Raadsvergadering Hollands Kroon donderdag 19 oktober

Datum:
 • woensdag 18 oktober 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - donderdag 19 oktober in De Verbinding 

  openbare raadsvergadering.

  Raad

  donderdag 19 oktober 2023

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. De vergadering wordt ook uitgezonden. U kunt de uitzending volgen via https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ en Regio Noordkop.  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. B.1

   Vanwege de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, de overvolle azc’s, de plicht voor opvang van Oekraïners en toenemende taakstelling voor het huisvesten van statushouders ontstaat een toenemende druk op de woningmarkt. Het gevolg is dat andere mensen langer moeten wachten voor zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het college wil daarom de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als eerste tijdelijke locatie voor het huisvesten van lokale spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. 
   De raad wordt gevraagd eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken, waarna het college een definitief besluit neemt.

  6. C
   Besluitvormend
  7. C.1
   Vaststellen agenda
  8. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  9. C.3

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   De besluitenlijst van 21 september 2023 vast te stellen.

  10. C.4

   < Het afdoeningsvoorstel volgt>

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   De lijst ingekomen stukken vast te stellen.

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Brief 23-09-26 gemeenten aan provincie over isolatieaanpak
   Memo raad 23-09-19 afsluiting Kooybrug
   Memo raad 23-09-19 afsluiting Kooybrug
   Memo raad 23-09-19 cultuureducatie pilot erfgoedcoach
   Memo raad 23-09-19 onherroepelijk bestemmingsplan Joods werkdorp
   Memo raad 23-09-19 rapportage Schulddienstverlening 2022
   Memo raad 23-09-19 Uitvoeringsprogramma SPV2030 Noord-Holland Noord
   Memo raad 23-09-26 obstakelverlichting
   Memo raad toekomst begraafplaatsen Hollands Kroon
  11. C.5

   Het elektriciteitsnetwerk heeft op veel plekken in de provincie Noord-Holland zijn maximale transportcapaciteit bereikt. Ook in onze regio. Bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet worden zo snel als mogelijk opgelost. De vervanging van het 50/10 kV onderstation aan de Zuiderdijkweg te Medemblik (grondgebied gemeente Hollands Kroon) door een 20/10 kV onderstation maakt onderdeel uit van de oplossing van knelpunten. 
   Het nieuwe station wordt naast het oude station gebouwd en het oude station wordt gesloopt als het nieuwe is gebouwd. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan en daarom moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn vier zienswijzen ingediend die leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:

   1. in te stemmen met de Nota Beantwoording Zienswijzen;
   2. het bestemmingsplan Onderstation Zuiderdijkweg Medemblik, conform de Nota Beantwoording Zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPLG2009hz031-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  12. C.6

   Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is (wettelijk) verplicht en bij een deel is het aan gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. Daarbij is het van belang dat raden dezelfde keuzes maken. Op basis van de keuzes van de raad moeten alle gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast. In Noord-Holland Noord is hiervoor een Plan van Aanpak vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   de kaders zoals verwoord op pagina 2 en 3 van het kaderstellend besluit implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord vast te stellen.

  13. C.7

   Het voorstel is om het Reglement van Orde te wijzigen om op een andere wijze invulling te geven aan het vergadermodel (BOB). Andere wijzigingen zien op het niet openbaar maken van ingekomen stukken, indien de inhoud daarvan herleidbaar is tot één of meer personen, regels omtrent geheimhouding en de ingangsdatum van wijzigingen in fracties.

   Besluit

   Voorgesteld besluit:
   het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Hollands Kroon 2024 vast te stellen

  14. C.8

   Vanwege de toestroom van vluchtelingen naar Nederland, de overvolle azc’s, de plicht voor opvang van Oekraïners en toenemende taakstelling voor het huisvesten van statushouders ontstaat een toenemende druk op de woningmarkt. Het gevolg is dat andere mensen langer moeten wachten voor zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het college wil daarom de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als eerste tijdelijke locatie voor het huisvesten van lokale spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders.
   De raad wordt gevraagd eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken, waarna het college een definitief besluit neemt.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college om de locatie Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als locatie voor tijdelijke huisvesting van spoedzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders.

  15. D
   Sluiting


  Hollands Kroon  0 reacties :

  Een reactie posten