Hollands Kroon Raadsvergadering 17 februari Digitaal

Datum:
 • dinsdag 8 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,

 •  Hollands Kroon - Digitale raadsvergadering aanvang 20.00 uur  Raad

  donderdag 17 februari 2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  Digitaal
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  * Zienwijze GR'en
  Indien u wilt inspreken, kunt u gebruik maken van het inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.

  Agendapunten

  De besluitenlijst volgt.

  Het afdoeningsvoorstel volgt.

  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  Aangenomen motie- behoud kinderhartchirurgie UMCG aan Ministerie
  Brandbrief CTB bij zwemles
  Hoe ziet Hollands Kroon er in 2040 uit
  Memo raad 22-01-25 aspectinspectie 2021 RHCA
  Memo raad 22-01-25 derde kwartaalrapportage OD NHN
  Memo raad 22-01-25 dierenopvang en vervoer
  Memo raad 22-01-25 doorrekening individuele inkomenstoeslag
  Memo raad 22-01-25 Planning motie M 2021 17, Sport en bewegen.pdf
  Memo raad 22-01-25 procedure stop gemeentelijk monumenten Loggersplein 1 en Verbindingsweg 2
  Memo raad 22-01-25 update renovatie zwembad De Rijd
  Memo raad 22-01-25 verbreding Den Oeverseweg
  Memo raad 22-02-01 kanovaarroutes
  Memo raad 22-02-01 NPOnderwijs
  Memo raad 22-02-01 obstakelverlichting windmolens.
  Memo raad 22-02-01 voortgang witte anjerperkje
  Plannen Wieringermeer
  Verkeerssituatie Elft - Koningstraat te Hippolytushoef
  Voornemen afwijzing verzoek handhaving bouwkeet B-1
  Vraagtekens afwijzing principeverzoek Mientweg42a
  WISE kernafval

  De Veiligheidsregio wordt verzocht over een aantal ontwikkelingen duidelijk aan te geven wat wel en niet een wettelijke taak is van de Veiligheidsregio, wat binnen en buiten de Gemeenschappelijke Regeling valt, en waar de raden wat van mogen vinden of wat bij de colleges ligt als het gaat om de uitvoerende taken. Vooral over de volgende onderwerpen: taken Omgevingswet (incl. Risicobeheersing), veranderopgave brandweer, organisatie rondom de nieuwe crisistypen, zorg en veiligheid en Regionaal Risicoprofiel.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  de gezamenlijke zienswijze over de Kadernota 2023, het Regionaal Risicoprofiel van 

  de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord en het (voorgenomen) besluit om deel te 

  nemen aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s aan te bieden aan het 

  Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  De raad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen op de kadernota 2023 van de GGD Hollands Noorden. De zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  geen zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2023 van de GGD Hollands Noorden.

  De kadernota omvat een aantal onduidelijkheden. Via de zienswijzeprocedure wordt om duiding gevraagd op een aantal onderwerpen zoals de implementatie Omgevingswet, het energiebesparingsakkoord, de verwachtingen 2023-2026, de Wob-verzoeken, de omgevingsadviseurs en autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering. Op de onderwerpen waar geen vragen over worden gesteld zijn de financiële kaders helder en zijn er geen opvallendheden.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie 

  Noordkop (RRN):

  De gezamenlijke zienswijze op de Kadernota 2023 in te  dienen bij de

  Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In de zienswijzen wordt gevraagd om extra 

  informatie over de implementatie Omgevingswet, het energiebesparingsakkoord, de

  verwachtingen 2023-2026, de Wob-verzoeken, de omgevingsadviseurs en autonome 

  ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering;

  1. < b>< /b>de zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks 
  2. bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend te maken.

  De gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland heeft voor 2023 een Kadernota opgesteld die richting geeft aan de uitwerking van de begroting 2023. Door de colleges van Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wordt aan de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) voorgesteld geen gezamenlijke zienswijze in te dienen. De kadernota geeft geen aanleiding voor een zienswijze, nu deze vooralsnog past in het beleidskader van de gemeenten.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke 

  Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland.

  De raad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen op de kadernota 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop:
  geen zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2023 van het Regionaal Historisch 

  Centrum Alkmaar.

  De aanleiding van deze wijziging is de herindeling van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Gelijktijdig worden er enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd in de tekst.

  Besluit

  Voorgesteld besluit overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie 

  Noordkop:
  het colleges toestemming te geven voor het wijzigen van de 

  gemeenschappelijke regeling RHCA, overeenkomstig de bij 

  dit advies behorende bijlage.

