Gemeente Schagen wil vroegere bollengrond een natuurbestemming geven. Boeren vrezen onkruid, zilte kwel en overlast van recreanten

Datum:
 • vrijdag 4 augustus 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  CALLANTSOOG

  Bloembollentelers en LTO Noord maken zich zorgen over het plan van de gemeente Schagen om twee percelen in het gebied boven Callantsoog de bestemming natuur te geven.


  Mike Deutekom 3-8-2023


  De agrariërs vrezen onder meer dat er door de omzetting straks meer onkruid naar hun bollenland waait en zoute kwel na herinrichting van de grond. Volgens burgemeester en wethouders zijn die zorgen onterecht.

  Natuurbeheerder Landschap Noord-Holland heeft de Zandpolder fase 4 en 5 gekocht en wil er natuur van maken. Voorheen waren de percelen in gebruik als bollengrond. Burgemeester en wethouders van Schagen willen de bestemming van de grond nu ook veranderen in natuur. Nu hebben de polders Zandpolder 4 en 5 nog een agrarische bestemming.

  Lees ook: Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland wil een miljoen vierkante meter natuur kopen

  De afgelopen tijd heeft het nieuwe voorgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegen. Een viertal agrariërs die actief zijn rondom de polders hebben daarop een zienswijze ingediend, net als de boerenbelangenorganisatie LTO Noord.

  Volgens LTO Noord is het zaak de bestaande bloembollengrond te beschermen. ,,Door het aanwijzen eind jaren tachtig van de bloembollenconcentratiegebieden is de uitbreidingsruimte voor de bollensector zeer beperkt. Het is daarmee van groot belang om het bestaande areaal te behouden. LTO Noord constateert dat bestaande bollengrond nog niet voldoende erkend/beschermd wordt. Voor de continuïteit van het bollencomplex is compensatie van bollengrond absoluut nodig indien bollengrond omgezet wordt naar andere functies. Het uitblijven van compensatie heeft tot gevolg dat de sector door een kritiek minimum zakt, waarbij het resterende areaal te klein is om een gezonde toekomstbestendige bollensector in stand te houden.’’ LTO Noord vindt het noodzakelijk dat de gevolgen voor de sector met een rapportage inzichtelijk worden gemaakt en dat de om te zetten gronden worden gecompenseerd.

  Maar volgens het college houdt dit argument geen stand. ,,Het is begrijpelijk dat er vanuit de agrarische sector zorgen zijn over het behoud van bollengrond en de mogelijke gevolgen van omzetting naar natuur. Daarnaast begrijpen we ook dat er een wens is voor compensatie van bollengrond indien deze omgezet wordt naar andere functies. Echter betreft het in het geval van de Zandpolder 4 en 5 grond, welke reeds binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen is. Dit betekent dat deze grond al een aantal jaar zijn functie als bollengrond verloren heeft. Verder zijn er geen regelingen of wettelijke voorschriften die die bollengrond beschermen en/of compensatie van bollengrond opleggen.’’

  Verzilting

  Zowel LTO Noord als de andere indieners van een zienswijze hebben in de stukken gelezen dat Landschap Noord-Holland de intentie heeft om ook brak water in het gebied te laten en grote afgravingen uit te voeren. ,,LTO Noord stelt dat dit een groot gevaar oplevert voor de agrarische gronden. Verzilting is funest voor een goede agrarische productie. Uit het bestemmingsplan wordt niet duidelijk welke effecten zich op de waterbalans zullen voordoen en hoe de gemeente negatieve effecten op dit punt wil voorkomen. LTO Noord verzoekt de gemeente aan te tonen dat negatieve effecten op de waterkwaliteit uitgesloten kunnen worden.’’

  Volgens het college blijkt uit boringen door Landschap Noord-Holland dat de waardes van zilte kwel in het gebied erg laag zijn. ,,In Zandpolder 4 is zilte kwel zelfs zo goed als niet aanwezig. De ontwikkeling hiervan zou erg gecompliceerd worden en heeft dan ook niet de voorkeur van Landschap Noord-Holland. Mocht dit in de toekomst nog wijzigen dan wordt hierbij uiteraard rekening gehouden met de omliggende agrarische percelen’’, zo laten B en W weten. ,,Ten aanzien van wijzigingen in waterhuishouding en waterkwaliteit wordt er door het bevoegd gezag in dezes, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op toegezien dat de door Landschap Noord-Holland voorgestelde maatregelen niet leiden tot een hoger zoutgehalte op percelen van aangrenzende agrariërs. Dit is zelfs een voorwaarde voor het verlenen van de waterwetvergunning voor inrichting van Zandpolder 4 en 5.’’

  Wandelaars

  Een andere vrees bij de bollentelers en LTO Noord is het voornemen van de natuurbeheerder om mogelijk ook wandelpaden door het nieuwe gebied aan te leggen. LTO Noord: ,,Uit de plannen blijkt dat het aan te leggen natuurgebied in de toekomst ook toegankelijk zal zijn voor recreanten. Er is niet onderzocht welke nadelige effecten dit voor omliggende agrarische percelen kan hebben (onder andere in relatie tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, achterblijvend vuil).’’

  Schagen deelt deze vrees niet. Sterker nog, in de beantwoording deelt het college een sneer uit richting LTO Noord. ,,Net als op agrarische gronden zitten ook beheerders van natuurgronden niet te wachten op overlast door recreanten in de vorm van bijvoorbeeld achterblijvend vuil. De omgeving van de Zandpolder wordt inmiddels vrijwel jaarrond zeer intensief bezocht door grote aantallen recreanten, afkomstig van accommodaties in bijvoorbeeld Callantsoog en Groote Keeten. Deze recreanten begeven zich in de omgeving van de Zandpolder grotendeels over al lang bestaande wegen en paden, om vanaf daar te genieten van de aangrenzende natuur- en bollengronden. Tot noemenswaardige overlast in de vorm van vuilnis leidt dit onzes inziens echter vooralsnog niet.’’

  Recreatie

  B en W gaan verder: ,,Wij voorzien dan ook niet dat eventuele overlast bij toekomstige inrichting van Zandpolder 4 en 5 alsnog zal toenemen. Daarnaast is het ook goed om te melden dat in het inrichtingsplan van Zandpolder 4 wel ruimte is gelaten voor de mogelijke toekomstige aanleg van een doorgang voor voetgangers, maar dat dit enkel is om de mogelijkheid te behouden. Beide percelen worden dus ingericht puur ten behoeve van natuurdoelen en zullen niet vrij toegankelijk worden of in de toekomst veel paden krijgen. Overlast door recreanten is in de Zandpolder misschien juist wel hoger op bollengrond dan in natuurterreinen, vanwege het grote aantal recreanten dat in het bloeiseizoen bollenvelden inloopt om bijvoorbeeld foto’s te maken. Indien LTO Noord recreatie als een significant negatieve factor beschouwt, zou het pleiten voor een stop op de verdere toename van het aantal accommodaties in deze regio (veelal ook nog eens gepland op waardevolle agrarische grond) misschien een passender maatregel zijn.’’

  Het college ziet in de ingediende zienswijzen geen reden om het voorgestelde bestemmingsplan aan te passen. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan na het zomerreces nog vaststellen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten