Raadsvergadering Hollands Kroon donderdag 20 april

Datum:
 • donderdag 20 april 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon - Raadsvergadering in MFA, De Verbinding aanvang 20.00 uur


  Raad

  donderdag 20 april 2023

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  De raadsvergadering is live te volgen via: https://gemeenteraad.hollandskroon.nl en Regio Noordkop TV.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2
   Mededelingen voorzitter
  3. A.3

  4. B
   Oordeelvormend
  5. C
   Besluitvormend
  6. C.1
   Vaststellen agenda
  7. C.2
   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  8. C.3

  9. C.4

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Verhogen grondwaterpeil
   Brief aan ministerie I&W obstakelverlichting windpark Wmeer
   Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden.pdf
   Financiële positie 2023
   Memo dienstverband griffier
   Memo raad 23-03-21 onbemand afvalbrengstation Schagen.pdf
   Memo raad 23-03-21 overzicht subsidies energiezuiniger gebouwde omgeving.pdf
   Memo raad 23-03-23 vestigen voorkeursrecht gronden nabij Randweg AP.pdf
   Memo raad 23-03-28 inwerkingtreding omgevingswet
   Memo raad 23-03-28 Nota van UItgangspunten en verkaveling Elshof Zuid fase 5
   Memo raad 23-04-04 Q4-2022 IHK
   Memo raad 23-04-04 10 jaar Hollands Kroon cultureel.pdf
   Memo raad 23-04-04 De wijk vooruit
   Memo raad 23-04-04 Elke regio telt!
   Memo raad 23-04-04 golfbreker Amstelmeer
   Memo raad 23-04-04 onderstation Zuiderdijkweg Medemblik
   Memo raad gebiedsgericht werken.pdf
   Oplaad paal Gemeenlandseweg Oosterland Den Oever
   tempo handhaving incorrecte wijze van wonen.pdf
  10. C.5

   Er is een verzoek binnengekomen voor het bouwen van een woning tussen Kerkweg 3 en 9 in Den Oever (Oosterland). Dit past niet in het huidige bestemmingsplan. Er is één zienswijze ingediend op het ontwerp, dit heeft geleid tot een aanpassing in de toelichting op het plan. Het plan zelf is hierdoor niet gewijzigd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
   2. het bestemmingsplan ‘Kerkweg 5 Den Oever (Oosterland)’, conform de Nota van Zienswijzen, ongewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPOstrlndhz002-va01 en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  11. C.6

   Aan de Noorderdijkweg 25a, vlakbij den Oever, ligt de jachthaven Marina den Oever. Op grond van het bestemmingsplan (2011) dat nu geldt, kunnen daar geen ligplaatsen worden gerealiseerd. In het plan (1997) dat daarvoor gold, kon dat wel. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden de rechten uit het bestemmingsplan van 1997 hersteld. Tijdens de ter inzage legging is er een reactie van Rijkswaterstaat gekomen. Daardoor is het plan gewijzigd en staat het verbod op het bouwen op het water er nu duidelijker in.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota van wijzigingen;
   2. het bestemmingsplan Noorderdijkweg 25a Wieringerwerf 
   3. gewijzigd vast te stellen, zoals opgenomen in de nota van wijzigingen;
   4. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPL009h2030-on01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   5. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  12. C.7

   De gemeenteraad is wettelijk verplicht een gedragscode op te stellen. De huidige gedragscode van 2018 is aangepast op basis van actuele inzichten op het gebied van integriteit. In de bijlage is ook een protocol toegevoegd waarin staat hoe je moet handelen bij integriteitsmeldingen. Een dergelijk protocol werd in de praktijk gemist. De gedragscode geldt ook voor fractieondersteuners.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de gedragscode integriteit raadsleden en fractieondersteuners 
   2. Hollands Kroon en bijbehorend protocol integriteits-
   3. meldingen vast te stellen;
   4. de burgemeester, gehoord het presidium te mandateren het 
   5. protocol aan te passen indien dit in de praktijk nodig blijkt.
  13. D.1

   De Gemeentewet schrijft voor dat de griffier in de raadsvergadering aanwezig is. De raad regelt de vervanging van de griffier. Mevrouw Klaassen Bos is per 1 januari jl. benoemd in de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Overigens heeft zij deze functie geruime tijd waargenomen. Zij was op 28 januari 2021 daarom aangewezen als tweede plaatsvervangend griffier. Nu de personele invulling binnen de griffie is gewijzigd, ligt het in de rede haar aan te wijzen als (eerste) plaatsvervanger.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. M. Klaassen Bos aan te wijzen als plaatsvervangend griffier;
   2. te bepalen dat alle eerdere besluiten tot aanwijzing van plaatsvervangende griffiers komen te vervallen.
  14. D.2
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten