Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 31 januari 2022 ( Datacenters)

Datum:
 • donderdag 3 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Haarlem - Vestiging van datacenters in Noord-Holland


  2-2-2022

  PS stemden in met de datacenterstrategie voor Noord-Holland, met 34 stemmen voor. JA21, FvD, PVV, PvdD, SP, 50plus en DENK stemden tegen. De Statenleden spraken uitgebreid over het beleid voor vestiging van datacenters. Ze beschreven de noodzaak van datacenters en gingen in op de nadelen ervan, zoals: gevolgen voor het landschap, het ruimtegebruik, lichthinder, de belasting van het energienetwerk, het gebruik van duurzame energie en het gebruik van drinkwater voor de koeling. Ze gingen in op de rol van de provincie bij ruimtelijke ordening en op de raakvlakken met belangen zoals landbouw en natuur. De Statenleden vroegen onder meer aandacht voor een goede landschappelijk inpassing, een maatschappelijke kosten-batenanalyse en participatie door inwoners. 

  Gedeputeerde Ilse Zaal ging in op de voorstellen van de Statenleden, zoals het plaatsen van zonnepanelen op datacenters en het gebruiken van restwarmte. Ze lichtte toe dat nieuwe datacenters alleen op bedrijventerreinen kunnen komen, niet op landbouwgrond en dat de provincie een ruimtelijke rol heeft bij bedrijventerreinen. Zaal zegde toe dat ze in gesprek wil gaan met gemeenten over burgerparticipatie bij de vestiging van datacenters. PS namen de moties ‘Tegengaan lichtoverlast Datacenters’ van de CU en de motie ‘Restwarmte’ van JA21, aan met een zeer ruime meerderheid. Ook was er een meerderheid voor de moties ‘Hyperscales’ van VVD, D66, JA21 en LNH en ‘Zorgen om hyperscales’ van GL, PvdA, JA21 en CU.  

  Prov. Staten N-H

  0 reacties :

  Een reactie posten