Zullen deze COVID-criminelen door een onafhankelijke rechtbank worden aangeklaagd?

Datum:
 • maandag 24 januari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  The Dirty 16
  22-1-2022  Zullen deze COVID-criminelen door een onafhankelijke rechtbank worden aangeklaagd?


  Zestien personen – van wie u er velen zult herkennen – zijn beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie. Zullen zij eindelijk worden aangeklaagd en gestraft voor hun daden? Plus, de nieuwe bevindingen die de hele vaccinindustrie kunnen ontmantelen.

  Volgens The Desert Review, is een aantal hooggeplaatste personen die betrokken waren bij de COVID-19 pandemie en de drang om experimentele COVID-vaccins verplicht te stellen, beschuldigd van verschillende misdaden, waaronder misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie in het Verenigd Koninkrijk:1

  “In een verbluffende 46 pagina’s tellende juridische indiening2 bij het Internationaal Strafhof op 6 december [2021], beschuldigden een onverschrokken advocaat en zeven aanvragers Anthony Fauci, Peter Daszak, Melinda Gates, William Gates III, en twaalf anderen van talrijke schendingen van de Code van Neurenberg. Deze omvatten verschillende misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals gedefinieerd door de Statuten van Rome, artikelen 6, 7, 8, 15, 21, en 53.”

  The Dirty 16

  De 16 verdachten die in de aanklacht worden genoemd zijn:

  1. Dr. Anthony Fauci, directeur van het NIAID
  2. Dr. Peter Daszak, voorzitter van EcoHealth Alliance
  3. Bill Gates
  4. Melinda Gates
  5. Albert Bourla, CEO van Pfizer
  6. Stephane Bancel, CEO van Moderna
  7. Pascal Soriot, CEO van AstraZeneca
  8. Alex Gorsky, CEO van Johnson & Johnson
  9. Tedros Adhanhom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO
  10. Boris Johnson, minister-president van het Verenigd Koninkrijk
  11. Christopher Whitty, Brits hoofd medisch adviseur
  12. Matthew Hancock, voormalig Brits staatssecretaris van Medicines en Healthcare
  13. Huidige Britse staatssecretaris van Medicines en Healthcare
  14. June Raine, U.K. Brits hoofd van Medicines en Healthcare products
  15. Dr. Rajiv Shah, president van de Rockefeller Foundation
  16. Klaus Schwab, president van de World Economic Forum

  De slachtoffers, namens wie de klacht is ingediend, zijn “de volkeren van het Verenigd Koninkrijk”. Een van de zeven aanklagers is Dr. Michael Yeadon, voormalig vicepresident en hoofdwetenschapper op het gebied van allergie en ademhalingsonderzoek bij Pfizer, schrijft Dr. Joseph Mercola.

  Eind 2020 uitte hij zijn diepe bezorgdheid over het verplicht worden van de COVID-vaccins, omdat hij geen medische reden kon vinden voor het gebruik ervan. In 2021 werden, zoals we allemaal weten, de mandaten over de hele wereld ingevoerd. In april 2021 maakte Yeadon publiekelijk zijn bezorgdheid kenbaar over het feit dat de injecties deel uitmaakten van een ontvolkingsagenda.

  “Ik geloof dat [COVID-19 booster-prikken] gebruikt gaan worden om je gezondheid te schaden en je mogelijk te doden. Ik zie geen zinnige interpretatie anders dan een serieuze poging tot massale depopulatie,” zei hij in een “Planet Lockdown” interview dat eind april 2021 werd gepubliceerd.3

  Wat is het Internationaal Strafhof?

  Het Internationaal Strafhof4,5 (ICC) is een intergouvernementele organisatie en een internationaal tribunaal dat gevestigd is in Den Haag, Nederland. De activiteiten van het ICC zijn geregeld in een internationaal verdrag, het Statuut van Rome, dat is geratificeerd door meer dan 120 landen, waaronder de VS.

