Raadsvergadering Hollands Kroon 16 december Digitaal

Datum:
 • donderdag 16 december 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Donderdag 16 december Raadsvergadering Digitaal

  Raad

  donderdag 16 december 2021

  20:00 - 23:00

  Locatie
  Digitaal
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Als u wilt inspreken, kunt u zich vóór maandag 20u melden voor het inspreekuur op dinsdag 14 december.


   Agendapunten

  In de raadsvergadering van 4 november 2021 heeft de raad gevraagd om een maatwerkoplossing voor bijzondere doelgroepen voor het recycle-tarief. Het voorstel is om maatwerk toe te passen voor de huishoudens met een medische indicatie, door hen een vergoeding te geven.

  De gemeente moet door de nieuwe Omgevingswet één omgevingsplan voor het hele grondgebied gaan vaststellen. Deze regels zijn alvast bij elkaar gezet in de Verordening fysieke leefomgeving. Omdat niet alle regels in een verordening kunnen worden opgenomen, zijn de beleidsregels in een apart stuk opgenomen.

  De gemeenteraad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen van het lopende begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2021 in beeld.
  De Auditcommissie heeft u advies gegeven.

  De initiatiefnemer wil zijn bedrijf aan de Nieuwesluizervaart 24 in Slootdorp uitbreiden. Om medewerking te kunnen verlenen aan het project moet een omgevingsvergunning worden verleend door het college. De raad wordt gevraagd hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Ingekomen stukken (+ memo's)

  Titel
  01. Memo raad 21-11-16 inhoudelijk beroep BP B1
  02. Memo raad 21-11-16 eigen kracht.
  03. Memo raad 21-11-16 notities CPHK
  04. Memo raad 21-11-17 inkoop inburger
  05. oproep gemeente aansluiten Stookwijzer
  06. Gemeenteraadsverkiezingen.
  07. Agendabundel algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - 3 december 2021
  08. brief aan raad inzake IJselmeervisie.
  08. Memo Auditcommissie Eerste rapportage VIC 2021
  09. Memo raad 21-11-23 pilot hypotheekachterstanden
  10. Memo raad 21-11-23 prestatieafspraken 2022-2026
  11. Brief aan raad inzake bedrijventerrein Robbenplaat
  12. Memo raad 21-11-30 toezicht en inspectie informatie- en archiefbeheer
  13. Memo raad 21-11-30 cijfers toeslagenaffaire
  14. Memo raad 21-11-30 voornemen start inwoners- en ondernemerspeiling.
  15. Aanbevelingen jongRES-NH gemeenteraadsverkiezingen 2022
  16. Verzoek aan gemeenteraad: stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet
  17. Compilatie van onze live bijeenkomst Samen Debatteren Ziek van School tussen hoogbegaafde jongeren en politici op 1 oktober j.l.  
  18. Vergunningsvrij bouwen
  19. Misstanden beleid huisvesting arbeidsmigranten de gemeenteraad is aan zet.docx
  20. Memo raad mediation Luyt.
  21. Principes voor digitale soevereiniteit, aan alle gemeenten in Nederland.
  22. Impressie themasessie Samenwerking in de nieuwe bestuursperiode VNHG 1 dec 2021
  23. Motie 16 van 2021 LGV VL - transitievisie warmte
  24. Jeugdhulp Het moet anders, maar hoe
  25. Aan alle politieke partijen van Nederland.

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Wieringerwerf - Lelypark' is onderdeel van de herstructurering van Wieringerwerf. Het plan maakt na de sloop van 32 woningen, 130 woningen mogelijk. Er is één zienswijze ingediend en er is een ambtshalve wijziging voorgesteld. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden vastgesteld.


  Bijlagen

  Besluit

  Voorgesteld besluit: 

  1. in te stemmen met de Nota van wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan Wieringerwerf - Lelypark gewijzigd vast te stellen, zoals opgenomen in de Nota van wijzigingen;
  3. te bepalen dat dit bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgesteld in het GML-bestand NL.IMRO.1911.BPWwrfhz03-va01 en te bepalen dat voor de locatie van geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  4. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

  Met een starterslening heeft de starter op de koopwoningmarkt meer kans op het vinden en kopen van een koopwoning. Door een lening van maximaal € 35.000,- aan te bieden ondersteunen we deze doelgroep. De voorwaarden waaraan de starter en de woning moeten voldoen, staan in de verordening.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening starterslening gemeente Hollands Kroon vast te stellen;
  2. startersleningen te verstrekken tot een bedrag van € 35.000,- per woning voor starters op de woningmarkt onder de condities zoals opgenomen in de verordening;
  3. € 350.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025;
  4. de uitvoering en monitoring van de startersleningen te beleggen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

  De in de raadsvergadering van 4 november 2021 vastgestelde tarieven onroerende zaakbelasting moeten worden aangepast. Nu de herwaardering bijna is afgerond, blijkt dat de gemiddelde waardeontwikkeling, met name bij de woningen, behoorlijk hoger is. Om te voorkomen dat de opbrengst hoger wordt dan begroot, is het nodig om de tarieven naar beneden aan te passen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit

  de verordening tot wijziging onroerende zaakbelasting 2022 vast te stellen.

