Hollands Kroon: “In 2030 geen gesloten opvang meer in de JeugdzorgPlus”

Datum:
 • woensdag 18 augustus 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON – De in 2018 gestarte samenwerking tussen 18 gemeenten in Noord-Holland Noord op het gebied van de JeugdZorgPlus met als doelstelling zich te richten op verandering van deze hulpvorm en effectiviteit. De 18 gemeenten stelden zich tot doel om minder geslotenheid, minder recidive, minder doorplaatsingen en zorgen dat jeugdigen hun behandeldoelen te laten halen om deze groep zo een toekomstperspectief te bieden.


  17-8-2021


  De 18 gemeenten sloten een contract af met jeugdhulpaanbieder Horizon die de locatie Antonius in Bakkum (gemeente Castricum) opende. Het contract loopt, na verlenging in 2021, af op 4 februari 2023 en kan conform het aanbestedingsrecht niet verlengd worden. Dit stelt de gemeenten in staat om gezamenlijk te komen tot een visie op de transformatie van de JeugdzorgPlus waarbij nieuwe afspraken kunnen maken om de gewenste veranderingen verder door te zetten.

  Geen jeugdigen meer in gesloten instellingen

  Dat is het doel dat de 18 gemeenten voor oog hebben. In de transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder staat te lezen: “Gemeenten zijn nog steeds wettelijk verplicht om de gesloten jeugdhulp te organiseren. Vanaf 2023 willen wij verder gaan op de ingezette weg om in 2030 geen jeugdigen meer in geslotenheid te hebben. Dat betekent dat wij met de huidige verwerving zo veel mogelijk inzetten op het verbeteren van de kwaliteit en doelgerichtheid van de zorg. En binnen de geslotenheid zo open mogelijk te werk gaan om de nadelige effecten ervan op jeugdigen te minimaliseren. Idealiter is het hele jeugdhulpnetwerk in 2030 zo op elkaar ingespeeld en goed georganiseerd dat de kinderrechter geen jeugdigen meer in JeugdzorgPlus hoeft te plaatsen.

  In het visiedocument is vastgelegd hoe de 18 gemeenten de inhoudelijke doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus zien in onze regio. Deze visiedocument biedt de gemeenten de komende jaren houvast bij deze opgave. Zo zien de 18 gemeenten de gesloten jeugdhulp als een tijdelijke opname, die erop gericht is jeugdigen voor te bereiden op een voor hen geschikte plek in de maatschappij. Dit willen de 18 gemeenten bereiken door meer betrokkenheid van het netwerk onderwijs/werk, huisvesting en het opbouwen van een (in)formeel netwerk om zo in 2030 geen gesloten jeugdhulp meer te hebben.

  Drie speerpunten

  Om dit te bereiken zijn er 3 speerpunten waar de gemeenten zich op moeten gaan richten:

  1. Het voorkomen van gesloten plaatsingen
  2. Het gecontroleerd afbouwen van gesloten plaatsingen
  3. Het bevorderen van de uitstroom uit de geslotenheid

  Maar de gemeenten kunnen dit niet allen, daarvoor hebben zij wel de hulp nodig van alle betrokkenen in de jeugdhulp zoals het onderwijs, en de jeugdrechtketen. Samen kunnen dan de 18 gemeenten de zorg gaan verbeteren voor de jeugdigen met een complexe problematiek. De samenwerkingspartners van de 18 gemeenten zijn met name ervaringsdeskundigen, het onderwijs, de gecertificeerde instellingen, de jeugdrechtketen en de zorgaanbieders. Samen met deze partners gaan de gemeenten nu vaststellen wat JeugdzorgPlus is en wat er voor nodig is om de komende jaren de gesloten plaatsing te kunnen afbouwen naar nul, maar vooral wat er nodig is om daar te komen en welke stappen er gezet moeten worden.

   


   

  0 reacties :

  Een reactie posten