  Het ICC is een permanent, onafhankelijk hof dat misdaden onderzoekt die de internationale gemeenschap aangaan, zoals beschuldigingen van genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en misdaden van agressie. In theorie worden de lidstaten verondersteld met het hof samen te werken, maar dat gebeurt niet altijd.

  Indien gerechtvaardigd kan het hof personen vervolgen en berechten die worden beschuldigd van dit soort misdaden, maar het zal dit doorgaans alleen doen als de lidstaat nalaat de juiste juridische stappen te nemen tegen de dader, wat kan gebeuren als een regering probeert de persoon in kwestie af te schermen van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Zoals in de klacht wordt opgemerkt:6

  “We hebben geprobeerd deze zaak via de plaatselijke Engelse politie en het Engelse rechtssysteem aan de orde te stellen, maar zonder succes; we zijn er na verschillende pogingen zelfs niet in geslaagd de zaak bij de politie of bij de rechtbank te laten registreren.

  In het statuut van het ICC staat: “Het ICC is bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van nationale strafrechtsstelsels; het vervolgt alleen zaken wanneer een staat niet bereid of niet in staat is daadwerkelijk een onderzoek of vervolging in te stellen (artikel 17, lid 1, onder a)). Dit is zo’n geval en daarom richten wij ons rechtstreeks tot het ICC”.

  Het ICC is echter afhankelijk van de nationale rechtshandhavingsinstanties van de staten om personen te arresteren, zodat een lidstaat nog steeds de mogelijkheid van het ICC om een misdadiger voor het gerecht te brengen, kan beperken. Het ICC heeft geen eigen politiemacht om aanhoudingsbevelen of arrestaties uit te voeren. In dit geval zijn de verdachten over verschillende landen verspreid. Volgens de klacht van het ICC hebben de 16 verdachten de Code van Neurenberg en vier artikelen van het Statuut van Rome geschonden.

  Schending 1 – De Code van Neurenberg

  De code van Neurenberg is een reeks ethische beginselen voor medisch onderzoek die zijn voortgekomen uit het “Artsenproces” in Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog. Het oorlogstribunaal van Neurenberg stelde 10 normen vast waaraan artsen zich moeten houden wanneer zij experimenten uitvoeren op menselijke proefpersonen.7

  De belangrijkste van deze ethische codes is de noodzaak van geïnformeerde toestemming voor deelname aan medische experimenten. De Code van Neurenberg is ook de basis geweest voor andere richtsnoeren en wetten op het gebied van de medische ethiek, waaronder de Verklaring van Helsinki van 1965, die praktiserende artsen ertoe verplicht “bij het verlenen van medische zorg te handelen in het belang van de patiënt.”

  Hoewel geen bindende wet, wordt in de klacht aangevoerd dat de Code van Neurenberg kan worden aangemerkt als een bron van internationaal recht op grond van artikel 21, lid 1, onder b), van het Statuut van Rome, waarin internationaal recht, internationale verdragen, internationaal gewoonterecht en door beschaafde naties erkende rechtsbeginselen als gelijkwaardig worden erkend.

  Schending 2 – Genocide

  Artikel 6 van het Statuut van Rome heeft betrekking op daden van genocide, d.w.z. daden die gericht zijn op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep. Hier is de groep in kwestie de Britse bevolking in haar geheel, en bij uitbreiding de wereld, te beginnen met de bejaarden, chronisch zieken en gehandicapten. Genocide kan de volgende daden omvatten:

  • Moorden
  • Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel
  • Het opleggen van maatregelen bedoeld om de vruchtbaarheid te verminderen
  • Het opzettelijk toebrengen van levensomstandigheden, berekend om gehele of gedeeltelijke vernietiging teweeg te brengen

  Al deze definities zijn in deze zaak van toepassing, en er worden details verstrekt om elke beschuldiging te ondersteunen. Wat bijvoorbeeld de “levensomstandigheden die tot vernietiging moeten leiden” betreft, gaat het zowel om de vernietiging van bedrijven en de overdracht van rijkdom via opgelegde lockdowns, als om de beschadiging van het immuunsysteem van mensen via de weigering om vroegtijdige behandeling aan te bieden, maskermandaten en het dwingen van mensen om de COVID-prik te nemen.

