Raadsvergadering Hollands Kroon 24 november

Datum:
 • donderdag 24 november 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  


  Hollands Kroon - Donderdag 24 november Aanvang 20.30 uur Raadsvergadering in MFA De Verbinding.  Raad

  donderdag 24 november 2022

  20:30 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Verbinding
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Tijdens het raadscafé op 22 november kunt u in gesprek gaan met de raadsleden.
  Let op: de aanvang is om 20:30 uur.

  Agendapunten

  1. Hollands Kroon gaat bij belangrijke onderwerpen in gesprek met inwoners: luisteren, tekst en uitleg geven en met elkaar praten over vraagstukken en mogelijke oplossingen daarvoor. In de Visie op participatie staat hoe we dat doen en de Participatieverordening geeft hiervoor de regels.

  2. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel niet vast te stellen. Het verschil van inzicht ging over de belangen van het naastgelegen bedrijf. De Raad van State heeft het beroep tegen dit besluit gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Daarom moet de raad opnieuw een besluit over het plan nemen.

  3. Als er om een hoofdelijke stemming wordt gevraagd, dan begint de stemming bij het raadslid met het volgnummer van het lootje dat wordt getrokken.

  4. Van elke raadsvergadering wordt een verslag gemaakt in de vorm van een besluitenlijst. Deze worden in een volgende vergadering vastgesteld.

  5. Ingekomen stukken en memo's

   Titel
   BRANDBRIEF het verbranden van afval in houtkachels, alles branders of vuurkorven
   Gids Hoe bouwen we Sociale Huur.
   Informatiebrief gemeenteraden over ontwikkeling brandweer NHN
   jaarplan en raadscommunicatieplan
   Memo raad 22-10-11 huishoudelijke hulp
   Memo raad 22-10-11 terinzagelegging BP Dahlia Park
   Memo raad 22-10-18 concept Energievisie provincie NH
   Memo raad 22-10-18 park Cultuurweg Middenmeer
   Memo raad 22-10-18 RES-monitor.
   Memo raad 22-10-18 stand van zaken implementatie Omgevingswet
   Memo raad 22-10-25 MJOP
   Memo raad 22-10-25 septembercirculaire 2022
   Memo raad 22-11-01- WFS brug
   Memo raad 22-11-08 addendum Woondeal Noord-Holland Noord
   Memo raad 22-11-15 eerste en tweede kwartaalrapportage 2022 OD NHN
   Memo raad 22-11-15 herstructurering Wieringerwerf.
   Memo raad 22-11-15 toezicht en inspectie informatie- en archiefbeheer
   Memo raad 22-11-15 verantwoording subsidies 2021
   Memo raad 22-11-15 Verkeersveiligheidsplan top 10'en voor 2023
   Memo raad 22-11-15 vrijwilligerswaardering 2022.
   Memo raad beëindiging GGiD
   Memo raad reactieve aanwijzing bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1
   Motie GGD
   Motie PvdA VVD BAS SPA GL SP LA CU D66- Grip op GGiD Dossier - aangenomen
   Regionale memo 22-11-01 toezicht jeugdbescherming
   Standpunt Hospice Terpstraat omwonende
   Verslag-pilot-regiosessie-Noord-Holland-2-november-2021-VAWOZ-1
   wind, zon en waterstof
   WOO-afdeling rekt verzoeken en houdt documenten achter
  6. Voor de locatie Lotweg 42 in Anna Paulowna is het verzoek binnengekomen om de agrarische bestemming te wijzigen in een recreatieve bestemming. De aanvrager wil een kleinschalige camping met een voedselbos beginnen. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Lotweg 42 Anna Paulowna ongewijzigd vast te stellen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het                                                                            GML-bestand NL.IMRO.1911.BPBG2006hz43-va01 en dat voor de locatie van de                                                            geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend                                                                              aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  7. De aanvrager wil de stolpwoning en de stolpschuur van een voormalig agrarisch bedrijf restaureren en een extra woning in de stolpschuur maken. Er is één zienswijze ingediend, daarom moet het bestemmingsplan gewijzigd worden vastgesteld.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. in te stemmen met de Nota beantwoording Zienswijzen;
   2. het bestemmingsplan ‘Wateringskant 1 Lutjewinkel’, conform de Nota                                                                                beantwoording zienswijzen, gewijzigd vast te stellen;
   3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in                                                                                      het GML-bestand  NL.IMRO.1911.BPBG2010hz16-va01 en dat voor de locatie                                                                                    van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is                                                                                ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  8. In april 2023 start de accountant met de controle op de jaarrekening 2022. In het normenkader en het controleprotocol staan de afspraken over wat er wordt gecontroleerd en hoe dat wordt gedaan.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het Normenkader rechtmatigheid 2022 en Controleprotocol 2022 vast te stellen; 
   2. voor het jaar 2022 voor het sociaal domein, volgens bijlage ‘landelijk accountantsprotocol’ in te stemmen met toepassing van het landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zorg in natura en de daarin voor zorgaanbieders opgenomen uniforme rechtmatigheidsvereisten.
  9. RTV Noordkop gaat fuseren met de lokale omroep van Den Helder. De nieuwe Regio-omroep Noordkop wil aangewezen worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder. De raden van deze gemeenten moeten het Commissariaat voor de Media hierover adviseren.

   Besluit

   Voorgesteld besluit
   het Commissariaat voor de Media te adviseren de Stichting Regio-omroep Noordkop                                                                                  aan te wijzen als lokale publieke media-instelling per 1 januari 2023.

  10. Hollands Kroon gaat bij belangrijke onderwerpen in gesprek met inwoners: luisteren, tekst en uitleg geven en met elkaar praten over vraagstukken en mogelijke oplossingen daarvoor. In de Visie op participatie staat hoe we dat doen en de Participatieverordening geeft hiervoor de regels.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. de Visie op participatie gemeente Hollands Kroon vast te stellen;
   2. de Participatieverordening gemeente Hollands Kroon vast te stellen;
   3. het aanwijzingsbesluit gevallen verplichte participatie bij aanvraag                                                                       omgevingsvergunning vast te stellen.
  11. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel niet vast te stellen. Het verschil van inzicht ging over de belangen van het naastgelegen bedrijf. De Raad van State heeft het beroep tegen dit besluit gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Daarom moet de raad opnieuw een besluit over het plan nemen.

   Besluit

   Voorgesteld besluit

   1. het bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel gewijzigd vast te stellen, zoals                                                                    opgenomen in de nota van wijzigingen;
   2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het                                                                          GML-bestand NL.IMRO.1911.BPKomNnWiLwhz003-va01 en dat voor de locatie                                                                                  van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan                                                          de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
   3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.


  0 reacties :

  Een reactie posten