  In de samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp is overeengekomen dat Hollands Kroon de openbare ruimte verzorgt en betaalt. Ter voorbereiding hiervan heeft de gemeenteraad op 28 januari 2021 een voorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar gesteld. Er is inmiddels meer inzicht in de hoogte van de kosten van de aanleg van de openbare ruimte. Voor het dit bedrag wordt een krediet aangevraagd.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  1. voor de aanleg van de openbare ruimte Campus De Terp, een krediet 
  2. beschikbaar te stellen van € 3.200.000,- (exclusief BTW), inclusief een post 
  3. voor overheadkosten en een post onvoorzien;
  4. de jaarlijkse kapitaallasten van dit krediet te verwerken vanaf de begroting 
  5. van 2023.

  Voor de aanpassing van de Terpstraat in combinatie met de Patrijs- en Fazantstraat in Wieringerwerf wordt gewerkt aan een ontwerp en bestek. Voor de aanpassing van de wegen is een raming gemaakt. Op grond van deze raming wordt een voorstel tot beschikbaarstelling van een uitvoeringskrediet gedaan.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  1. voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Terpstraat, Fazantstraat en 
  2. Patrijsstraat in Wieringerwerf een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van 
  3. € 3.052.000,-;de kapitaallasten hiervan ter grootte van € 87.500,- met ingang van 2024 
  4. ten laste van de begroting te brengen.

  Kerkgebouwen met een toren hebben hogere onderhoudskosten dan kerkgebouwen zonder toren. De kerktoren is voor eigenaren daarom een zware financiële last. De torens zijn belangrijk voor het aanzicht van een dorpskern. Er is een variantenstudie gedaan naar manieren waarop de gemeente om kan gaan met deze torens. Het voorstel ligt voor om een subsidieregeling voor alle kerktorens, uurwerken en luidklokken uit te werken.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  een subsidieregeling kerktorens uit te werken voor de instandhouding van kerktorens.

  In december 2020 is de Agenda van het Waddengebied vastgesteld. Bij deze agenda is nu een concept-uitvoeringsprogramma 2021-2026 opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma ligt nu voor wensen en bedenkingen voor.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  1. de zienswijze van het bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten te 
  2. onderschrijven; geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen het 
  3. concept-Uitvoeringsprogramma 2021-2026.

  De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen voor een scenariostudie naar de ontwikkeling van de westflank van de A7, tussen Middenmeer en bedrijventerrein het Venster. In deze studie moet aandacht zijn voor verschillende opgaven zoals landschappelijk streefbeeld, recreatie, educatie, historie, watercompensatie en klimaatadaptatie.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. in te stemmen met het uitvoeren van een gezamenlijke scenariostudie naar een 
  2. integraal ontwerp voor de westflank van de A7 tussen bedrijventerrein het 
  3. Venster en Middenmeer;
  4. hiervoor een budget van € 15.000,- beschikbaar te stellen.

  Er is een verzoek tot wijziging van de bestemming voor het perceel Koningsweg 91 in Hippolytushoef ingediend. Het perceel heeft de bestemming "bedrijfswoning". Door middel van een nieuw bestemmingsplan kan deze bestemming gewijzigd worden naar een “burgerwoning”. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. het bestemmingsplan Koningsweg 91 Hippolytushoef, ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het 
  3. GML-bestand NL.IMRO.1911. BPBG2006hz039-va01 en dat voor de locatie van 
  4. de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is 
  5. ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie; geen exploitatieplan op 
  6. grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Op de locatie hoek Havenweg Gesterweg in Den Oever ligt een stuk grond dat door de gemeente is verkocht voor woningbouw. Het project bestaat uit drie woon-werkobjecten. Hier is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

  Besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor:

  1. het bestemmingsplan ‘Hoek Havenweg Gesterweg in Den Oever' ongewijzigd 
  2. vast te stellen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het 
  4. GML-bestand NL.IMRO.1911.BPDenOeverhz003-va01 en dat voor de locatie 
  5. van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is
  6.  ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  7. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te 
  8. stellen.

  Bij de interne controle is gebleken dat er een onjuist tarief is opgenomen in de verordening Havengeld 2022. Het gaat over het tarief voor ‘Schepen voor het vissen op schelpdieren per m² ingenomen wateroppervlakte verblijvend in de Waddenhaven’. Met dit voorstel wordt dit aangepast.

  Besluit

  Voorgesteld besluit
  de verordening tot wijziging van de Havengeldverordening 2022 vast te stellen.

  0 reacties :

  Een reactie posten