  Schending 3 – Misdaden tegen de mensheid

  Artikel 7 van het Statuut van Rome heeft betrekking op misdaden tegen de mensheid, waaronder:

  • Moord
  • Uitroeiing
  • Gevangenneming of ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met de fundamentele regels van het internationaal recht
  • Foltering
  • Gedwongen sterilisaties
  • Vervolging van een identificeerbare groep
  • Apartheid en andere onmenselijke daden

  De specifieke aanklachten worden in de klacht nader toegelicht en met gegevens onderbouwd.

  Schending 4 – Oorlogsmisdaden

  Oorlogsmisdaden vallen onder artikel 8 van het Statuut van Rome. In de aanklacht wordt gesteld dat “een geheime oorlog is gevoerd tegen de bevolking van het Verenigd Koninkrijk (en de wereld) door het vrijgeven van het biologische wapen SARS-Cov-2 en het bijkomende biowapen, m-RNA gentherapie ‘vaccins”. Ze bevatten ook een aanklacht van Mens Rea, wat betekent de intentie om een misdaad te plegen, waarin staat dat:

  “… de leden van de Britse regering en de internationale wereldleiders waartegen wij deze klacht hebben ingediend, willens en wetens meewerken aan deze wereldwijde agenda voor depopulatie door middel van de biologische wapens bekend als SARS-Cov-2 en de m-RNA ‘vaccins’.

  Wij stellen daarom dat de leden van de Britse regering en de wereldleiders waartegen wij deze klacht hebben ingediend, zowel kennis van als opzet hebben met betrekking tot deze vermeende misdaden.”

  De oorlogsmisdaden in de aanklacht omvatten:

  Opzettelijk doden door middel van de experimentele COVID-prikken, het gebruik van dodelijke doses midazolam bij verpleeghuispatiënten bij wie COVID was vastgesteld, en de toevoeging van grafeenhydroxide aan de prikken.

  Niet alleen vragen zij om een volledig onderzoek naar de opname van grafeenhydroxide in sommige van de COVID-prikken, zij willen ook een volledig onderzoek naar de vermoedelijke moord op Dr. Andreas Noack, een Duitse chemicus en een topgrafeendeskundige. Noack’s doctoraalscriptie beschreef de omzetting van grafeenoxide in grafeenhydroxide. Volgens de klacht:

  “Professor Dr. Pablo Campra komt van de universiteit van Almeria, en samen met Dr. Andreas Noack onderzocht hij de covid ‘vaccins’ op de aanwezigheid van grafeenoxide met de Micro-Raman Spectroscopie, de studie van frequenties. Volgens beide artsen bevatten de vaccins geen grafeenoxide, maar wel grafeenhydroxide.

  Op 23 november 2021 heeft Dr. Andreas Noack een video vrijgegeven waarin hij uitlegt wat grafeenhydroxide is en hoe de in het menselijk lichaam geïnjecteerde nanostructuren werken als “scheermesjes” in de aderen van ontvangers van “vaccins” …

  Op 18 november 2020 was Dr. Andreas Noack bezig met een “livestream” op YouTube waarin hij de gevaren van de Covid-19 “vaccins” besprak, toen hij op camera werd gearresteerd door gewapende Duitse politie (Bijlage 41). Op 26 november 2021, slechts enkele uren na het publiceren van zijn laatste video over grafeenoxide en grafeenhydroxide (Bijlage 42) werd hij aangevallen en vermoord.

  Wij vragen dat er een volledig onderzoek wordt gedaan naar de opname van grafeenhydroxide in deCovid-19 ‘vaccins’ en naar de moord op Dr. Andreas Noack.”

