Hollands Kroon: Raadsvergadering donderdag 26 januari

Datum:
 • woensdag 25 januari 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon - Raadsvergadering donderdag 26 januari, aanvang 20.00 uur  Raad

  donderdag 26 januari 2023

  20:00 - 23:00
  Locatie

  MFA, De Verbinding

  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  U kunt de vergadering volgen in de raadzaal, via de website https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/ en via TV Regio Noordkop.

  Agendapunten

  1. A.1
   Opening
  2. A.2

   Door het ontslag van de heer IJ.J. Bijlstra is een tussentijdse vacature in de gemeenteraad ontstaan. De heer M.A. Hruska is benoemd als raadslid. De gemeenteraad moet een besluit nemen over de toelating van de heer Hruska, waarna de heer Hruska wordt uitgenodigd de belofte af te leggen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   De raad van de gemeente Hollands Kroon, gehoord het rapport van de commissie                                                                          betreffende de geloofsbrieven, besluit toe te laten als lid in de gemeenteraad van                                                                                   Hollands Kroon: M.A. Hruska.

  3. A.3
   Mededelingen voorzitter
  4. A.4

  5. B
   Oordeelvormend
  6. B.1

   De provincie Noord-Holland en de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands Kroon hebben in 2020 een Kustvisie laten opstellen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Vorig jaar is de Kustvisie in onze raadsvergadering behandeld, maar niet vastgesteld. Bij de Kustvisie is nu een projectenboek (hoofdstuk 5) met toekomstige kansen in het gebied toegevoegd.

  7. B.2

   Om ervoor te zorgen dat de gemeenten in de Noordkop in 2050 klimaatbestendig zijn ingericht, is de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop in 2021 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staan de maatregelen die Hollands Kroon de komende jaren moet uitvoeren om de gemeente klimaatbestendig in te richten.

  8. C
   Besluitvormend
  9. C.1
   Vaststellen agenda
  10. C.2

   Als er om een hoofdelijke stemming wordt gevraagd, dan begint de stemming bij het raadslid van wie het lootje is getrokken.

  11. C.3

   Van elke raadsvergadering wordt een verslag gemaakt in de vorm van een besluitenlijst. Deze worden in een volgende vergadering vastgesteld.

  12. C.4

   Op de lijst ingekomen stukken staan de berichten, brieven en memo's die de raad heeft ontvangen.

   Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   Memo raad 22-12-13 voortgang projecten De Kop Werkt
   Beroep tegen bestemmingsplan uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1
   Besluit aanwijzing lokale publieke media-instelling
   Financiële weerbaarheid van de (Noord-Hollandse) gemeenten
   Gemeenten, met extra gelden Rijk kunt u de cultuursector overeind houden!
   Kadernota 2024 Veiligheidsregio Noord Holland Noor
   Kadernota GR RHCA 2024.pdf
   Memo raad 22-12-13 benchmark gemeentelijk groen 2021
   Memo raad 22-12-13 openbaar vervoer
   Memo raad 22-12-20 grondprijzenbrief 2023.
   Memo raad 22-12-20 Q3-2022 IHK
   Memo raad 22-12-20 toekomst visserij
   Memo raad 23-01-10 beleid logiesfunctie arbeidsmigranten
   Memo raad 23-01-10 Startersleningen 2022
   Memo raad 23-01-10 Stichting Regio-omroep Noordkop
   Memo raad 23-01-10 Werkagenda Mobiliteit 2022-2024
   Memo raad 23-1-10 Gemeentelijke monumenten en subsidie 2022
   Memo raad VTH-beleid 2023
   Memo Voortgang onderzoeken toetsingskamer
   Mislukken fusie RTV Noordkop en LOS Den Helder
   ODNHN Kadernota 2024
  13. C.5

   In de Verordening Toeristenbelasting wordt verwezen naar de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Omdat de wet is gewijzigd moet de verwijzing in de verordening ook worden aangepast.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de verordening tot eerste wijziging van de verordening Toeristenbelasting 2022 vast te                                                                        stellen.

  14. C.6

   Er zijn detectieonderzoeken naar ontplofbare oorlogsresten uitgevoerd voor het bedrijventerrein Hoornseweg fase II in Middenmeer. De Rijksoverheid kent subsidiemogelijkheden voor de kosten van opsporing en verwijdering van explosieven. Deze subsidie bedraagt 68% van de gemaakte kosten.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   op grond van de bommenregeling gemeentefonds bij het Ministerie van BZK een                                                                  subsidieverzoek in te dienen voor compensatie van 68% van de gemaakte kosten (€ 124.173,00 ex BTW).

  15. C.7

   Vorig jaar is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De gemeenten moeten een deel van de wijzigingen verplicht doorvoeren in de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn ook keuzes die de gemeenten en provincie met elkaar af moeten stemmen. Door de regietafel Noord-Holland Noord is hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met het Plan van Aanpak implementatie wijziging Wet                                                                      gemeenschappelijke regelingen 2022-2024 in Noord-Holland Noord;
   2. na vaststelling van het Plan van Aanpak voor de gemeenteraden de Regietafel                                                                        opdracht geven voor de regievoering op het Implementatietraject “Wijziging                                                           gemeenschappelijke regelingen als gevolg van de Wgr”.
  16. C.8

   De provincie Noord-Holland en de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands Kroon hebben in 2020 een Kustvisie laten opstellen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Vorig jaar is de Kustvisie in onze raadsvergadering behandeld, maar niet vastgesteld. Bij de Kustvisie is nu een projectenboek (hoofdstuk 5) met toekomstige kansen in het gebied toegevoegd.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   de Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ’t meer 2030’ gewijzigd vast te stellen en het                                                                          projectenboek voor kennisgeving aan te nemen.

  17. C.9

   Om ervoor te zorgen dat de gemeenten in de Noordkop in 2050 klimaatbestendig zijn ingericht, is de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop in 2021 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staan de maatregelen die Hollands Kroon de komende jaren moet uitvoeren om de gemeente klimaatbestendig in te richten.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Hollands Kroon vast te stellen;
   2. de kosten van in totaal € 150.000, voor € 86.000 te dekken uit de rioolheffing en                                                                             voor € 64.000, te dekken uit de algemene middelen van de begroting 2023.
  18. D
   Sluiting

  0 reacties :

  Een reactie posten