  De Verordening individuele inkomenstoeslag Hollands Kroon moet op twee punten aangepast worden. Het gaat om de 10% regel en het verhogen van de inkomensgrens van 105% naar 110% voor de doelgroep die in aanmerking komt voor deze regeling.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  de Verordening individuele inkomenstoeslag Hollands Kroon 2022 vast te stellen en 

  per 1 januari inwerking te laten treden.

  In de raadsvergadering van 4 november 2021 heeft de raad gevraagd om een maatwerkoplossing voor bijzondere doelgroepen voor het recycle-tarief. Het voorstel is om maatwerk toe te passen voor de huishoudens met een medische indicatie, door hen een vergoeding te geven.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. een jaarlijkse eenmalige vergoeding van € 78,- toe te kennen voor huishoudens   met een medische indicatie met een extra restcontainer, ongeacht de grootte;
  2. een jaarlijkse eenmalige vergoeding van € 54,- toe te kennen voor een  persoonshuishouden en € 42,- voor een meerpersoonshuishouden met een 240 liter  container met een medische indicatie zonder extra restcontainer; 
  3. een jaarlijkse eenmalige  vergoeding van € 21,02 toe te kennen voor een eenpersoonshuishouden en € 10,51 voor een                     eerpersoonshuishouden met een 140 liter container met een medische indicatie zonder extra restcontainer;
  4. een jaarlijkse eenmalige vergoeding van € 78,- toe te kennen voor huishoudens met  een medische indicatie die gebruik maken van een ondergrondse restcontainer;
  5. te wachten met andere maatwerkoplossingen tot na de halfjaarlijkse evaluatie van het recycletarief.

  De gemeente moet door de nieuwe Omgevingswet één omgevingsplan voor het hele grondgebied gaan vaststellen. Deze regels zijn alvast bij elkaar gezet in de Verordening fysieke leefomgeving. Omdat niet alle regels in een verordening kunnen worden opgenomen, zijn de beleidsregels in een apart stuk opgenomen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. de Verordening fysieke leefomgeving vast te stellen;
  2. de Verordening fysieke leefomgeving gelijktijdig met de Omgevingswet in werking te laten treden;
  3. bij de inwerkingtreding van de Verordening fysieke leefomgeving de volgende verordeningen en beleidsregels in te trekken:
  • Gemeentelijke bouwverordening 2012
  • Erfgoedverordening 2020
  • Verordening op de prostitutiebedrijven Hollands Kroon 2015
  • Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon 2021
  • Beleidsregels intrekking omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten 2015
  • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hollands Kroon 2014

  De gemeenteraad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen van het lopende begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2021 in beeld.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. het terugstorten van € 34.625,- in de reserve afkoopsom havens;
  2. het terugstorten van € 78.337,- in de reserve bedrijfsmiddelen;
  3. het onttrekken van € 325.000,- aan de reserve duurzaam economisch sociaal programma;
  4. het bijstellen van de reserve baggeren (per saldo neutraal) door een onttrekking en een toevoeging van € 225.000,-
  5. het toevoegen van € 1.577.000,- aan de reserve vastgoed;
  6. het verlagen van de storting in de reserve zwembaden van € 28.555,-;
  7. een investeringskrediet van € 700.000,- voor zwembassin Amstelmeer;
  8. een extra investeringskrediet van € 145.600,- met betrekking tot het project CYOD (Choose Your Own Device) voor Incluzio;
  9. een extra investeringskrediet voor revitalisering Zilvermeeuw van € 424.242,-;
  10. vermindering van het investeringskrediet voor OBS De Mient van € 469.759,-;
  11. de toekenning van een krediet van € 88.000,- voor de brede school in Breezand;
  12. de overige financiële mutaties zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2021 inclusief de saldo neutrale wijzigingen met een positief saldo van € 2.027.812,- toe te voegen aan de algemene reserve;
  13. de overhevelingen van de incidentele exploitatiebudgetten van 2021 naar 2022 van in totaal € 943.034 te storten in de bestemmingsreserve overhevelingen en ook het doorschuiven van een begrote onttrekking van € 100.000,- aan de algemene reserve van jaarschijf 2021 naar 2022;
  14. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de rapportage.

  De initiatiefnemer wil zijn bedrijf aan de Nieuwesluizervaart 24 in Slootdorp uitbreiden. Om medewerking te kunnen verlenen aan het project moet een omgevingsvergunning worden verleend door het college. De raad wordt gevraagd hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:

  1. in te stemmen met de uitbreiding van een bedrijf aan de Nieuwesluizerweg 24 in Slootdorp, één en ander volgens de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 13 mei 2021 (Z-301885) zoals in de ruimtelijke onderbouwing is verwoord;
  2. voor het bedoelde bouwplan in ontwerp te verklaren geen bedenkingen tegen dit plan te hebben;
  3. de ontwerpverklaring als definitieve verklaring aan te merken, als er geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of de ontwerp omgevingsvergunning, waarbij de besluitdatum wordt vastgesteld op de dag na afloop van de zienswijzetermijn.

  0 reacties :

  Een reactie posten