  Foltering door het gedwongen dragen van maskers, het gebruik van teststaafjes met kankerverwekkende chemicaliën, en het vrijlaten van een door mensen gemaakt biowapen.

  Opzettelijk veroorzaken van groot lijden of ernstig letsel aan lichaam of gezondheid – Voorbeelden hiervan zijn het gedwongen gebruik van maskers, het sluiten van dokterspraktijken, de COVID kaakmandaten, het gebruik van psychologische oorlogsvoering, het gebruik van economische oorlogsvoering, het gebruik van biologische oorlogsvoering, het ontzeggen van effectieve medicijnen, het onderdrukken van alternatieve behandelingen, het gebruik van beademingsapparatuur ondanks bewijs van schade, en het euthanaseren van oudere COVID patiënten met midazolam.

  Grootschalige vernietiging en toe-eigening van eigendommen, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak en uitgevoerd op onwettige en baldadige wijze.

  Het opzettelijk leiden van aanvallen tegen burgers, met inbegrip van degenen die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen.

  Het opzettelijk lanceren van een aanval, wetende dat deze tot verlies van mensenlevens, verwonding van burgers, schade aan civiele objecten, en/of wijdverspreide, langdurige en ernstige schade aan het natuurlijke milieu zal leiden.

  Schending 5 – Misdaden van agressie

  De laatste schending betreft misdaden van agressie tegen de Britse bevolking, die vallen onder artikel 8 bis3 van het Statuut van Rome. Volgens de klacht:

  “Dit is een wereldwijde criminele samenzwering, die al tientallen jaren wordt gepland. Het is nu duidelijk dat bij ‘het plan’ de ultrarijken en de leiders van de meeste natiestaten betrokken zijn, op een paar uitzonderingen na.

  Het is ook duidelijk dat machtige denktanks, waaronder het WEF [Wereld Economisch Forum] in Davos en de Club van Rome, en andere NGO’s, zoals de WHO en GAVI, in het centrum staan van deze draconische criminele samenzwering. Onder de officiële slogan; “BUILD BACK BETTER,” die wordt gebruikt door de voorzitter van de WHO, de president van de VS, alsmede de voorzitter van het WEF, de premier van het VK, alsmede talloze andere wereldleiders.

  Het doel van deze activiteit is het creëren van een nieuwe wereldorde, door middel van de Agenda 2030 van de VN, door het ontmantelen van alle Democratische Natiestaten, stap voor stap, gecontroleerd door een ongekozen elite en het vernietigen van de vrijheden en fundamentele mensenrechten van de volkeren van de Aarde.

  Daarnaast is het de bedoeling om het midden- en kleinbedrijf te vernietigen en de marktaandelen over te hevelen naar de grootste bedrijven, die in handen zijn van de Elite van de Wereld. De verwezenlijking van dit doel zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot de volledige onderwerping van de mensheid.

  Dit wordt gedaan door middel van de dreiging van zowel een gevaarlijk biologisch wapen, het virus, de vaccins, de testpennen, de maskermandaten en alle andere maatregelen. Al deze maatregelen vormen niet alleen een schending van de nationale wetten, maar ook een fundamentele schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het Verdrag van Rome en van onze fundamentele mensenrechten.

  Het is van het allergrootste belang dat het ICC onmiddellijk actie onderneemt, rekening houdend met dit alles, om de uitrol van COVID-vaccinaties, de invoering van onwettige vaccinatiepaspoorten en alle andere vormen van illegale oorlogsvoering die hierin worden genoemd en die momenteel tegen de bevolking van het Verenigd Koninkrijk worden gevoerd, te stoppen door middel van een gerechtelijk bevel.”

  Nieuwe bevindingen zullen “de hele vaccinindustrie ontmantelen

  In een video-aankondiging van 1 januari 2022, kondigde Dr. Reiner Fuellmich8 – een Amerikaans-Duitse procesadvocaat voor consumentenbescherming en medeoprichter van de Duitse Corona Extra-Parlementaire Onderzoekscommissie (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss)9,10,11 die op 10 juli 2020 van start ging – aan dat de gegevens die zij nu in hun bezit hebben “genoeg zijn om de hele vaccinindustrie te ontmantelen.”

