‘Ook relatief kleine jaarlijkse migratiesaldi vergroten de bevolkingsomvang in 2050 aanzienlijk. Een grotere bevolking vergroot de reeds bestaande uitdagingen nog extra (sociaal, milieu, stikstof etc.). Omdat Nederland voor vluchtelingen, zoals de situatie met Oekraïne onderstreept, altijd ‘migratieruimte’ zal willen en moeten reserveren, zijn de keuze-opties voor Nederland rond arbeidsmigratie zeer beperkt.

Die constatering leidt er ook toe dat keuzes voor exten­sieve groei (meer kapitaal, meer arbeid) minder voor de hand liggen dan intensieve groei (hogere kapitaal/arbeid ratio). Bij schaarste op de arbeidsmarkt moet de aanpassing meer via werktijdverlenging, in de zin van grotere deeltijdbanen, via activering van onbenut arbeidspotentieel en meer via de P [prijs] dan via de Q [hoeveelheid] gaan: verhoging van de arbeidsproductiviteit door meer te investeren in mensen.’

Mooie kluif

Minister Karien van Gennip van SZW heeft het jaarverslag inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor volksvertegenwoordigers die hun opdracht serieus nemen een mooie kluif om de tanden in te zetten. Niet alleen met het oog op de eenheid van kabinetsbeleid, maar vooral natuurlijk vanwege de ook los hiervan brisante inhoud.