel meer is, dan is er wel een crisis. Echt wel.

3)      Velen van u die daar in de kamer zitten hebben ouders die de honger winter van 1944 hebben overleefd doordat ze als kind van Holland naar de boeren in Friesland en Groningen werden gestuurd. (In Holland waren er toen alleen nog maar tulpen over om te eten. Weet u dat nog wel?)

4)      De kwaliteit van het Friese stamboek vee maar ook dat van het varkens vee in Nederland is beroemd over de wereld en er zijn een groot aantal producten die uniek en van groot economisch belang voor de hele wereld zijn.

5)      Volgens mijn informatie (kijk voetnoot 1: Wikipedia) zijn de normen voor stikstof uitstoot in Duitsland veel minder streng dan die in NL. Waarom is dat dan?

6)      Getuige de acties van de boeren in het verleden, ben ik bang dat zij het deze keer niet meer zullen pikken. Ik verwacht dat zij hun middelvinger zullen opsteken en die mest gewoon uitrijden waar het nodig is, op een tijd dat zij denken dat het het beste is. Hopelijk niet op de stoep bij uw voordeur.

U denkt misschien dat ik gewoon een ‘ontkenner’ van het probleem ben. Dat is niet zo. Ik heb hier ook gezien dat er indringer plantjes komen in de natuur gebieden die langs de autobaan liggen. Meer NOx + NH3 verhoogt de bio-diversiteit. Die nieuwe plantjes willen allemaal mee-eten aan het planten voedsel dat wij voor hun rond strooien. Wat men hier doet, is dat bosbouw /natuurbeheer gewoon op een bepaalde tijd een oproep doet voor vrijwilligers en omwonenden om de indringers in het natuur gebied te verwijderen. Aan het einde van die (werk) dag zitten we dan allemaal bij een pick-nick of barbecue en leren elkaar kennen. Zo kan het ook, toch?

Als u nog steeds niet zeker bent over uw stem, lees het boek van Arnout Jaspers, ‘De Stikstoffuik’.

Voetnoot 1: De stikstoffuik – Wikipedia

Voetnoot 2: Herstelstrategie Geuldal (natura2000.nl)


‘Voor deze gebiedsanalyse zijn de geactualiseerde depositie data afkomstig uit de AERIUS MONITOR 16L getoetst aan eerdere depositie data (AERIUS MONITOR 2016, 2015 EN 2014). Daaruit blijkt dat er nog steeds sprake is van een dalende depositietrend. Dit is geanalyseerd in tijd (2014 -2015 – 2020 – 2030) en afgezet tegen de afgesproken herstelmaatregelen. Op basis daarvan is het ecologisch oordeel in stand gebleven en hoeft het maatregelenpakket niet aangepast te worden.’ (merk op dat de datum van het report 2017 is….)

Hartelijke groet!

Henry Pool

Zuid-Afrika

***