  Fuellmich leidt de zaak van de commissie over de onrechtmatige daden in verband met de coronacrisis. Aanvankelijk concentreerde de commissie zich op het blootleggen van de fraude met PCR-tests, maar nu hebben zij ook bewijs dat de vaccinproducenten verschillende batchnummers gebruikten om een experiment binnen een experiment uit te voeren, zonder dat het publiek daarvan op de hoogte was.

  Volgens Fuellmich lijkt het op een experiment om de dosering te bepalen die nodig is om mensen te doden en/of te verminken. Met andere woorden, mensen hebben niet identieke producten gekregen. Verschillende partijen of batches bevatten verschillende doseringen en zelfs verschillende ingrediënten.

  In mijn ogen als jurist is er onweerlegbaar bewijs van voorbedachte rade. ~ Dr. Reiner Fuellmich

  Volgens Dr. Wolfgang Wodarg, voormalig voorzitter van de Parlementaire Assemblee van het Gezondheidscomité van de Raad van Europa, zijn hiervoor “harde bewijzen” voorhanden. Hij wijst op een onderzoek dat eind 2021 werd gepubliceerd en waaruit bleek dat slechts 5% van de partijen verantwoordelijk waren voor 100% van de snelle sterfgevallen.12

  In de video laat Wodarg ook een grafiek zien van 9.500 verschillende Pfizer injectiebatches, waarbij sommige een toxiciteit hebben, zoals blijkt uit sterfgevallen, die 3.000 keer hoger is dan de baseline. Andere hebben een toxiciteit die 2.500 keer hoger is dan de uitgangswaarde. Daartussen zitten partijen waaraan geen sterfgevallen worden toegeschreven.

  Wodarg beweert ook gegevens te hebben waaruit blijkt dat de vaccinproducenten hun experimenten lijken te hebben gecoördineerd en gesynchroniseerd, zodat slechts één van hen tegelijk een potentieel dodelijke partij vrijgeeft. Maar ze doen dit allemaal. Ze experimenteren allemaal met doseringen en ingrediënten, benadrukt Wodarg, en de reden waarom ze dit kunnen doen is omdat er geen beoordelingsraden zijn die toezicht houden.

  Er is nu een interessante site waar u de gegevens van het U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) kunt doorzoeken op basis van uw batchnummer, om te zien of u een van de gevaarlijkere partijen hebt gekregen. U vindt dat dashboard hier.13

  “Volgens mij als advocaat is er onweerlegbaar bewijs dat er voorbedachte rade is”, zegt Fuellmich. En als voorbedachte rade kan worden bewezen, dan is er geen wettelijke immuniteit meer voor wie dan ook. Ze kunnen allemaal aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen en sterfgevallen.

  De juridische strijd zal ongetwijfeld ongelooflijk moeilijk worden, omdat er zoveel machtige mensen zijn die samenwerken en elkaar beschermen. Maar dat betekent niet dat we het niet moeten proberen. Integendeel, we moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om de misdadigers achter deze wereldwijde overname voor het gerecht te brengen en hen verantwoordelijk te houden voor alles wat onze economieën, onze bestaansmiddelen, onze gezinnen, onze gezondheid en de toekomst van onze kinderen is aangedaan.

  Bronnen en referenties:


  Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Ik kan u de uitkomst wel melden: NIET SCHULDIG !

  Waarom omdat ICC niet onafhankelijk is. ICC IS EEN POLITIEK INSTITUUT WAAR ONZE NEDERLANDSE DONNER EEN HELE DIKKE VINGER IN DE PAP HEEFT!

  Anoniem zei

  Hugo de Jonge zou niet misstaan in het lijstje. Er komen tribunalen.

  Een reactie posten