Een spuitvrije zone van 50 meter is niet zo maar geregeld

 De gemeente De Fryske Marren (FR) wil toe naar spuitvrije zones met een minimale afstand van 50 meter langs woningen. De eveneens Friese gemeente Heerenveen probeerde dat jaren geleden ook, maar werd keihard teruggefloten door de Raad van State.


In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ van de gemeente Heerenveen werd destijds een bufferzone opgenomen van 30 meter tussen gronden met een woonbestemming of met een verblijfsrecreatieve bestemming en gronden die werden gebruikt voor de wisselteelt van bloembollen. LTO Noord en KAVB betoogden bij de Raad van State dat dit een onnodige beperking was van het agrarisch gebruik. Zij stelden dat ten onrechte aan de belangen van bewoners van burgerwoningen in het plangebied meer gewicht was toegekend dan aan de belangen van boeren.

In de zitting werd verwezen naar eerdere uitspraken over het instellen van spuitvrije zones van enkele tientallen meters, maar in die gevallen ging het om fruitteelt, waar op een andere manier wordt gespoten dan in de bloembollenteelt. LTO en KAVB gaven tijdens de zitting in 2009 met succes aan dat die uitspraken over spuitvrije zones in de fruitteelt niet zo maar vergelijkbaar zijn met de bloembollenteelt, waarin in neerwaartse richting wordt gespoten.

Omdat niet onomstotelijk kon worden aangetoond of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de wisselteelt van bloembollen gevolgen zou hebben voor de gezondheid van omwonenden, kon ook de noodzaak van een bufferzone van 30 meter niet worden aangetoond. De Raad van State kon dan ook niets anders dan de gemeente Heerenveen op te leggen om de verplichte spuitvrije zone uit het bestemmingsplan te verwijderen.

Convenant tussen boeren en gemeente

Akkerbouwvoorman Jaap van Wenum (LTO) begrijpt niet waarom de gemeente De Fryske Marren naar zo’n verplichte brede bufferzone wil. „50 meter is wel heel veel.” Hij wijst er op dat in onderling overleg en op vrijwillige basis veel bereikt kan worden. „Er zijn verschillende gemeenten die convenanten hebben afgesloten met bollentelers, zoals Hardenberg (OV) en Westerveld (DR). Regel het in overleg, dat is de weg.”

Hij roept telers op wel te reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. „Een gemeente kan niet zo maar zo’n spuitvrije zone opleggen. Maar als iedereen het goed vindt en niemand bezwaar maakt, gaat het door. En dan ligt het vast.”
0 reacties :

Een reactie posten