Nieuw onderzoek toont Pfizers manipulatie van de goedkeuring van mRNA-vaccins aan: meer sterfgevallen onder gevaccineerden dan onder niet-gevaccineerden

Datum:
 • woensdag 6 september 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Vanaf het begin waren er altijd twijfels over de juistheid van de door Pfizer gepubliceerde gegevens.


  6-9-2023


  Begin 2021 was er al scherpe kritiek op de ontbrekende gegevens. In een artikel in het gerenommeerde British Medical Journal klaagde mederedacteur Peter Doshi over het gebrek aan belangrijke gegevens en een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. Er waren ook vroege veronderstellingen dat er aanzienlijk meer sterfgevallen waren onder de gevaccineerden dan onder de niet-gevaccineerden en dat Pfizer de gegevens had vervalst om goedkeuring te krijgen, schrijft Dr. Peter F. Mayer.

  Nu heeft een nieuwe analyse door Michels et al. ontdekt dat veel sterfgevallen in het COVID-19-vaccinproefprogramma van Pfizer-BioNTech pas werden gemeld na de afsluitdatum van de gegevens die werd gebruikt voor het opstellen van de factsheet die op 10 december 2020 werd beoordeeld door het FDA CBER Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC). Hierdoor werden sterftegegevens effectief buiten de goedkeuringsbeslissing onder het EER-mechanisme gehouden. Het vaccin had nooit goedgekeurd mogen worden.

  Het rapport van Michel suggereert dat Pfizer op de hoogte was van deze sterfgevallen en ijverig werkte aan de case report forms die binnenkwamen van de klinische onderzoekslocaties: “In veel van deze 38 gevallen ondersteunde de documentatie in de CRF de diagnose van de doodsoorzaak niet adequaat of kon de mogelijkheid van een cardiovasculaire gebeurtenis niet worden uitgesloten door autopsie. De veelvuldige communicatie tussen de artsen van Pfizer/BioNTech en de medische staf van de onderzoekslocaties blijkt duidelijk uit de CRF’s, die vaak erg lang waren, sommige meer dan 400 tot 900 pagina’s.”

  Het onderzoek (te downloaden als pdf ), getiteld “Forensic Analysis of the 38 Subjects Deaths in the 6-Month Interim Report of the Pfizer/BioNTech BNT162b2 mRNA Vaccine Clinical Trial“, vat de bevindingen als volgt samen:

  “De hier gepresenteerde analyse is uniek omdat het het eerste onderzoek is van originele gegevens van de Pfizer/BioNTech BNT162b2 mRNA-vaccin klinische studie (CA4591001) uitgevoerd door een groep die niet gelieerd is aan de sponsor van de studie. Onze studie is een forensische analyse van de 38 deelnemers aan de studie die zijn overleden tussen 27 juli 2020, de start van fase 2/3 van de klinische studie, en 13 maart 2021, de einddatum van het tussentijdse rapport van 6 maanden. Aan fase 2/3 van de studie namen 44.060 proefpersonen deel die gelijk werden verdeeld in twee groepen en ofwel dosis 1 van het BNT162b2 mRNA-vaccin of de placebocontrole (0,9% normale zoutoplossing) kregen. Op week 20, toen het BNT162b2 mRNA-vaccin werd goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor gebruik in noodgevallen, kregen proefpersonen in de placebogroep de optie om te worden gevaccineerd met BNT162b2. Op een paar uitzonderingen na maakten alle proefpersonen gebruik van deze optie.

  Verrassend genoeg toonde een vergelijking van het aantal sterfgevallen per week gedurende de 33 weken van dit onderzoek geen significant verschil tussen het aantal sterfgevallen in de gevaccineerde en de placebogroep in de eerste 20 weken van het onderzoek. Na week 20, toen de proefpersonen in de placebogroep werden gedeblindeerd en gevaccineerd, daalde het aantal sterfgevallen in het niet-gevaccineerde cohort van deze groep en stagneerde uiteindelijk. Bij de proefpersonen die werden gevaccineerd met BNT162b2 was het sterftecijfer consistent. Onze analyse vond inconsistenties tussen de gegevens van de proefpersonen die werden gerapporteerd in het tussentijdse rapport van 6 maanden en de publicaties van de onderzoeksleiders van Pfizer/BioNTech. In het bijzonder vonden we bewijs van een meer dan 3,7-voudige toename in sterfgevallen als gevolg van cardiovasculaire voorvallen bij proefpersonen die gevaccineerd werden met BNT162b2 in vergelijking met placebocontroles. Dit significante signaal van ongewenste voorvallen werd niet gerapporteerd door Pfizer/BioNTech. Mogelijke bronnen voor deze inconsistenties in de gegevens werden geïdentificeerd.”

  Een grafiek in het onderzoek vat de resultaten samen en laat zien dat al in het najaar van 2020 meer proefpersonen uit de vaccingroep van de klinische proef sterven dan uit de placebogroep. De verwachte lagere sterfte, die erop zou wijzen dat BNT162b2/Comirnaty beschermt tegen COVID-19, komt niet uit: er sterven meer mensen die zijn “gevaccineerd” met BNT162b2/Comirnaty dan niet-gevaccineerde mensen.

  Figuur 1: Wekelijks overlijden van proefpersonen tijdens de eerste 33 weken van de klinische studie Pfizer/BioNTech CA4591001. De 38 proefpersonen die gedurende de 33 weken zijn overleden, worden getoond in volgorde van sterfdatum die begon op maandag 27 juli 2020 en eindigde op vrijdag 13 maart 2021. Het aantal sterfgevallen per week wordt weergegeven in een staafdiagram: ononderbroken staven, BNT162b2 gevaccineerde proefpersonen; grijze staven, placebo proefpersonen; gearceerde staven, BNT162b2 gevaccineerde niet-geblindeerde placebo proefpersonen.

  Verdoezelen van de gegevens

  Maar wat vernietigend wordt voor Pfizer is een vergelijking van de rapporten van Pfizer met de werkelijke gegevens. Al in de periode van 27 juli tot 14 november 2020 werden 4 sterfgevallen gemeld in het placebogedeelte en 2 bij de gevaccineerden. Maar in werkelijkheid stierven er 6 gevaccineerden en slechts 5 in het placebogedeelte.

  Hier is de tabel – links de rapporten van Pfizer, rechts de werkelijke sterfgevallen:

  Van 27 juli 2020 tot 14 januari 2021 werden 4 placebododen en 2 gevaccineerde doden gemeld, maar er waren in werkelijkheid 6 gevaccineerde doden. In de perioden daarna werden de verhoudingen nog ongunstiger. De nu waargenomen oversterfte van de gevaccineerden bleek dus al uit de registratiestudies.


  De doodsoorzaken in de vaccinatiegroep werden met allerlei trucjes en foefjes verdoezeld, zoals Doshi begin 2021 al in de BMJ aan de kaak stelde.Michels et al. rapporteren een ongelooflijke vaagheid als het gaat om het vaststellen van de doodsoorzaak in beide groepen van de klinische studie. In de vaccingroep werden sterfgevallen door myocarditis of andere cardiale aandoeningen toegeschreven aan een andere doodsoorzaak en in de placebogroep werd COVID-19 standaard als doodsoorzaak aangenomen, hoewel er aanzienlijke twijfel bestaat of COVID-19 de doodsoorzaak was. De auteurs hebben deze twijfels nauwkeurig onderbouwd en bevestigd door het lezen van honderden pagina’s uit de patiëntendossiers van de overledenen. Daarbij maken de auteurs melding van ontbrekende informatie, niet uitgevoerde tests en een fundamentele onwil om autopsies uit te voeren om de doodsoorzaak nauwkeurig vast te stellen, autopsies die natuurlijk de ruimte voor gegevensmanipulatie zouden hebben verkleind:

  “Pfizer/BioNTech leverde alle 38 CRF’s [Case Report Form] voor de overleden proefpersonen. Uit onze beoordeling van de CRF’s bleek dat ze over het algemeen niet erg gedetailleerd waren en dat het extreem moeilijk was om ze te interpreteren en een volledige tijdlijn van de gebeurtenissen te geven. De klinische voorgeschiedenis van een proefpersoon ontbrak vaak. Ook ontbraken de resultaten van de uitgebreide medische testen die werden uitgevoerd tijdens het vooronderzoek en andere regelmatig geplande onderzoeken. Deze testresultaten omvatten complete bloedtellingen, metabolische testen, zwangerschapstesten, COVID-19 testen, een uitgebreide lijst van actieve medicijnen en meer, en zouden de algemene gezondheid van de proefpersonen hebben verduidelijkt. Meer gedetailleerde klinische gegevens over de proefpersonen zijn beschikbaar, maar worden nog steeds achtergehouden.”

  Een aantal gevallen wordt geanalyseerd waarbij bijvoorbeeld bij gevaccineerde patiënten de door de arts bepaalde doodsoorzaak, myocardinfarct, wordt verwijderd. Aan de andere kant bevat de placebogroep HIV-positieve patiënten met extreem hoge bloedsuikerspiegels, waardoor ze niet in het onderzoek hadden mogen worden opgenomen.

  Hoe dan ook, het onderzoek van Michels et al. laat zien dat er nooit is voldaan aan de voorwaarden voor goedkeuring, dat gegevens blijkbaar opzettelijk zijn vervalst en dat daarom de bescherming tegen vervolging en schadevergoeding die Pfizer in de contracten was beloofd, ongeldig moet zijn. Pfizer heeft de regelgevende instanties misleid, die zich vrolijk hebben laten beetnemen.


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen  0 reacties :

  Een reactie posten